1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bij herbeoordeling niet automatisch vervangen beoordelingsteam

Bij herbeoordeling niet automatisch vervangen beoordelingsteam

Op 8 januari jongstleden heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over de rechtmatigheid van herbeoordeling door hetzelfde beoordelingsteam. Bij een herbeoordeling van inschrijvingen is de enkele omstandigheid dat het beoordelingsteam ook de initiële beoordeling heeft uitgevoerd onvoldoende om te kunnen spreken van bevooroordeeldheid en leidt niet tot automatische vervanging van het beoordelingsteam.
Leestijd 
Auteur artikel Merel van Helvoirt
Gepubliceerd 21 maart 2019
Laatst gewijzigd 21 maart 2019
 

Staat behoud beoordelingsteam een onbevooroordeelde beoordeling in de weg?

Eiseres – een verliezende inschrijver – kan zich niet verenigen met de uitkomst van de herbeoordeling van inschrijvingen in een aanbesteding voor de inkoop van diensten die verband houden met het organiseren van aanbestedingsprocedures. De bezwaren zien onder meer op de gevolgde herbeoordelingsprocedure.
Eerder heeft eiseres al bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke voorlopige gunningsbeslissing. De oorspronkelijke voorlopige gunningsbeslissing is daaropvolgend door de aanbestedende dienst ingetrokken door de aanwezigheid van ‘kennelijke verschrijvingen’, waarna herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Het oorspronkelijke beoordelingsteam – bestaande uit een afdelingshoofd inkoop, de beleidsmedewerker en twee tactisch inkopers – heeft de herbeoordeling uitgevoerd, zoals ook beschreven in de desbetreffende aanbestedingsleidraad.

Over deze wijze van herbeoordeling zegt eiseres het volgende:
“[…] de herbeoordeling [is] door dezelfde beoordelingscommissie uitgevoerd. Dit heeft een eerlijke en transparante beoordeling in de weg gestaan. De commissie was bevooroordeeld.” (onderstreping, auteur)

Volgens eiseres kon een eerlijke en transparante beoordeling  aldus niet gewaarborgd blijven bij een ongewijzigde samenstelling van het beoordelingsteam. 

Geen automatische vervanging beoordelingsteam in herbeoordeling

De rechtbank ziet echter geen aanleiding om over te gaan op vervanging van het beoordelingsteam en overweegt hiertoe het volgende (r.o. 4.4):
[eiseres] maakt bezwaar tegen herbeoordeling door dezelfde beoordelingscommissie. Zij stelt dat een nieuwe commissie had moeten worden aangesteld om de inschrijvingen onbevooroordeeld te kunnen beoordelen. Dit standpunt wordt niet gevolgd. De enkele omstandigheid dat de beoordelingscommissie de initiële beoordeling heeft uitgevoerd maakt niet dat zij geen herbeoordeling kan uitvoeren. Er zijn ook geen andere aanwijzingen gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de beoordelingscommissie bevooroordeeld is. Zo heeft DNB eerder noch met [eiseres] noch met [bedrijf 1] samengewerkt” (onderstreping, auteur)

Met andere woorden, wil een gedupeerde inschrijver bewerkstelligen dat bij herbeoordeling een nieuw samen te stellen beoordelingsteam wordt betrokken, dient de partij in kwestie voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van vooringenomenheid.

Dit oordeel is in lijn met eerdere jurisprudentie. Zo oordeelde rechtbank Midden-Nederland op 1 februari 2017 dat herbeoordeling niet automatisch leidt tot vervanging van het beoordelingsteam. Net als in het onderhavige geval waren volgens de voorzieningenrechter geen omstandigheden die erop duidden dat het beoordelingsteam bevoordeeld was of niet in staat zou zijn om tot een objectief oordeel te komen in herbeoordeling.

Conclusie

Bovenstaande uitspraak van 8 januari 2019 bevestigt wederom dat van automatische vervanging van beoordelingsteam bij herbeoordeling geen sprake is. Een inschrijver zal goed moeten onderbouwen op welke wijze het beoordelingsteam niet (langer) in staat zou zijn de beoordeling bij herbeoordeling op onpartijdige wijze uit te voeren. Ook kunnen kenmerken van de beoordeling (anonimiteit) vereisen dat een nieuw beoordelingsteam de herbeoordeling dient uit te voeren.