1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. UBO-register treedt in werking op 27 september 2020

UBO-register treedt in werking op 27 september 2020

Op 27 september aanstaande zal het UBO-register zal in werking treden. Als gevolg daarvan zullen bepaalde persoonsgegevens van UBO’s (“Ultimate Beneficial Owners”, ofwel uiteindelijke belanghebbenden) van organisaties geregistreerd worden. De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.
Leestijd 
Auteur artikel Imke Poos
Gepubliceerd 17 juli 2020
Laatst gewijzigd 15 december 2021

De UBO(‘s) en registratieplicht

Het UBO-register is een maatregel die voortvloeit uit de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn (EU-richtlijn 2018/843). Het tracht witwaspraktijken en terrorismefinanciering bij gebruik van het financiële stelsel te voorkomen. In het UBO-register worden bepaalde persoonlijke gegevens van UBO’s openbaar.

In een eerder artikel kunt u lezen wie kwalificeren als UBO: (https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/definitie-ubo-en-het-ubo-register/).

Daarnaast hebben wij in een eerder artikel uiteengezet welke entiteiten UBO(‘s) moeten registreren: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/wetsvoorstel-invoering-ubo-register/.

In aanvulling op dat artikel zijn beursgenoteerde vennootschappen die zijn onderworpen aan bepaalde openbaarmakingsvereisten en de directe en indirecte 100%-dochterentiteiten uitgezonderd van de registratieplicht. Andere dochter- of groepsvennootschappen van een beursvennootschap zijn dat niet.

Openbaarheid gegevens

De gegevens van de UBO(‘s) die worden geopenbaard, zijn de volgende:

 • naam;
 • geboortemaand en geboortejaar;
 • nationaliteit;
 • land van verblijf; en
 • aard en omvang van het economische belang gehouden door de UBO (bandbreedtes van steeds 25%, dus tussen de 25% en 50% en 50% en 75% etc. Er zullen geen geldbedragen bijstaan).

De volgende gegevens zijn niet openbaar toegankelijk en kunnen slechts worden ingezien door de bevoegde autoriteiten en Financiële inlichtingen eenheid ('FIE'). De bevoegde autoriteiten (zoals financiële instellingen, de Belastingdienst en de AFM) en de FIE kennen in dit verband een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens zijn:

 • geboortedag, -plaats en -land, en woonadres;
 • het burgerservicenummer (BSN) en/of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • afschriften van documenten op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd; en
 • afschriften van documenten waaruit de omvang van het belang van de UBO blijkt.

Een UBO kan enkel in de volgende beperkte gevallen een verzoek doen tot afscherming van zijn gegevens die voor eenieder openbaar zijn:

 • blootstelling aan een onevenredig risico;
 • een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, geweld of intimidatie;
 • minderjarigheid; of
 • andersoortige handelingsonbekwaamheid.

Deze afscherming geldt niet voor de bevoegde autoriteiten en FIE. De UBO-informatie zal niet worden gepubliceerd zolang niet onherroepelijk (na bezwaar en beroep) is beslist op het verzoek tot afscherming van de gegevens. De beoordelingscriteria voor toekenning of afwijzing van het verzoek zijn (nog) niet bekendgemaakt.

Deadline registratie

Bestaande juridische entiteiten hebben vanaf 27 september 2020 achttien (18) maanden de tijd om de UBO(‘s) in te schrijven, derhalve tot en met 27 maart 2022. Entiteiten die na 27 september 2020 worden opgericht, moeten direct bij inschrijving in het handelsregister ook de UBO(‘s) inschrijven. Alleen diegenen die ten tijde van de registratie in het UBO-register als UBO kwalificeren, moeten worden ingeschreven. Het UBO-register kent dus geen terugwerkende kracht in de zin dat degene die tussen inwerkingtreding van de wet en de eerste inschrijving in het UBO-register kwalificeerden als UBO, ook moeten worden ingeschreven.

Indien niet aan de UBO-registratieplicht wordt voldaan, dan kunnen er zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Wetsvoorstel registratie voor trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies

Er is tevens een wetsvoorstel met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de UBO(‘s) van trusts en soortgelijke juridische constructies waarvan de trustee of de persoon die in een soortgelijke juridische constructie – bijv. een fonds voor gemene rekening – een vergelijkbare positie bekleed als een trustee in een trust, in Nederland woonachtig of gevestigd is, of, indien de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is, waarvan de trustee namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft. Deze wet treedt niet in werking op 27 september 2020. Het wetsvoorstel is sinds 17 april 2020 open voor internetconsultatie.