1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beantwoording vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief d.d. 24 juni 2020

Beantwoording vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief d.d. 24 juni 2020

Bij brief van 16 oktober jl. beantwoordt Minister Ollongren (BZK) de vragen d.d. 21 september 2020 van de Eerste Kamer die zijn gesteld naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet van 24 juni van dit jaar. Het is goed om te lezen dat hieruit niet blijkt dat Covid-19 roet in het eten gooit als het gaat om de beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2022. Lees er hieronder meer over.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 20 oktober 2020
Laatst gewijzigd 20 oktober 2020

Antwoorden van de Minister
De Minister laat weten dat het haar inzet is om de Eerste Kamer tot het einde van het jaar elke maand te informeren over de voortgang van de wetgeving, het DSO en de implementatie, waaronder de informatievoorziening voor alle partijen en de ontwikkeling van omgevingsvisies. Er zijn ook specifieke onderwerpen zoals participatie waar zij toezeggingen op heeft gedaan. Hier informeert de Minister de Eerste Kamer over op het moment dat hier nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. In de brief wordt onder andere ingegaan op de gevolgen van het coronavirus alsmede de aspecten monitoring, evaluatie en de financiële positie van gemeenten en Omgevingsdiensten. In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de impact van Covid-19 op het wetgevingstraject. Voor de overige aspecten wordt verwezen naar de volledige brief die via deze link is te raadplegen.

Impact van Covid-19
De fractieleden vragen onder andere naar de impact van de coronapandemie op het voorbereidingsprogramma en welke maatregelen genomen worden om de zorgvuldigheid van de voorbereidingen tot de beoogde invoering in 2022 te borgen. De Minister geeft aan dat de manier van werken in het interbestuurlijke programma Aan de Slag met de Omgevingswet sterk is aangepast door de maatregelen (vanuit huis werken, overleggen en vergaderingen online plaats). Uit de antwoorden van de Minister blijkt niet dat Covid-19 direct tot problemen leidt voor de voorbereidingen op de inwerkingtreding. Er wordt in overleg met VNG, UvW en het IPO goed gebruikgemaakt van online-kennisbijeenkomsten, Webinars of web-colleges en online spreekuren. Het extra invoeringsjaar heeft volgens de Minister de lokale overheden de ruimte gegeven om meer tijd te nemen voor de implementatie van de Omgevingswet, mede in het licht van de grote inspanningen die op andere terreinen binnen hun organisaties nodig zijn vanwege de corona-inspanningen.

Verder merkt de Minister ten aanzien van de toegezegde tools voor gemeenten en een landelijke campagne nog het volgende op. De online Toolkit is sinds 5 oktober 2020 breed beschikbaar voor alle overheden en het bedrijfsleven. Hiermee kunnen bevoegd gezagen op lokaal en regionaal niveau de communicatie over de Omgevingswet op maat door-ontwikkelen. De Toolkit bevat een gratis basisaanbod van bouwstenen en goede voorbeelden uit het land en wordt komende tijd verder aangevuld. De online Toolkit is ontwikkeld samen met de VNG, het IPO en de UvW en andere partijen. Alle overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen via de koepels, het informatiepunt of de RIO’s aangeven aan welke middelen zij nog meer behoefte hebben bij hun communicatie. Daarnaast zal er een half jaar voor inwerkingtreding een landelijke voorlichtingscampagne worden gestart.

Heeft u vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Neem contact op met Jasper Molenaar. Dirkzwager heeft voor het bedrijfsleven en overheden een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.