1. Home
  2. Specialisten
  3. Judith van der Winden-van der Vlies

Judith van der Winden-van der Vlies Advocaat - Senior Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 40 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Over Judith van der Winden-van der Vlies

Biografie

Judith is een van onze ervaren aansprakelijkheidsadvocaten. Judith is in 2006 begonnen als advocaat en werkt sinds 2011 in onze sectie Aansprakelijkheid & Verzekering van Dirkzwager.

Judith legt zich met name toe op AVB schades (materieel) en dekkingsgeschillen. Ze treedt vooral op namens de verzekeraar en haar verzekerde en adviseert en procedeert over schadeomvang, polisdekking en aansprakelijkheid in brede zin. Judith heeft daarnaast ruime ervaring in kwesties over werkgeversaansprakelijkheid, fraude, verkeers- en regreszaken. Met haar scherpe analytisch vermogen en praktische aanpak weet zij snel tot de kern van de zaak te komen.

Judith is ook opgeleid tot intern coach. Ook vanuit haar rol als patroon houdt ze zich dagelijks actief bezig met de opleiding en begeleiding van advocaat-stagiaires en beginnend medewerkers van de sectie.

Functie(s)

2006 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2006 Nederlands Recht Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Judith van der Winden-van der Vlies

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk?

Nee, volgens de Hoge Raad is er geen sprake van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van asbestziekte (mesothelioom) bij het slachtoffer. De Hoge Raad sluit daarbij aan bij de Conclusie van A-G Hartlief.De uitspraak van de Hoge Raad is te raadplegen via ECLI:NL:HR:2017:987 en de Conclusie via ECLI:NL:PHR:2017:169. Een korte bespreking van de zaak volgt hieronder.Het asbestslachtoffer heeft zich op het standpunt gesteld...

Pilotreglement civiele dagvaardingszaken hoven Den Bosch en Amsterdam

In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1078) oordeelde de Hoge Raad reeds dat op grond van artikel 33 Rv stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Dit dan in weerwil van het door het hof Den Bosch toegepaste artikel 2.1 van het pilotreglement, dat luidt:2.1 Tijdstip en wijze van indieningVoor zover in artikel 3.1 niet anders is bepaald, wordt...

Schending belang verzekeraar doordat schade niet is vastgesteld door ABS schadeherstelbedrijf

Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een verzekeraar van een verzekerde verlangt dat deze bij een schadegeval, voorafgaand aan herstel, de schade laat vaststellen door een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf.Uitspraak Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in haar uitspraak van 29 juli 2015. InShared  was door een verzekerde gedagvaard wegens het niet uitkeren van herstelkosten van haar auto. Daartoe was InShared niet overg...

Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen

Vorige week was in het nieuws dat vanaf 1 juli 2015 alle bestuurders van een landbouwtrekker een trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) nodig hebben om de openbare weg op te mogen. Met deze regel hoopt de overheid dat het aantal verkeersongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn afneemt. In tegenstelling tot overige verkeersongevallen is het aantal slachtoffers bij dit type ongevallen de laatste jaren namelijk niet gedaald.Onderzoeksraad voor VeiligheidDe Onderzoeksraad voor Veiligheid heef...

Verjaring, rechtsverwerking of toch voortprocederen na ruim 10 jaar stil laten liggen rechtszaak?

Wanneer er om bepaalde redenen tijdelijk niet wordt voortgeprocedeerd in een zaak, bijvoorbeeld omdat partijen in afwachting zijn van een deskundigenonderzoek of in onderhandeling zijn, dan kan de zaak worden verwezen naar de parkeerrol. Indien de procedure dan niet binnen afzienbare tijd wordt voortgezet, kan de rechtbank ambtshalve of op verzoek van partijen de zaak doorhalen. Dit volgt uit artikel 246 Rv.Doorhaling is enkel een administratieve handeling waarbij de zaak wordt verwijderd uit...

Verzoek tussentijds appel deelgeschilprocedure toegestaan

Inmiddels is in de rechtspraak uitgekristalliseerd op welke wijze in hoger beroep kan worden gegaan van een deelgeschilbeschikking wanneer er een beslissing is gegeven over de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Met materiële rechtsverhouding wordt overigens bedoeld de rechten en plichten die partijen jegens elkaar hebben. Een deelgeschilbeschikking waarin bijvoorbeeld een van de partijen aansprakelijk wordt gehouden, gaat over de materiële rechtsverhouding tussen partijen.Indien een...

Aangetekende brief niet vereist bij verjaring artikel 7:942 BW (oud)

Ten aanzien van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering geldt krachtens artikel 7:942 BW een bijzondere (en dwingend rechtelijke) verjaringstermijn van 3 jaar ingaande na aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.Stuiting van de verjaringstermijn geschiedt door het doen van een schriftelijke mededeling, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de uitkering. Wanneer de verzekeraar aansprake...

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering

Ten vervolge op de op deze kennispagina verschenen artikelen inzake de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen kan inmiddels worden gemeld dat ook de Hoge Raad in het arrest van 21 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:396) naar aanleiding van de uitspraak van het HvJEU heeft geoordeeld dat het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtshulpverlener niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandverzekeraar dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld.&n...

Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer bij een rechtsbijstandverzekering

Ruim een jaar geleden heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 september 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW7507) het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJEU’) verzocht om een uitspraak te doen betreffende het recht op een vrije advocaatkeuze door een verzekeringnemer. Er is nu duidelijkheid: de verzekeringnemer heeft recht op een vrije advocaatkeuze.Onderstaand de door de Hoge Raad gestelde vragen en de door het HvJEU in het arrest van de 7 november 2013 (zaak C-442/12) geformuleerde antw...

Nieuwe schadepost in schadestaatprocedure

HR 25 januari 2013, LJN: BY1071 Ten aanzien van een bepaalde schadepost (omzetschade in de periode 1995-1998) is in een schadestaatprocedure discussie ontstaan over de vragen of de schade voor het eerst in de schadestaatprocedure aan de orde kan worden gesteld en of een vordering ten aanzien van deze schade is verjaard.Eiser is een gerberateler en heeft in 1995 van verweerster een ontsmettingsunit geleverd gekregen. Vanaf 1998 heeft zich schimmelvorming voorgedaan. De rechtbank en vervolgens...

HvJEU: bestaat (het recht op) een vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering?

In het arrest van de Hoge Raad van 28 september 20120 (LJN: BW7507) staat de vraag centraal wanneer (het recht op) de vrije keuze van een advocaat bestaat indien een rechtsbijstandverzekering is afgesloten.In deze zaak heeft DAS rechtsbijstand de vrije advocaatkeuze beperkt door dit alleen toe te staan indien DAS zelf besluit de procedure niet te laten behandelen door een eigen rechtshulpverlener. Met andere woorden: de vrije advocaatkeuze van de verzekerde is dan afhankelijk van de mening va...

Ongevallen op de skipiste (II)

In het op deze kennispagina gepubliceerde artikel ‘Ongevallen op de skipiste, een aansprakelijkheidsdilemma’ van 20 februari 2012 is de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 23 februari 2011 (LJN: BP5822) aangehaald. Tegen die uitspraak is appel ingesteld en het hof Leeuwarden heeft op 26 juni jl. arrest in die zaak gewezen (LJN: BW9768).De rechtbank Leeuwarden oordeelde in haar tussenvonnis van 23 februari 2011 dat de FIS-regels een nadere uitwerking zijn van de zorgvuldigheidsnorm en da...

1 2