1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uitstel Netherlands Commercial Court

Uitstel Netherlands Commercial Court

1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel.In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court en Netherlands Commercial Court of Appeal (hierna gezamenlijk ‘NCC’) dat sedert  juli 2017 bij de Tweede Kamer in behandeling is. De bedoeling was dat de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2018 in w...
Leestijd 
Auteur artikel Cindy Snelders-van de Kamp
Gepubliceerd 28 november 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel.

In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court en Netherlands Commercial Court of Appeal (hierna gezamenlijk ‘NCC’) dat sedert  juli 2017 bij de Tweede Kamer in behandeling is. De bedoeling was dat de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2018 in werking zou treden maar dat gaat niet lukken. Dat betekent opnieuw een uitstel, nadat eerder al de oorspronkelijk gedachte invoeringsdatum 1 januari 2017 moest worden losgelaten.

Op de Dirkzwager-kennispagina’s is al eerder over het NCC gepubliceerd, zie 7 februari en 26 juli 2017. Voor meer informatie over het wetsvoorstel en de opzet van het NCC zij naar deze beide eerdere publicaties verwezen. In deze bijdrage gaat het enkele om de voortgang van het wetgevingsproces.

De huidige stand is dat de vaste tweedekamercommissie voor Veiligheid en Justitie, inmiddels Justitie en Veiligheid, op 10 oktober 2017 verslag heeft uitgebracht. Het vervolg van de parlementaire behandeling staat nog niet geagendeerd. Aldus zal de stemming over het wetsvoorstel niet meer in 2017 plaatsvinden. Bovendien moet ook de behandeling in de eerste kamer nog volgen. Het wetsvoorstel is weliswaar tijdens de lange kabinetsformatie niet-controversieel verklaard maar dat leidt er niet toe dat het wetsvoorstel op stel en sprong kracht van wet krijgt.

Het verslag van de vaste tweedekamercommissie laat overigens zien dat de reacties van de diverse partijen over (vrijwel) de hele linie positief zijn. Zo wordt verwacht dat het Nederlands vestigingsklimaat door de introductie van het NCC zal worden versterkt. Toch zijn er ook wel vragen. Bijvoorbeeld of er voldoende kennis is van de Engelse juridische taal bij de rechters en raadsheren die voor het NCC geworven gaan worden; en of door het aantrekken van rechters en raadsheren bij het NCC het tekort aan rechters bij de reguliere rechterlijke instanties niet zal toenemen; en of het wel gaat lukken om met de gedachte griffierechten bij het NCC – EUR 15.000 voor de procedure in eerste aanleg en EUR 20.000 in appel – budgettair neutraal uit te komen. Vragen waarvan mag worden verwacht dat de nieuwe regering die zonder al te veel problemen naar tevredenheid zal kunnen beantwoorden.

Kortom, de verwachting is gewettigd dat het er in de loop van 2018 toch echt van gaat komen: de oprichting van het Netherlands Commercial Court. Van uitstel zal hier geen afstel komen. En vervolgens zal moeten blijken of het NCC voldoende internationale handelsgeschillen zal weten aan te trekken. De jaarlijkse lat ligt hoog: 100 nieuwe zaken in eerste aanleg en 25 in appel. Maar er mag uiteraard enige tijd overheen gaan voordat die aantallen worden gehaald.

Wie op de NCC-ontwikkelingen vooruit wil lopen, kan nu al in internationale commerciële contracten de voorwaardelijke keuze maken voor het NCC, namelijk onder de voorwaarde dat het NCC is opgericht en operationeel is. Zolang die voorwaarde nog niet in vervulling is gegaan zou er dan wel een andere contractuele forumkeuze moeten gelden. Hopelijk duurt die periode nog maar kort.
Voorts is nog steeds de gedachte dat de nieuwe wet onmiddellijke werking krijgt, wat betekent dat ook lopende procedures op verzoek van partijen kunnen worden voortgezet voor het NCC. Zo kan het NCC een vliegende start maken.

Tot slot: raadpleeg met regelmaat de website www.netherlands-commercial-court.com om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen omtrent het NCC

Cindy Snelders
Arnhem, 28 november 2017