1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bekendheid Labello van invloed op beoordeling verwarringsgevaar

Bekendheid Labello van invloed op beoordeling verwarringsgevaar

De bekendheid van een merk weegt mee in de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar, zo volgt uit onderstaande uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 2 februari 2022.
Leestijd 
Auteur artikel Dieuwertje Bouchier
Gepubliceerd 22 februari 2022
Laatst gewijzigd 22 februari 2022


Merkinschrijving CCLabelle

CCLabelle Vienna (hierna CCLabelle) heeft in 2017 een aanvraag tot inschrijving van het volgende merk ingediend voor waren in klasse 3, 16 en 25 waaronder verzorgingsproducten, papieren tissues voor cosmetisch gebruik en kleding:

Merk Labello

Beiersdorf AG is houder van het in 1998 ingeschreven Europese woordmerk LABELLO. Dit merk is ingeschreven in klasse 3 voor cosmetische producten.

Oppositie bij het EUIPO

In 2018 heeft Beiersdorf oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk CCLabelle, omdat het merk van CCLabelle te veel zou overeenstemmen met het merk Labello dat eveneens is ingeschreven voor cosmetische producten.

Alhoewel de oppositie in eerste instantie in het geheel werd toegewezen, mocht het merk CCLabelle na beroep uiteindelijk alsnog worden ingeschreven voor klasse 25, kleding. De aanvraag tot inschrijving is afgewezen voor de waren verzorgingsproducten en papieren tissues voor cosmetisch gebruik. CCLabelle heeft tegen deze afwijzende beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht).

Beoordeling van het Gerecht

In onderhavige procedure beantwoordt het Gerecht de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken (CC)Labelle en Labello door te beoordelen of het merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk én betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Van belang is daarbij met name de vraag of er sprake is van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming van de merken.

Bekendheid Labello

Het Gerecht overweegt allereerst dat de waren waarvoor CCLabelle het merk wilde inschrijven, namelijk persoonlijke verzorgingsartikelen en de papieren zakdoekjes voor cosmetisch gebruik, gelijk zijn aan of in hoge mate overeenstemmen met de waren waarvoor het merk Labello is ingeschreven, in het bijzonder ten aanzien van lipverzorgingsproducten waarvoor Labello bekendheid geniet. Labello heeft vanwege deze bekendheid een groter onderscheidend vermogen op het gebied van lipverzorgingsproducten.

Het Gerecht overweegt verder dat beide merken dezelfde distributiekanalen delen en dat beide merken analoge doeleinden hebben, namelijk persoonlijke verzorging. De waren komen daarom sterk overeen.

Geringe mate van visuele gelijkenis

Ook de tekens lijken sterk op elkaar. Het Gerecht overweegt kortgezegd dat de conflicterende tekens de woordelementen “labelle” en “labello” bevatten, die alleen in de laatste letter van elkaar verschillen. Die overeenstemming wordt volgens het Gerecht wel afgezwakt door de aanwezigheid van andere aanwezige elementen in het aangevraagde merk, waaronder het beeldelement met het cherubijnbeeld (de twee cherubijnen en twee grote rozen), het woordelement ‘labelle’ en het woordelement ‘vienna’. Deze elementen kunnen de overeenstemming die voortvloeit uit de aanwezigheid van het element ‘labelle’ echter niet volledig compenseren, zelfs niet in het geval laatstgenoemd element als één geheel beschouwd moet worden met de twee letters ‘c’ en het hartsymbool. Het Gerecht concludeert derhalve dat de conflicterende tekens visueel in geringe mate overeenkomen.

Hoge mate van auditieve overeenstemming

Voor wat betreft de auditieve overeenstemming, waarbij kort gezegd de wijze waarop de merken worden uitgesproken (het klankbeeld) wordt beoordeeld, ligt dat anders. Het Gerecht overweegt in dat kader dat het in het aangevraagde merk dominante woordelement ‘labelle’ in hoge mate auditief overeenkomt met het oudere merk ‘labello’. In dat kader is onder andere relevant dat het hiervoor genoemde beeldelement met cherubijnbeeld doorgaans niet wordt uitgesproken, alsook dat niet kan worden uitgesloten dat de twee letters ‘c’ uiteindelijk niet zullen worden uitgesproken vanwege de aanwezigheid van het hartsymbool tussen de letters ‘c’ en ‘labelle’.

Geen begripsmatige overeenstemming

Begripsmatige overeenstemming, inhoudende dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het merk, kan naar het oordeel van het Gerecht niet worden aangenomen. Aangezien uitsluitend CCLabelle een makkelijk waar te nemen begripsmatige boodschap bevat door de twee cherubijnen en twee grote rozen, verschillende de conflicterende merken begripsmatig van elkaar.

Er is sprake van verwarringsgevaar

Samenvattend overweegt het Gerecht dat de betrokken waren gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk in hoge mate overeenstemmend zijn, dat de conflicterende tekens visueel in geringe mate overeenstemmen, in hoge mate auditief vergelijkbaar zijn en begripsmatig niet in overeenstemming zijn. Alles overziend oordeelt het Gerecht dat er sprake is van verwarringsgevaar, in elk geval wanneer rekening wordt gehouden met de bekendheid van Labello voor lipverzorgingsproducten. Het Gerecht bekrachtigt daarom de beslissing van het EUIPO dat ten aanzien van de klasse 3 en 16, te weten verzorgingsproducten en papieren tissues voor cosmetisch gebruik, het merk CCLabello  voor verwarring met Labello kon zorgen. 

Conclusie

Bij de globale beoordeling van verwarringsgevaar hoeft aan de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van conflicterende tekens niet altijd hetzelfde gewicht te worden toegekend, al impliceert een globale beoordeling wel een zekere onderlinge afhankelijkheid tussen de factoren die in aanmerking worden genomen en, in het bijzonder, tussen de overeenstemming van de merken en die van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.

Veel zal afhangen van de objectieve voorwaarden waaronder de merken op de markt aanwezig kunnen zijn en in de handel worden gebracht, waarbij deze uitspraak in elk geval laat zien dat bekende merken goed beschermd zijn tegen verwarringsgevaar, in elk geval voor zover de waren en diensten met elkaar overeenkomen.