Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Consultatiefase Omgevingsregeling is ingegaan

Consultatiefase Omgevingsregeling is ingegaan

De Omgevingswet en onderliggende AMvB’s staan al een tijd in de steigers. Nu is ook de onder de AMvB’s liggend ontwerp-Omgevingsregeling gereed. Deze is tot en met 8 maart 2019 in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 04 februari 2019
Laatst gewijzigd 04 februari 2019
 

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. Hiermee zou de regeling moeten bijdragen aan de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het omgevingsrecht. Daarnaast draagt de regeling bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving en aan snellere en betere besluitvorming.
De regeling bevat de volgende zes thema’s.

1. Grenzen van locaties
De Omgevingsregeling bevat de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties die genoemd worden in de Omgevingswet en de AMvB’s. Voorbeelden van locaties zijn reserveringsgebieden voor toekomstige uitbreiding van snelwegen, grote rivieren en werelderfgoederen.

2. Regels voor activiteiten
De Omgevingsregeling bevat een praktische uitwerking van een aantal regels voor activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voorbeelden zijn rekenmethoden voor het bepalen van emissies van dierenverblijven en regels over de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken. Deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers.

3. Gegevensverstrekking
De Omgevingsregeling schrijft voor welke informatie een initiatiefnemer moet aanleveren bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit zijn de aanvraagvereisten. Voorbeelden zijn het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid te lozen koelwater van een stookinstallatie en het soort gas in een opslagtank. Om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen, is ook een aanvraagvereiste participatie opgenomen. Dit vereiste houdt in dat de initiatiefnemer aangeeft of en zo ja op welke manier hij de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en wat het resultaat daarvan is.

4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten
Overheden moeten hun omgevingsplannen, vergunningverlening en projectbesluiten vaak met cijfers onderbouwen. Als een gemeente bijvoorbeeld een nieuwe weg wil opnemen in het omgevingsplan, moet zij aantonen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. De Omgevingsregeling bevat de meet- en rekenmethoden die overheden daarbij moeten gebruiken.

5. Monitoring en informatieverplichtingen
De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden die overheden moeten gebruiken voor de monitoring van de leefomgeving. Voorbeelden zijn de monitoring van luchtkwaliteit, de toestand van het water en het zwemwater en geluidbelastingskaarten.

6. Financiële bepalingen
Tot slot bevat de Omgevingsregeling regels voor het berekenen van de plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk.

Met deze link gaat u naar de internetconsultatie van de Overheid. Daar kunt u meer informatie vinden over de verschillende thema’s van het ontwerp.

Tot slot
De ingekomen reactie zullen betrokken bij het verder ontwikkelen van de Omgevingsregeling. Uiteraard vindt u hierover tezijnertijd meer over op onze Kennisportal. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de consultatieversie, neem contact op met Jasper Molenaar.