1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blog gecontracteerd transportvermogen

Wijziging Tarievencode Elektriciteit op komst: gecontracteerd transportvermogen in congestiegebieden niet langer automatisch verhoogd

Op 27 december 2023 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontwerp codebesluit gepresenteerd met betrekking tot gecontracteerd transportvermogen. Dit besluit is een belangrijke ontwikkeling voor de energiesector en verdient bijzondere aandacht van marktpartijen die in een congestiegebied actief zijn en de komende jaren een groei van hun elektriciteitsbehoefte verwachten. In dit blogartikel besteden wij aandacht aan de impact van de geconsulteerde codewijziging en gaan we in op de gevolgen van het voornemen van de ACM om automatische verhoging van gecontracteerd transportvermogen in congestiegebieden te laten vervallen.
Leestijd 
Auteur artikel Thomas Arnold
Gepubliceerd 23 januari 2024
Laatst gewijzigd 23 januari 2024

Ontwerp codebesluit

Het ontwerp codebesluit, te vinden op de website van de ACM, is opgesteld om de spelregels binnen de sector te verduidelijken en de marktwerking te bevorderen. Een van de opvallende elementen in de toelichting betreft het voornemen van de ACM om automatische verhoging van het gecontracteerde transportvermogen bij overschrijding daarvan te laten vervallen in congestiegebieden.

Huidige situatie: automatische verhoging gecontracteerd transportvermogen

Een aangeslotene heeft in de Aansluit- en Transportovereenkomst (ook wel ‘ATO’) met de netbeheerder afgesproken welke hoeveelheid transportvermogen van het elektriciteitsnet de aangeslotene maximaal tegelijkertijd mag benutten. Doorgaans stemt de aangeslotene deze hoeveelheid af op zijn bestaande bedrijfsprocessen. In artikel 3.7.6 en 3.7.11 van de Tarievencode Elektriciteit is bepaald dat een overschrijding van het gecontracteerd transportvermogen in alle gevallen leidt tot een automatische ophoging van het gecontracteerd transportvermogen. Veel ATO’s bevatten derhalve een bepaling die inhoudt dat de overeengekomen transportcapaciteit automatisch meestijgt met de hoogst gemeten overschrijding daarvan.

Tegenwoordig is op veel plaatsen in Nederland sprake van fysieke netcongestie. Dit houdt in dat de daadwerkelijk gebruikte transportcapaciteit van het net de maximale capaciteit dreigt te overschrijden. Tegen het licht daarvan acht de ACM het toepassen van de automatische verhoging van het gecontracteerd transportvermogen niet langer wenselijk.

De voorgestelde wijziging van de Tarievencode van gecontracteerd transportvermogen roept mogelijk juridische discussies op over de toepasselijkheid daarvan op bestaande ATO’s die aan de aangeslotene een automatisch recht op verhoging van transportcapaciteit toekennen bij overschrijding daarvan. Het codewijzigingsvoorstel bevat ten aanzien van deze wijziging geen bepalingen omtrent overgangsrecht.

Aanpassing gecontracteerd transportvermogen grootverbruiker

Een tweede noemenswaardig voorstel tot wijziging betreft de bepaling over de aanpassing van het transportvermogen van grootverbruikers ingeval van gewijzigde omstandigheden. Het huidige artikel 3.7.7 van de Tarievencode elektriciteit bepaalt dat in het geval een grootverbruiker verzoekt om een verhoging of verlaging van het gecontracteerd

transportvermogen, de netbeheerder toetst of er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de grootverbruiker die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien. Het ontbreekt echter aan criteria op basis waarvan de netbeheerder een dergelijke toets dient uit te voeren. Omdat het volgens de ACM niet mogelijk is gebleken om dergelijke criteria op te stellen, stelt de ACM nu voor om de motiveringsverplichting voor de aangeslotene in zijn geheel te laten vervallen. Alleen als de netbeheerder vermoedt dat de wijziging voor de netbeheerder consequenties heeft, kan deze een nadere motivering verlangen.

Voor verdere details raden wij aan de volledige toelichting van het ontwerp codebesluit te raadplegen op de ACM-website. Belanghebbenden kunnen tot 9 februari 2024 een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.

 

Heeft u vragen over het ontwerp codebesluit? Neem dan contact met ons op.