1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een aantal opvallende (nieuwe) zaken in het ARW 2012.Algemene bepalingen het ARW is opgesteld conform d...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 27 juli 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een aantal opvallende (nieuwe) zaken in het ARW 2012.

Algemene bepalingen

 • het ARW is opgesteld conform de inhoud van het voorstel Aanbestedingswet 20…;

 • het voorstel Aanbestedingswet 20… wordt in het ARW 2012 aangehaald als de Aanbestedingswet 2013;

 • in het ARW is voorzien in de (nieuwe) prijsvraag voor ontwerpen (hoofdstuk 11);

 • in het ARW is voorzien in een nieuwe procedure voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen (hoofdstuk 12);

 • de termijnen zijn verkort met inachtneming van de verplichte elektronische aankondiging op Tenderned;

 • voor nationale aanbestedingen moet een aankondiging op Tenderned worden geplaatst;

 • bij uitsluiting worden enkel onherroepelijke vonnissen en ernstige fouten betrokken die op datum aanmelding / inschrijving niet ouder dan 4 jaar zijn;

 • ook voor de verplichte uitsluitingsgronden kunnen inschrijvers de mogelijkheid krijgen aan te tonen dat die niet van toepassing zijn;

 • de gronden om af te zien van uitsluiting zijn uitgebreid;

 • bij alle procedures is voorzien in eisen aan bewijsstukken betreffende de technische bekwaamheden bij aanbestedingen voor leveringen en diensten, ondanks dat het aanbestedingsreglement betrekking heeft op werkenopdrachten;

 • er mogen alleen nog referenties worden gevraagd ter zake van onderdelen van de opdracht en niet voor de gehele opdracht. Een referentie die naar de aard en omvang van de opdracht gelijkwaardig is mag dus niet meer worden gevraagd;

 • verplicht gebruik van uniforme eigen verklaring, ook bij nationale procedures;

 • gegevens die in de eigen verklaring kunnen worden opgenomen, mogen niet op andere wijze worden getoetst;

 • de beslissing niet te gunnen wordt bekend gemaakt via Tenderned, met uitzondering van de onderhandse procedure;

 • de standaard gestanddoeningstermijn is verlengd naar 50 dagen;

 • de gunningsbeslissing wordt in ieder geval elektronisch medegedeeld;

 • afwijking van de Alcatel-termijn (minstens 20 dagen) wegens dwingende spoed is niet meer mogelijk.


Onderhandse procedure

 • in afwijking van de Gids Proportionaliteit staat het ARW 2012 het toe minder dan 3 aannemers uit te nodigen een inschrijving te doen, zolang het er maar ten minste 2 en maximaal 6 zijn;

 • geen verplicht gebruik van de uniforme eigen verklaring.


Verplichte toepassing
Alle aanbestedende diensten die een aanbestedingsprocedure voor werken onder toepassing van de Aanbestedingswet uitvoeren, zijn verplicht het ARW 2012 daarbij toe te passen. Dit in afwijking van de huidige situatie. Het ARW 2005 is uitsluitend voor de centrale overheid verplicht. Andere aanbesteders (bijvoorbeeld een decentrale overheid) passen het ARW 2005 echter al wel vrijwillig toe.

Motiveringsverplichtingen
Ook in het ARW 2012 zijn de voor aanbesteders aangescherpte motiveringsplichten opgenomen. Bij alle procedures dient de aanbesteder in voorkomend geval in de aankondiging te motiveren:

 • waarom een omzeteis wordt gesteld (in beginsel niet toegestaan);

 • waarom wordt gegund op de laagste prijs in plaats van EMVI (in beginsel niet toegestaan);

 • waarom is besloten de opdracht niet in percelen te verdelen;

 • waarom is besloten de opdracht te clusteren.


Afwijkingen
In het algemeen mag, volgens Minister Verhagen, slechts in uitzonderlijke gevallen van het ARW 2012 worden afgeweken. Hoewel in het voorstel Aanbestedingswet het ARW 2012 als een richtsnoer is omschreven, blijft het ARW 2012 wel een dwingend voorgeschreven document. Net als bij afwijkingen van de Gids Proportionaliteit, zullen afwijkingen van het ARW 2012 moeten worden gemotiveerd in de aanbestedingsdocumenten.

Medio september 2012 wordt het voorstel Aanbestedingswet in de Eerste Kamer behandeld. Tegelijkertijd zal dus ook het ARW 2012 en de Gids Proportionaliteit worden behandeld. Indien het voorstel dan wordt goedgekeurd, kan het per 1 januari 2013 al van kracht zijn.

mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat
vakgroep aanbestedings- en bouwrecht Dirkzwager