1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrecht op software

Auteursrecht op software

Software kan worden beschermd door verschillende rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht. Wat houdt dit in?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 28 februari 2022
Laatst gewijzigd 28 februari 2022

Auteursrecht op software

Auteursrecht op software kan volgens de Softwarerichtlijn rusten op de broncode en de objectcode, die onder het regime van de Softwarerichtlijn beschermd zijn. De Software richtlijn beschermt de uitdrukkingswijzen van een computerprogramma en het voorbereidend ontwerpmateriaal. Dit komt ook terug in art. 10 lid 1 onder 12 van de Auteurswet.

Op specifieke uitdrukkingswijzen van een computerprogramma kan aldus een auteursrecht rusten, wat tevens meebrengt dat andere ontwikkelaars in voldoende mate vrij zijn om soortgelijke programma’s tot stand te brengen, mits zij zich dan van plagiaat of een verboden bewerking onthouden.

Ook de gebruikershandleiding en -interface kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn als werk in de zin van de Auteurswet.

Software zonder auteursrecht

Er bestaat ook open source software. Dat is kort gezegd software zonder auteursrecht, zij het dat de gebruiksvoorwaarden wel bepaalde verplichtingen kunnen opleggen over het (verdere) gebruik van de software.

Softwarelicentie

Het gebruik van software kan zijn begrensd door een softwarelicentie. Het gaat dan om de reikwijdte van het gebruik van computerprogramma’s, opgeleverd aan gebruikers door de auteursrechthebbende of (op hun beurt) diens licentienemers. Een softwarelicentie kan verschillende vormen aannemen; zowel bij on premise software als in SaaS-constructies spelen softwarelicenties een rol. Meestal geldt de regel dat bij een contractueel gebruiksrecht op software de gebruiker geen recht heeft op de broncode, maar het recht beperkt is tot het gebruik van de software zelf.

Auteursrecht software overdragen?

Ervan uitgaande dat er auteursrechten rusten op software, kan men dit auteursrecht overdragen. Daarvoor gelden de wettelijke vereisten. Overdracht van auteursrecht geschiedt bij akte. De Auteurswet bepaalt dat voor de overdracht van auteursrecht een akte is vereist. Een notariële akte niet nodig, maar er moet wel een op de overdracht gericht schriftelijk stuk worden opgesteld en zijn ondertekend.

Splitsing van auteursrecht op software (partiële overdracht) naar aard van het gebruik of toepassingsgebied van software behoort ook tot de mogelijkheden.

Auteursrecht software geschillen

Bij software geschillen speelt vaak de vraag of er sprake is van inbreuk op auteursrecht door (ongeautoriseerd) gebruik van software, bijvoorbeeld door een eindgebruiker of de concurrent. Gekopieerde objectcode of broncode, of een bewerking daarvan, kan een verboden reproductie opleveren. Dan is sprake van auteursrechtinbreuk. Datzelfde geldt bij het overnemen van auteursrechtelijk beschermde elementen van de grafische gebruikersinterface zonder toestemming. De rechter zal van geval tot geval de gestelde auteursrechtinbreuk moeten beoordelen.

Belastingvoordeel?

Onder omstandigheden kan het ontwikkelen van software uw onderneming ook WBSO-voordeel opleveren. De WBSO is een fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Soms helpt het hierbij indien u op software ook een octrooi kunt vestigen. Dit kan ook een rol spelen in valorisatie trajecten.

Vragen over auteursrecht op software?

Neem contact op met één van onze advocaten!