De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Advies Raad van State over het Invoeringsbesluit Omgevingswet

Advies Raad van State over het Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het Invoeringsbesluit hangt onder de Invoeringswet. Het besluit bevat, naast diverse aanvullingen en intrekking van bestaande besluiten zoals het Besluit ruimtelijke ordening, een nadere uitwerking van het overgangsrecht. De overgangsrechtelijke regelingen zijn van belang op het moment dat de Omgevingswet (Omgevingswet) in werking treedt. Bij het overgangsrecht hoort onder meer de bruidsschat. Dit is een set regels die betrekking heeft op onderwerpen die nu in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan en die straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het omgevingsplan moeten worden geregeld. Verder vult het Invoeringsbesluit de 4 amvb's van de Omgevingswet aan; het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 29 oktober 2020
Laatst gewijzigd 29 oktober 2020
Leestijd 

Het ontwerp-Invoeringsbesluit

Het ontwerpbesluit is één van de laatste onderdelen van het wetgevingstraject dat moet leiden tot de invoering van de Omgevingswet. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerpbesluit is op 28 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling openbaar geworden. Het integrale advies is te raadplegen via deze link.

Rol van de verschillende bestuursorganen in de gedeelde zorg voor de fysieke leefomgeving

Nederland staat wat betreft de fysieke leefomgeving voor een aantal grote opgaven op onder meer het gebied van woningbouw, energievoorzieningen en infrastructuur. De Omgevingswet zal de betrokken bestuurslagen het instrumentarium moeten bieden om die opgaven samen op een verantwoorde manier ruimtelijk in te passen. Het advies van de Afdeling is om in de toelichting aandacht te schenken aan de rol van de verschillende bestuursorganen daarin.

Inwerkingtreding & DSO

De Afdeling maakt opmerkingen die betrekkingen hebben op een verantwoord moment van inwerkingtreding. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie van het nieuwe stelsel bij bestuursorganen. In een eerdere bijdrage is al aangegeven wat de Minister daarover heeft opgemerkt in haar voorgangsbrief van 23 oktober jl.

De Afdeling wijst er in het advies op dat een goed werkend DSO van groot belang is. Het advies is om de Omgevingswet pas in werking te laten treden als zeker is dat alle gemeenten op het moment van inwerkingtreding op het DSO zijn aangesloten en alle functies die  bij de minimale invulling van het DSO horen, goed werken. Het DSO is ook een belangrijk hulpmiddel voor burgers en bedrijven om te weten te komen wat de geldende regels zijn en of initiatieven binnen die regels mogelijk zijn. Het moet daarvoor nog worden doorontwikkeld. Daarom zou inzichtelijk gemaakt moeten worden welke doorontwikkeling en uitbouw van het DSO minimaal nodig zijn om de doelstellingen van de Omgevingswet te kunnen behalen en wanneer dat zal worden gerealiseerd, aldus de Afdeling.

Voortgang implementatie

Inwerkingtreding van de Omgevingswet kan volgens de Afdeling pas aan de orde zijn als de betrokken overheden daar daadwerkelijk klaar voor zijn. Om te kunnen bepalen op welk moment de Omgevingswet in werking kan treden, moet inzichtelijk zijn wat de verschillende bestuursorganen daarvoor allemaal nog moeten doen en hoeveel tijd zij daarvoor nog nodig hebben. Het advies is om dat in de monitoringsrapportages inzichtelijk te maken en om pas over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te besluiten als daarover zekerheid is. In de eerdere bijdrage met betrekking tot de voortgangsbrief van 23 oktober jl. is al opgemerkt dat de daarbij gevoegde bijlagen niet inzichtelijk maken wat de verschillende gemeenten tot op heden hebben kunnen doen aan de materiële voorbereiding op de inwerkingtreding voor wat betreft de regels en het handelen in de geest van de wet.

Investeren in kennis en het verkrijgen van inzicht

Het verkrijgen van inzicht in wat de verschillende bestuursorganen allemaal nog moeten doen, en hoeveel tijd zij daarvoor nog nodig hebben, om goed voorbereid aan de start te verschijnen begint ermee dat gemeenten goed op de hoogte zijn van de inhoud van de wet(systematiek) inclusief de amvb’s en ministeriële regelingen. Dirkzwager heeft voor de overheden en het bedrijfsleven een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Molenaar.