Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Update UBO-register – u wordt binnenkort verplicht tot registratie van uw UBO

Update UBO-register – u wordt binnenkort verplicht tot registratie van uw UBO

De kogel is door de kerk: op 10 december 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoering van een Nederlands UBO-register. Vandaag is de memorie van antwoord van Minister Hoekstra gepubliceerd. Meer dan 1,5 miljoen entiteiten krijgen dit voorjaar te maken met het UBO-register. Wat zijn de gevolgen van de invoering van dit register voor u en/of uw entiteit?
Leestijd 
Auteur artikel Deline Kruitbosch
Gepubliceerd 17 februari 2020
Laatst gewijzigd 17 februari 2020
 

Wat is een UBO?

De Ultimate Beneficial Owner oftewel de "UBO" is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de "WWFT") de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven vennootschap of andere juridische entiteit. Voor een nadere uiteenzetting van deze definitie, tezamen met een uitleg omtrent de definitie van een zogenaamde 'pseudo-UBO', verwijzen wij graag onze blog 'Definitie UBO en UBO-register'.

Wanneer treedt de wet in werking?

Bij het aannemen van het wetsvoorstel werd er vanuit gegaan dat de wet op 10 januari 2020 in werking zou treden. Deze datum is echter niet gehaald. Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 4 februari jl. heeft de vaste commissie van Financiën het voorlopig verslag uitgebracht (het "Voorlopig Verslag"). In het Voorlopig Verslag worden enkele - naar mijn idee - terechte vragen gesteld met betrekking tot onder andere privacy, cumulatief preferente aandelen, de UBO bij een STAK en de pseudo-UBO (dient het hele bestuur als pseudo-UBO geregistreerd te worden of is één bestuurder voldoende)? Deze worden in de vandaag gepubliceerde memorie van antwoord ("MVA") door Minister Hoekstra beantwoord.

Het kabinet streeft er naar het register dit voorjaar in te voeren.

Welke acties moet u ondernemen?

Nieuwe entiteiten

Per de datum van inwerkingtreding dienen alle juridische entiteiten waarop de wetgeving van toepassing is, bij oprichting of het sluiten van de vennootschapsovereenkomst een (pseudo-)UBO te registreren in het UBO-register. Het registreren van de UBO geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van een handelsregisternummer en dus voor de voltooiing van de inschrijving. Een onjuiste registratie kan leiden tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties en kan aanleiding zijn voor een strafrechtelijk onderzoek naar de entiteit of diens UBO’s.

Bestaande entiteiten

Wanneer uw entiteit reeds bestond voor de implementatiedatum, heeft uw entiteit 18 maanden de tijd om aan deze registratieplicht te voldoen. U krijgt hiertoe een verzoek met instructies, en vervolgens een reminder (als u nog niet heeft voldaan aan het verzoek), van de Kamer van Koophandel. Na het verstrijken van de termijn van 18 maanden geeft de Kamer van Koophandel een lijst van alle entiteiten die geen UBO hebben geregistreerd aan het Bureau Economische Handhaving. In ons eerdere blog ‘Wetsvoorstel invoering UBO-register’ is te lezen welke entiteiten een of meerdere UBO’s dienen te registreren.

Een WWFT-instelling (onder andere ons kantoor) dient melding te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie zij aantreft tussen de in het UBO-register ingeschreven informatie en de informatie die zij uit hoofde van haar eigen cliëntenonderzoek verkrijgt.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel

 Er zijn twee amendementen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel aangenomen:

 • door het amendement Van der Linde is verandering gekomen in de lijst van in Nederland opgerichte vennootschappen of andere entiteiten die verplicht zijn een UBO te registreren. In het eerder genoemde blog 'Definitie UBO en UBO-register' is de gewijzigde lijst opgenomen. Het verschil is dat kerkgenootschappen door het amendment ook tot registratie van een UBO verplicht zijn. De leden van de CDA-fractie hebben de regering gevraagd hoe het te rijmen valt dat de wetgever bij de registratie van de rechtsvorm kerkgenootschap in het handelsregister en in de ANBI-wetgeving wel een verband legt met de privacy van bestuurders (geloofsovertuiging) maar niet bij de registratie van de UBO van deze rechtsvorm. Dit blijkt uit het Voorlopig Verslag. De reactie daarop is te lezen in de MVA.
 • Er zijn enkele maatregelen opgenomen waardoor de veiligheid en privacy van de UBO toeneemt. Het betreft verbeterde identificatiemogelijkheden van de persoon die een verzoek doet tot UBO-informatie en het feit dat UBO’s inzicht krijgen in hoe vaak hun UBO informatie wordt geraadpleegd. Daarnaast is op 17 december 2019 een aangepaste motie Bruins aangenomen die inhoudt dat er overleg dient te worden gepleegd met ondernemers en familiebedrijven en dat moet worden onderzocht hoe het UBO-register zo kan worden ingericht dat er categorieën gebruikers kunnen worden onderscheiden en dat UBO’s op verzoek inzicht kunnen krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verstrekt per categorie.

Wie heeft er inzicht in het UBO-register en tegen welke kosten?

Iedereen mag de onderstaande beperkte gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een tarief van EUR 2,50 raadplegen. Het betreft:

 • Naam;
 • Geboortemaand en geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf; en
 • Aard en omvang van het economische belang gehouden door de UBO (bandbreedtes van steeds 25%, dus tussen de 25% en 50% en 50% en 75% etc. en er zullen geen geldbedragen bijstaan).

Bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingeneenheid, die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen, zullen meer informatie over een UBO zien dan anderen. Dit is nader uiteengezet in het eerder genoemde blog ‘Wetsvoorstel invoering UBO-register’.

Bij vragen over de gevolgen van deze wet voor uw organisatie of bijvoorbeeld assistentie bij het bepalen van, en het inschrijven van de UBO’s van uw organisatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met Dirkzwager legal & tax (Deline Kruitbosch en/of Christiaan van der Meer).