1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht

Recent zijn Kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door fabrikanten van medische hulpmiddelen aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 15 november 2022
Laatst gewijzigd 06 oktober 2023

Inleiding

In deze blogreeks staan de bevoegdheden en verplichtingen van de artsen centraal. Maar, deze artsen zijn werkzaam bij een zorgorganisatie die wordt geleid door een bestuur en (veelal) een raad van toezicht. Deze functionarissen hebben ook bepaalde verplichtingen rondom sponsorovereenkomsten en het verbod op gunstbetoon. Wij besteden in dit deel van de blogreeks aandacht aan enkele van deze verplichtingen.

Schriftelijke goedkeuring

Op de eerste plaats dient het bestuur, indien hij wordt gevraagd om schriftelijke goedkeuring voor het aangaan van een sponsorovereenkomst (zie hierover ook blog 1 in deze reeks), inhoudelijk te toetsen of deze goedkeuring gegeven kan worden. 

Beleid

Raadzaam is het formuleren van een concreet beleid rondom sponsorovereenkomsten, dat breed in de zorgorganisatie bekend is én gedragen wordt.
N.B. Overigens is het sterk aan te bevelen integriteitsbeleid breder op te pakken, aangezien integriteitsschendingen behoorlijk impacting kunnen zijn voor de zorgorganisatie en integraal en preventief integriteitsbeleid loont (zie hierover het blog over het belang van integriteitsbeleid). Denk daarbij  ook aan (instrumenten als) het opstellen en implementeren van een gedragscode (zie hierover blog 2 en blog 3 van de blogreeks integriteitsbeleid), een duidelijke klachtenprocedure (zie hierover blog 5 van de blogreeks integriteitsbeleid) en het instellen van een vertrouwenspersoon.

Melding

Voorts dient het bestuur te bewerkstelligen dat sponsorovereenkomsten – en andere vormen van belangenverstrengeling – gemeld worden bij het bestuur en – in ieder geval in het geval van sponsorovereenkomsten – geadministreerd worden (GMH Gedragscode) (zie hierover ons eerdere blog). Het is de verantwoordelijkheid van (het bestuur van) de zorgorganisatie om erop toe te zien dat de zorgprofessionals die onder zijn verantwoordelijkheid werken, de GMH Gedragscode naleven.

Let wel

Let wel: deze verplichtingen doen niets af aan de basisverplichtingen die voor medisch specialisten voortvloeien uit voornoemde wettelijke en gedragsrechtelijke normen. Het is dus níet zo dat medisch specialisten het niet-nakomen van de verplichtingen die op hen rusten kunnen verantwoorden door te wijzen op eventuele ‘tekortkomingen’ aan de zijde van het bestuur.

Slot

Wij merken op dat de beoordeling van sponsoring, de classificatie van die sponsoring en het uiteindelijke oordeel over of de onafhankelijkheid van medisch specialisten in het geding is en de rol van het bestuur en de raad van toezicht in dezen, sterk afhankelijk is van de precieze feiten. Wilt u weten wat de wet- en regelgeving voor u betekent? Neem gerust vrijblijvend contact op met Charlotte Perquin-Deelen of Dennis Hut.

 

Deel 1 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (1): Inleiding en wetgeving
Deel 2 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (2): Gedragscodes
Deel 3 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (3): Voorschriften voor medisch specialisten (vrijgevestigd en loondienst)
Deel 4 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht