De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beoordeling inschrijvingen alleen volgens aanbestedingsstukken

Beoordeling inschrijvingen alleen volgens aanbestedingsstukken

De inschrijvingen moeten beoordeeld worden op basis van de methodiek in de aanbestedingsstukken. Externe bronnen, bijvoorbeeld het handboek voor BVP aanbestedingen, mogen daarbij niet worden betrokken. Temeer nu in de literatuur over BVP-aanbestedingen geen consensus over de juiste wijze van beoordelen. BVP-aanbesteding – dus ook toepassing BVP-handboek?De gemeente Apeldoorn en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besteden schoonmaakwerkzaamheden aan. Daarvoor gebruiken zij de best V...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd26 juni 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De inschrijvingen moeten beoordeeld worden op basis van de methodiek in de aanbestedingsstukken. Externe bronnen, bijvoorbeeld het handboek voor BVP aanbestedingen, mogen daarbij niet worden betrokken. Temeer nu in de literatuur over BVP-aanbestedingen geen consensus over de juiste wijze van beoordelen.

BVP-aanbesteding – dus ook toepassing BVP-handboek?

De gemeente Apeldoorn en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besteden schoonmaakwerkzaamheden aan. Daarvoor gebruiken zij de best Value Procurement (BVP) methode. In de aanbestedingsstukken is kennelijk verwezen naar de website voor BVP-aanbestedingen en het daarop gepubliceerde handboek. Niet alle elementen van de BVP-methode zijn echter toegepast bij de aanbestedingsprocedure.

De inschrijving van CSU wordt na de beoordeling ongeldig verklaard. Reden daarvoor is dat aan de inschrijving vanwege een te lage score een bijtelling is toegekend. In kort geding stelt CSU dat de aanbestedingsmethodiek van de aanbesteders onrechtmatig is nu niet de in het handboek voor BVP-aanbestedingen beschreven methodiek (integraal) wordt gevolgd.

Voorzieningenrechter: uitsluitend de aanbestedingsstukken zijn relevant

De Gelderse voorzieningenrechter onderkent dat de beoordelingsmethodiek zoals die is beschreven in de aanbestedingsstukken, niet alle elementen bevat uit het BVP-handboek. Het enkele feit dat in de aanbestedingsstukken is geschreven dat de aanbestedingsprocedure de BVP-methodiek volgt, maakt volgens de voorzieningenrechter echter nog niet dat het BVP-handboek en de daarin beschreven beoordelingswijze (integraal) moet worden gevolgd. Ook niet als in de aanbestedingsstukken naar de website daarvoor is verwezen. Het zou namelijk in strijd zijn met de aanbestedingsrechtelijke beginselen inzake gelijke behandeling en transparantie om de beoordeling te doen plaatsvinden op basis van wat over de BVP-methode in de literatuur is geschreven. Van inschrijvers kan en mag niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte zijn van de relevante literatuur. Bovendien is in de literatuur over de BVP-methode niet een (eenduidige) beoordelingsmethode beschreven en bestaat er onder auteurs geen consensus over een juiste beoordelingswijze. Hetgeen in strijd is met het de fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht.

Dat maakt dat de beoordeling van de inschrijvingen uitsluitend kan en mag geschieden op de wijze zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. Ook als de daarin beschreven beoordelingsmethodiek niet overeenkomst met de literatuur. Dit leidt ertoe dat de vorderingen van CSU worden afgewezen.

Commentaar

Naar mijn mening een deugdelijk vonnis dat volledig in lijn is met Europese jurisprudentie. Op grond daarvan moeten alle voor de beoordeling van de inschrijvingen relevante criteria in de aankondiging zijn beschreven, of in het bestek dat tegelijk met de aankondiging beschikbaar wordt gesteld, en gedurende de hele aanbestedingsprocedure op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en toegepast. In dat kader past naar mijn mening niet dat in de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar een website waar inschrijvers zelf informatie uit moeten destilleren over de beoordelingswijze. Dat is in strijd met het transparantiebeginsel. Bovendien blijkt uit dit vonnis ook dat er in de literatuur geen consensus bestaat over juiste en objectieve manier van toepassing van de BVP-methode. Wat ook wat zegt over hoe die methode zich verhoudt met het transparantiebeginsel.

Voor de beoordeling van de inschrijvingen hoeven inschrijvers dus uitsluitend te vertrouwen op de aanbestedingsstukken. Inschrijvers doen er dus goed aan die zorgvuldig te bestuderen onduidelijkheden en onrechtmatigheden. Dat ontslaat aanbestedende diensten echter niet van hun verplichting duidelijke en rechtmatige stukken op te stellen.

mr. Joris Bax Aanbestedings- en bouwrechtadvocaat Dirkzwager