1. Home
  2. Omgevingswet

DossierOmgevingswet

Op 16 juni 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zijn de memorie van toelichting en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd en de definitieve wettekst is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. De huidige verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden.

Het is echter van belang om tijdig van de Omgevingswet op de hoogte te zijn, aangezien deze wet ook vóór zijn inwerkingtreding al invloed kan hebben op de (juridische) praktijk. Enkele gemeenten zijn, vooruitlopend op de inwerkingtreding, bijvoorbeeld al bezig om een omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) te maken.

Voor vragen over de Omgevingswet kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze kennis op het gebied van delen wij met u op onze expertisepagina.

Deze infographic van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toont de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht.