1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bedrijfsovernames en arbeidsmigranten (blog 3): Let op de wijziging van het looncriterium

Bedrijfsovernames en arbeidsmigranten (blog 3): Let op de wijziging van het looncriterium

Het in kaart brengen van arbeidsrechtelijke, pensioenrechtelijke en fiscale risico’s is een vast onderdeel van een due diligence-onderzoek en de advisering over een bedrijfsovername. Vreemdelingenrechtelijke risico’s die verbonden zijn aan tewerkstelling van arbeidsmigranten worden echter veelal over het hoofd gezien. Dit kan grote gevolgen hebben voor de vervreemder, verkrijger en arbeidsmigranten. Boetes die de Nederlandse Arbeidsinspectie oplegt voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) houden veelal verband met een bedrijfsovername. In een blogreeks van drie blogs gaan wij in op de belangrijkste aspecten waar rekening mee moet worden gehouden bij een bedrijfsovername indien arbeidsmigranten tewerk worden gesteld. In deze derde blog gaan wij in op het looncriterium van een kennismigrant dat kan wijzigen bij een bedrijfsovername.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 11 oktober 2022
Laatst gewijzigd 12 oktober 2022

Kennismigrantenregeling

In artikel 2 lid 1 Wav staat dat het een werkgever verboden is een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning. Het verbod is (onder meer) niet van toepassing op de situatie dat voldaan wordt aan de kennismigrantenregeling (artikel 3 lid 1 sub c Wav jo. artikel 2.1 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen).

Looncriteria

Voorwaarde hiervoor is (naast een marktconform loon en het erkend referentschap van werkgever) dat het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon een bepaalde grens haalt:

     a) € 4.840,- bruto per maand indien de kennismigrant 30 jaar of ouder is;
     b) € 3.549,- bruto per maand indien de kennismigrant jonger is dan 30 jaar;
     c) € 2.543,- bruto per maand, indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden'.

Daarnaast geldt voor de kennismigrant die werkzaam gaat zijn als wetenschappelijk onderzoeker, arts in opleiding of (gast)docent nog een lager looncriterium. De hiervoor genoemde looncriteria gelden voor 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Bedrijfsovername en looncriterium

De hoofdregel is dat het toepasselijke looncriterium gedurende de verblijfsvergunning van toepassing blijft. Ter illustratie:

Op een 29-jarige kennismigrant is looncriterium sub b) van toepassing (2022: € 3.549,-). Een jaar later wordt de kennismigrant 30 jaar. Op het moment dat de kennismigrant werkzaam is op basis van dezelfde vergunning en in dienst is bij dezelfde werkgever zal looncriterium sub b) van toepassing blijven.

Het voorgaande is echter niet aan de orde indien de vreemdeling na zijn dertigste van werkgever wijzigt. Indien een onderneming overgaat van een vervreemder op een verkrijger, dan moet de verkrijger er dus rekening mee houden dat het looncriterium van bepaalde kennismigranten kan wijzigen. Het looncriterium van de kennismigrant uit het hiervoor genoemde voorbeeld verschiet van kleur. Het loon van de kennismigrant moet opeens minimaal € 4.840,- bruto per maand bedragen, terwijl het voor de overname nog € 3.549,- was.

Daarnaast is er sprake van een bijkomend probleem. Het loon van een kennismigrant dient marktconform te zijn. Vervreemder heeft waarschijnlijk een marktconform loon betaald van rond de € 3.549,-. De verkrijger is echter verplicht om minimaal € 4.840,- te betalen. Indien de werknemer dezelfde functie gaat uitoefenen bij verkrijger, kan er discussie ontstaan over de vraag of het (verplichte) hogere loon nog wel marktconform is.

Tip: Gelet op het voorgaande adviseren wij – indien de cao die ruimte biedt – de functie van de kennismigrant te verzwaren om ook het hogere loon te rechtvaardigen.

Let op: valt een kennismigrant eenmaal onder het looncriterium c), het laagste looncriterium, dan blijft de kennismigrant hieronder vallen. Dit looncriterium is dus niet leeftijdsgebonden.

Gevolgen

Als de verkrijger geen kennis heeft over het voorgaande en het loon van de kennismigranten niet aanpast, voldoen de verkrijger en de kennismigranten niet aan de kennismigrantenregeling en zal de IND (met terugwerkende kracht) tot intrekking van de verblijfsvergunningen overgaan. Ook kan de IND (onder omstandigheden) het erkend referentschap intrekken en kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete opleggen voor illegale tewerkstelling van € 8.000,- per kennismigrant. Voor een grote onderneming kan dit flink in de papieren lopen.

Afsluiting

In het kader van de advisering over een bedrijfsovername is relevant dat de verkrijger gewezen wordt op het feit dat bepaalde kennismigranten ná overname (verplicht) een hoger loon zullen moeten ontvangen, omdat anders niet meer voldaan wordt aan de kennismigrantenregeling. De loonkosten van sommige kennismigranten zullen ca. € 10.000,- per jaar hoger worden.

In een blogreeks van drie blogs hebben wij de belangrijkste vreemdelingenrechtelijke aandachtspunten besproken bij fusies en overnames indien werknemers mee overgaan die werkzaam zijn op basis van een verblijfs- of werkvergunning. Wanneer werknemers ten gevolge van een splitsing, fusie of overname wisselen van werkgever/inhoudingsplichtige, brengt dit echter ook voor de loonheffingen aandachtspunten met zich voor zowel de oude als de nieuwe inhoudingsplichtige. Wij verwijzen u voor dié aandachtspunten naar de blog van onze collega’s Esther Patty en José Niers.

Mocht u vragen hebben over onze blog(s) schroom dan niet om contact met ons op te nemen.