1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. BIK-update: Voorstel om BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken

BIK-update: Voorstel om BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken

De Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: de BIK) is een stimuleringsmaatregel die op 15 september 2020 werd gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. De RVO startte de communicatie over de BIK naar ondernemers per 1 januari 2021. Het aanvraagloket zou in ieder geval per 1 september 2021 openen. Op 28 mei 2021 heeft het Kabinet echter redelijk onverwachts voorgesteld de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken en te vervangen voor een verlaging van de Awf-premie voor werkgevers in 2021.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 31 mei 2021
Laatst gewijzigd 10 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: de BIK) is een stimuleringsmaatregel die op 15 september 2020 werd gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. De verwachting bestond dat door de Covid-19 crisis de investeringen in Nederland flink zouden achterblijven. De BIK had ten doel om ondernemingen te stimuleren te (blijven) investeren, om weer zo snel mogelijk uit de Covid-19 crisis te komen. De RVO startte de communicatie over de BIK naar ondernemers per 1 januari 2021. Het aanvraagloket zou in ieder geval per 1 september 2021 openen. Op 28 mei 2021 heeft het Kabinet echter redelijk onverwachts voorgesteld de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken.

Voorlegging wetsvoorstel BIK aan Europese Commissie

Net voordat de RVO met haar communicatie naar ondernemers begon werd het wetsvoorstel BIK eind vorig jaar, vanwege mogelijke strijdigheid met Europese wetgeving, ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. Het doel hiervan was voornamelijk om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden als geoorloofde staatssteun kon worden beschouwd. Het kabinet ging er van uit dat het wetsvoorstel BIK als geheel niet kwalificeerde als ongeoorloofde staatssteun en daardoor bij de Europese Commissie niet tot staatssteunbezwaren zou leiden. Dit bleek echter iets ingewikkelder te liggen dan het kabinet van tevoren had verwacht.

Onzekerheid goedkeuring Europese Commissie

De Commissie heeft de beoordelingsvraag inzake de BIK reeds enige tijd geleden in behandeling genomen. Uit een informeel overleg met de Commissie is nu naar voren gekomen dat de Commissie de gehele BIK in ogenschouw heeft genomen, maar op dit moment niet in staat is te garanderen dat het hier om geoorloofde staatssteun gaat. De uitvoering van de BIK zal bij voortzetting van de dialoog met de Commissie naar verwachting flinke vertraging oplopen. De onzekerheid die is ontstaan over de vraag of de (gehele) BIK wordt aangemerkt als geoorloofde staatssteun, kan niet gemakkelijk worden weggenomen. Het kabinet heeft verschillende opties overwogen om het staatssteunaspect het hoofd te bieden, maar concludeert dat geen van de mogelijkheden de onzekerheid voor ondernemers snel genoeg zou kunnen wegnemen. Het kabinet stelt daarom voor om de BIK definitief stop te zetten en het Nederlandse bedrijfsleven op een andere manier de ondersteuning te bieden die men in eerste instantie met de BIK voor ogen had. Alvorens de BIK daadwerkelijk kan worden ingetrokken is een wetswijziging noodzakelijk. Het kabinet heeft inmiddels het daarvoor benodigde wetsvoorstel voor advies aangeboden aan de Raad van State en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.

Plan B: Verlaging Awf-premie voor werkgevers in 2021

Het kabinet stelt nu voor de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken en het voor 2021 gereserveerde BIK-budget in te zetten voor een verlaging van de AWf-premie voor werkgevers in 2021. Deze stimulans grijpt minder direct aan op de investeringen dan de BIK, maar is een maatregel die snel ten uitvoer kan worden gebracht en dicht bij de oorspronkelijke BIK-doelstelling blijft. Bovendien grijpt deze maatregel net als de BIK aan op de werkgeverslasten. Naar verwachting worden de Awf-premies per 1 augustus 2021 als volgt verminderd: de lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34% en het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Tot op heden is nog niets bekend gemaakt over of, en zo ja hoe, er invulling wordt gegeven aan het voor 2022 gereserveerde BIK-budget, die zo’n € 2 miljard zou bedragen.

 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen omtrent de intrekking van de BIK en de nieuwe bestemming van het BIK-budget op de voet. Indien ons meer bekend wordt, berichten wij u hier uiteraard over via onze website en social-media kanalen.

Mocht u vanwege de aankondiging van de BIK al investeringen hebben gepland en bent u benieuwd naar welke (andere) fiscale faciliteiten mogelijk van toepassing kunnen zijn op deze investering, dan zijn wij daarbij graag behulpzaam.