De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vennootschapsrechtelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Vennootschapsrechtelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op 29 december stemden de EU-lidstaten in met het akkoord en op 31 december 2020 ook het Britse parlement. De nieuwe regels zijn sinds 1 januari 2021 ingegaan. Er is gezien het bereikte akkoord geen sprake van een "harde Brexit", maar wat betreft het vennootschapsrecht – met name wat betreft de bepalingen omtrent grensoverschrijdende herstructureringen – kan er ook niet gesproken worden van een "zachte Brexit".
Leestijd 
Auteur artikel Deline Kruitbosch
Gepubliceerd 03 februari 2021
Laatst gewijzigd 04 februari 2021
 

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een "derde land" geworden voor de Europese Unie, wat tot gevolg heeft dat onder andere de bepalingen van Boek 2 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek niet meer van toepassing zijn op de vennootschapsrechtelijke relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Kort gezegd betekent dit dat het– met het akkoord wat er nu ligt – niet langer mogelijk is om een (rechtstreekse) gefaciliteerde fusie, splitsing of omzetting te bewerkstelligen van of tussen Nederlandse en Britse vennootschappen. Zowel Nederlands recht als Brits recht voorziet niet in deze mogelijkheid en er kan uiteraard niet langer een beroep worden gedaan op de vrijheid van vestiging.

Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting

Binnen de Europese Unie kunnen vennootschappen van de verschillende lidstaten met elkaar fuseren op grond van Europese en daarop gebaseerde nationale regelgeving en kan een vennootschap naar het recht van de ene lidstaat worden omgezet naar een vennootschap van het recht van de andere lidstaat vanwege de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in artikel 49 jo art. 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, en onder andere de arresten van het Europese Hof van Justitie Sevic, Cartesio, Vale en Polbud. Aangenomen wordt ook dat een grensoverschrijdende splitsing binnen de Europese Unie op dezelfde basis mogelijk is.

Zoals reeds beschreven in de voorgaande artikelen, geldt de vrijheid van vestiging als ook de daarop gebaseerde nationale regelgeving als gevolg van de Brexit niet meer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een grensoverschrijdende omzetting of fusie van of met een UK-vennootschap kan daarom geen beroep meer worden gedaan op de vrijheid van vestiging of de daarop gebaseerde nationale regelgeving. Er kan nog slechts een beroep worden gedaan op het internationale privaatrecht en eventueel aanvullend gemaakte afspraken. 

Een groot nadeel hierbij, is dat de Nederlandse wetgeving op dit moment nog géén mogelijkheid biedt om een vennootschap grensoverschrijdend om te zetten/fuseren/splitsen op grond van het internationaal privaatrecht. Een grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing waar een UK-vennootschap en een Nederlandse vennootschap bij zijn betrokken is derhalve op dit moment onmogelijk, tenzij nieuwe wetgeving wordt geïmplementeerd. Hier is momenteel echter nog geen sprake van. 

UK Limited gevestigd in Nederland

Er zijn talrijke ondernemingen die handel drijven vanuit het Verenigd Koninkrijk met Nederland, dan wel vanuit Nederland met het Verenigd Koninkrijk. In deze situaties zal men onder meer tegen grenscontroles met bijbehorende douaneformaliteiten en heffingen aan lopen, zoals ook uiteengezet in de artikelen van mijn kantoorgenoten.

Het is goed voorstelbaar dat u, als u intensief handelt met het Verenigd Koninkrijk, gebruik maakt van een UK Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dan wel juist met vestiging in Nederland. In het Nederlandse handelsregister zijn verschillende UK Limited's ingeschreven.

Rechtspersonen opgericht binnen de Europese Unie mogen op grond van de vrijheid van vestiging en daarop gebaseerde regelgeving en uitspraken van het Europese Hof van Justitie, hun werkzaamheden volledig binnen een andere lidstaat uitvoeren. De lidstaat mag geen aanvullende verplichtingen aan deze vennootschap opleggen op grond van het feit dat er sprake is van een buitenlandse vennootschap.

De UK Limited kan sinds de Brexit niet langer een beroep doen op de vrijheid van vestiging, en zal wél moeten gaan voldoen aan de aanvullende eisen die de Nederlandse wetgever heeft gesteld aan buitenlandse vennootschappen in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Deze aanvullende vereisten behelzen onder andere het verstrekken van bepaalde informatie aan het handelsregister en het voldoen aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, onder andere inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Groep met topholding of sub holding in het Verenigd Koninkrijk

Indien u momenteel een top holding of sub holding in het Verenigd Koninkrijk heeft, met daaronder een aantal Europese werkmaatschappijen, kan het aanbeveling verdienen om deze topholding of subholding te verplaatsen naar Nederland (of een andere Europese lidstaat), zodat dit gedeelte van uw onderneming kan blijven genieten van de voordelen van de Europese interne markt. Bijbehorende voordelen van de vestiging in Nederland is dat Nederland: (i) flexibele vennootschapsrechtelijke wetgeving kent, (ii) de mogelijkheid kent om gebruik te maken van een one-tier board naar Angelsaksisch model én (iii) een fiscaal gunstig vestigingsklimaat kent.

Advies

Wij adviseren u, indien u betrokken bent bij UK-vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk of in Nederland, u goed te laten informeren over de voor u optimale juridische en fiscale structuur en de door uw onderneming na te leven verplichtingen. Wist u bijvoorbeeld dat niet-naleving van regelgeving kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en zelfs een economisch delict kan opleveren? Onze specialisten voorzien u graag van advies op maat.