1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Compliance in de zorg... je kunt er niet (meer) omheen!

Compliance in de zorg... je kunt er niet (meer) omheen!

Al vaker is op deze portal aandacht besteed aan compliance in de zorgsector. Voor alle typen organisaties is het van belang dat zij zich houden aan wet- en regelgeving. Of het nu gaat om een groot bouwbedrijf dat met buitenlandse werknemers aan de slag gaat of om een ziekenhuis dat de zorgkosten declareert. Overal draait het om de correcte naleving van vooraf afgesproken regels.  Heeft het bouwbedrijf wel een tewerkstellingsvergunning en heeft dat ziekenhuis wel correct gedeclareerd? Nu zet d...
Leestijd 
Auteur artikel Melanie Breedveld (uit dienst)
Gepubliceerd 03 augustus 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Al vaker is op deze portal aandacht besteed aan compliance in de zorgsector. Voor alle typen organisaties is het van belang dat zij zich houden aan wet- en regelgeving. Of het nu gaat om een groot bouwbedrijf dat met buitenlandse werknemers aan de slag gaat of om een ziekenhuis dat de zorgkosten declareert. Overal draait het om de correcte naleving van vooraf afgesproken regels.  Heeft het bouwbedrijf wel een tewerkstellingsvergunning en heeft dat ziekenhuis wel correct gedeclareerd? Nu zet de Nza dit onderwerp ook heel nadrukkelijk op de agenda. Reden temeer om eens kritisch naar de eigen interne processen te kijken. Zijn die er wel, zijn ze voldoende beschreven en werken ze eigenlijk ook zoals zou moeten. Legitieme vragen die  niet altijd makkelijk zijn te beantwoorden en waarvan het antwoord soms ook liever niet gehoord wordt.

Compliance is een modern woord voor het naleven van wetten en regels. Een organisatie die zegt altijd compliant te werken, doet daarmee een forse belofte. Want eigenlijk wordt dan gezegd dat alle wetten en regels altijd netjes worden nageleefd. Ik denk dat dit zeker niet altijd het geval is. Wat natuurlijk wel kan,  is dat een bedrjif zich zoveel als mogelijk aan de regels houdt én over een systeem beschikt om eventuele uitwassen en misstappen te signaleren en te corrigeren. Want niemand is perfect en geen enkele organisatie zal alle regels netjes (kunnen) naleven. Het blijft mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt.

Waar het om gaat is dat fouten tijdig kunnen worden gesigneleerd en gerepareerd. Dan is het wel nodig dat eerst duidelijk is wat de norm is, wat zijn de afspraken en de regels waaraan men zich conformeert. En wie is waarvoor verantwoordelijk. Pas daarna is het mogelijk (en fair) om iemand aan te spreken op verantwoordelijkheden. Maar als het wel mogelijk is om in te grijpen maar dat gebeurt niet in de praktijk, dan gaat er toch weer iets mis.

De NZa noemt dit ook met zoveel woorden in haar aankondiging om compliance in de zorg eens goed onder de loep te nemen. De NZa wil -samen met organisatieadviesbureau Berenschot- een handreiking opstellen om compliance-systemen beter te kunnen inrichten en daarmee correct registreren en declareren van zorg beter te kunnen borgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Om deze reden wil de NZa de handreiking samen met medisch specialisten, medisch managers, compliance officers, ziekenhuisbestuurders en ziekenhuisaccountants opstellen.  http://www.dzw.gr/33926

In de verschillende Leergangen Compliance Officer in de Zorg die ik heb mogen verzorgen heb ik hier al vaker aandacht voor gevraagd, maar dan op mijn eigen vakgebeid namelijk het arbeidsrecht. Ook hiervoor geldt namelijk hetzelfde: maak met elkaar heldere afspraken die ook passen bij de eigen praktijk en bedrijfsvoering. Houd je ook aan die afspraken en spreek mensen hierop aan. Dit hoeft niet altijd negatief te zijn, positieve feedback mag ook en werkt vaak bovenverwachting goed. Geef het goede voorbeeld, want goed voorbeeld doet volgen!

In het najaar verzorg ik weer samen met mijn collega's en met het Nederlands Compliance Instituut de Leergang Compliance Officer in de Zorg en zullen uiteraard ook de nodige aandacht besteden aan precies datgene wat de NZa nu opwerpt. Dus voor diegene die niet willen wachten op de handreiking van de NZa, schrijf je snel in op http://www.dzw.gr/7a9a2