1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon: (2) Gedragscodes

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon: (2) Gedragscodes

Recent zijn kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door fabrikanten van medische hulpmiddelen aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 06 november 2022
Laatst gewijzigd 06 oktober 2023

Inleiding

Naast het in het vorige blog van deze blogreeks behandelde wetgevingskader, gelden voor medisch specialisten ook verschillende gedragscodes die gunstbetoon aan banden leggen. Deze gedragscodes komen in dit blog aan bod. Allereerst de KNMG-Gedragscode, daarna de GMH-Gedragscode.

Let op: deze blogreeks omvat niet het verbod op gunstbetoon zoals voortvloeiend uit de Geneesmiddelenwet en en zoals nader uitgewerkt in aanverwante regelingen. 

KNMG-Gedragscode

Alle BIG-geregistreerde artsen dienen zich te houden aan de KNMG Gedragscode, waarvan de meest recente versie dateert uit 2022. Kernregel 12 ziet op de plicht van een arts om belangenverstrengeling te voorkomen die de patiënt of het vertrouwen in de zorgorganisatie kan schaden. Ook een samenwerking kan mogelijk leiden tot ontoelaatbare belangenverstrengeling. De arts dient daarbij transparant te zijn over ‘alle belangen die relevant kunnen zijn’.

GMH

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen ziet op de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Omdat de KNMG medeopsteller is van deze code, zijn alle BIG-geregistreerde artsen aan deze code gebonden.

Op grond van de GMH-Gedragscode moet de zorgorganisatie waaraan de arts (vrijgevestigd of in loondienst) verbonden is vooraf aantoonbare toestemming geven voor het aangaan van dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten door de arts (dan wel door het samenwerkingsverband van de arts of door de zorgorganisatie waar de arts werkzaam is). Dit is de interne goedkeuringsplicht.

Daarnaast moeten bepaalde interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en artsen – dan wel de samenwerkingsverbanden of zorgorganisaties waarvoor zij werkzaam zijn – verplicht in het Transparantieregister Zorg worden vermeld. 

Slot

Wij merken op dat de beoordeling van sponsoring, de classificatie van die sponsoring en het uiteindelijke oordeel over of de onafhankelijkheid van medisch specialisten in het geding is en de rol van het bestuur en de raad van toezicht in dezen, sterk afhankelijk is van de precieze feiten. Wilt u weten wat de wet- en regelgeving voor u betekent? Neem gerust vrijblijvend contact op met Charlotte Perquin-Deelen of Dennis Hut.

 

Deel 1 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (1): Inleiding en wetgeving
Deel 2 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (2): Gedragscodes
Deel 3 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (3): Voorschriften voor medisch specialisten (vrijgevestigd en loondienst)
Deel 4 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht