1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Brief minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de NOW-regeling

Brief minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de NOW-regeling

Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees in een brief Kamervragen beantwoord over o.a. de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW-regeling).
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 25 maart 2020
Laatst gewijzigd 25 maart 2020

Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees in een brief Kamervragen beantwoord over o.a. de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW-regeling). Op veel interessante vragen moest de minister het antwoord helaas schuldig blijven, onder verwijzing naar de nadere uitwerking van de regeling op korte termijn.

De definitieve tekst van de regeling, inclusief toelichting daarop wordt tegen het einde van deze maand, begin volgende maand verwacht.

Antwoorden minister Koolmees

De meest interessante antwoorden van de minister op vragen van de Tweede Kamer over de NOW-regeling hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet:

Vraag 23

Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis het werk niet veilig kan worden gedaan (bijvoorbeeld in het geval van rijinstructeurs en fysiotherapeuten), in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke?

Antwoord 23

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Vraag 24

Kunnen bedrijven die wel geopend zijn maar veel minder toeloop krijgen (bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders) in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke?

Antwoord 24

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Vraag 41

Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW?

Antwoord 41

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Vraag 42

Op welke manier kunnen werknemers met een nulurencontract die minder dan een half jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever gebruik maken van de NOW?

Antwoord 42

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

Vraag 47

Kunnen maatregelen met een looptijd van drie maanden als de nood aan de man komt worden verlengd? Waarom staat er in de Kamerbrief over het noodpakket bij de regeling voor tegemoetkoming loonkosten (Kamerstuk 35415, nr. 2) expliciet "Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden"?

Antwoord 47

Ja dit kan. Eventueel – afhankelijk van de genomen maatregelen en de economische situatie op dat moment –kunnen de voorwaarden worden aangepast. Hierop wordt nader in gegaan in de regeling.

Vraag 52

Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud en werktijdverkorting? Wat verandert er precies?

Antwoord 52

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling.

Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Vraag 67

Wordt 80% van de gehele loonsom of van het te compenseren bedrag aan werkgevers bevoorschot? Gaat het hier om netto loon, bruto loon of bruto loon plus werkgeversbijdrage?

Antwoord 67

De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt uitgewerkt in de regeling.

De volledige brief van de minister vindt u hier.

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte!