1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 3/2024 bij Ondernemingskamer, ECLI:NL:GHAMS:2023:2887 (afwijzing verzet fusie Stichting Warande)

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 3/2024 bij Ondernemingskamer, ECLI:NL:GHAMS:2023:2887 (afwijzing verzet fusie Stichting Warande)

Deze uitspraak gaat in de kern om een huurder die verzet tegen een voorgenomen fusie heeft ingesteld. Het verzet is door de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad opgeheven, waarna de fusieakte is gepasseerd. De huurder komt in hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank. De OK bekrachtigt de beschikking, omdat de fusie al heeft plaatsgevonden (en het hoger beroep daarmee achterhaald is door de feiten) en verzoeker niet heeft aangevoerd dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder waarborg zal bieden met betrekking tot de nakoming van huurverplichtingen.
Leestijd 
Auteur artikel Mike van de Graaf
Gepubliceerd 08 februari 2024
Laatst gewijzigd 08 februari 2024

Feiten en procesverloop
Begin vorig jaar is een fusievoorstel gedeponeerd bij het handelsregister. Dat voorstel houdt in dat Stichting Warande, verweerster in deze procedure, als verkrijgende rechtspersoon fuseert met onder meer Stichting Kraaybeek als verdwijnende rechtspersoon. Verzoeker, een huurder van het antroposofische wooncomplex Woonoord Kraaybeek dat werd geëxploiteerd door Stichting Kraaybeek, heeft verzet ingesteld tegen de fusie bij de rechtbank Midden-Nederland en tevens het incidentele verzoek gedaan tot schorsing/ontslag van Stichting Warande als bestuurder van Stichting Kraaybeek.

Het incidentele verzoek is door de rechtbank afgewezen, omdat verzoeker onvoldoende onderbouwd heeft dat het bestuur strijdig handelt of heeft gehandeld met de belangen van Stichting Kraaybeek. Op een later moment heeft de rechtbank ook het verzet tegen de voorgenomen fusie ongegrond geoordeeld, omdat er geen grond voor verzoeker of een andere huurder aanwezig is om te vrezen dat de nakoming van de huurovereenkomst na de fusie minder gewaarborgd zal zijn. De rechtbank heeft uiteindelijk de opheffing van het verzet uitvoerbaar bij voorraad verklaard in haar beschikking.

Verzoeker heeft vervolgens hoger beroep ingesteld bij de OK. Kort na het ingestelde hoger beroep is de notariële akte van de fusie tussen onder meer Stichting Warande en Stichting Kraaybeek verleden, als gevolg waarvan Stichting Kraaybeek is opgehouden te bestaan en haar vermogen onder algemene titel is overgegaan op Stichting Warande.

In het hoger beroep heeft verzoeker de OK verzocht het verzet tegen de fusie alsnog gegrond te verklaren en de beschikking van de rechtbank te vernietigen.

Beoordeling OK
De OK overweegt dat de rechtbank het verzet uitvoerbaar bij voorraad ongegrond heeft verklaard en het verzet heeft opgeheven. Als gevolg daarvan kon de fusie worden voortgezet, ook indien hoger beroep zou worden ingesteld, aldus de OK. Nu de fusie inmiddels heeft plaatsgevonden, zo vervolgt de OK, is het hoger beroep inmiddels achterhaald door de feiten.

Verder staat de OK stil bij de door verzoeker verlangde zekerheid of andere waarborg ex artikel 2:316 BW. Ook dit verzoek wordt door de OK afgewezen, nu niet is aangevoerd dat de vermogenstoestand van Stichting Warande na de fusie minder waarborg zal bieden met betrekking tot de nakoming van de huurverplichtingen. Evenmin heeft verzoeker anderszins gesteld dat Stichting Warande na de fusie minder waarborg zal bieden voor zijn vordering. De slotsom hier is dat het hoger beroep niet kan slagen.

Ten overvloede overweegt de OK nog dat (i) niet duidelijk is hoe verzoeker in zijn hoedanigheid van crediteur aanspraak kan maken op rechten die verband houden met de antroposofische identiteit van Stichting Kraaybeek, (ii) het op zijn weg had gelegen om voldoende uiteen te zetten waarom de antroposofische identiteit van het wooncomplex na de fusie onvoldoende gewaarborgd zou zijn en (iii) deze verzetsprocedure zich niet leent om de voorgenomen uitbreiding van het wooncomplex te voorkomen

De OK bekrachtigt de beschikking van de rechtbank.