De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel nog dit jaar in werking.Vorig jaar stelde mijn collega u op de hoogte over het ingediende wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.Het wetsvoorstel brengt een belangrijke verandering in de gedragingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Alleen de gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van schuldeisers hebben zuivere aan...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 01 juli 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel nog dit jaar in werking.

Vorig jaar stelde mijn collega u op de hoogte over het ingediende wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.
Het wetsvoorstel brengt een belangrijke verandering in de gedragingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Alleen de gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van schuldeisers hebben zuivere aanvaarding tot gevolg. Benadeling van schuldeisers geschiedt door nalatenschapsgoederen te verkopen, bezwaren of anderszins aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken.

Gedragingen die geen zuivere aanvaarding (meer) tot gevolg hebben, zijn bijvoorbeeld:
- bij ontruiming van de woning de goederen beschikbaar houden voor schuldeisers, door deze op te slaan en de opgeslagen goederen op een lijst bij te houden;
- goederen zonder (economische) waarde meenemen, zoals familiefoto’s;
- goederen zonder economische waarde meegeven aan bijvoorbeeld de kringloop;
- goederen verkopen die beperkt houdbaar zijn, de verkoopopbrengst apart houden;
- een nalatenschapsschuld uit eigen middelen betalen;
- in een gerechtelijke procedure verweer voeren tegen een schuldeiser van de nalatenschap.

Wanneer onduidelijk is of een gedraging tot benadeling van schuldeisers kan leiden blijft terughoudendheid geboden. Bij het bovenstaande dient ook te worden opgemerkt dat in de onderlinge verhouding met de andere erfgenamen een en ander wel duidelijk gecommuniceerd en afgesproken moet worden.

Voorts bevat de nieuwe wet een regeling voor een erfgenaam die reeds zuiver heeft aanvaard en daarna wordt geconfronteerd met een nalatenschapsschuld die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Deze erfgenaam kan machtiging van de kantonrechter verzoeken om alsnog beneficiair te aanvaarden. Van belang is dat de erfgenaam dit verzoek binnen drie maanden doet nadat hij met de onverwachte schuld is geconfronteerd. Er geldt echter een onderzoeksplicht voor erfgenamen, waardoor niet snel sprake zal zijn van een ‘onverwachte’ schuld. De erfgenaam zal zelf actief moeten onderzoeken uit welke bezittingen en schulden de nalatenschap bestaat. Is er wel sprake van een onverwachte schuld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover de schuld niet uit zijn erfdeel kan worden voldaan.