1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Corona: concrete fiscale aandachts- en actiepunten ter behoud van liquiditeiten (update 20 mei 2020)!

Corona: concrete fiscale aandachts- en actiepunten ter behoud van liquiditeiten (update 20 mei 2020)!

De snelle verspreiding van het corona-virus heeft ongetwijfeld grote negatieve gevolgen voor de liquiditeitspositie van een groot aantal bedrijven en instellingen. In dit artikel treft u enkele concrete fiscale aandachts- en actiepunten aan waarmee u liquiditeiten zoveel mogelijk binnen uw organisatie beschikbaar kunt houden. In een afzonderlijk artikel zijn overige fiscale maatregelen behandeld.
Leestijd 
Auteur artikel Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 22 mei 2020
Laatst gewijzigd 25 mei 2020

Het kabinet heeft fiscale stimuleringsmaatregelen aangekondigd en ingevoerd als tegemoetkoming voor bedrijven en instellingen. De bedoeling van deze maatregelen is bedrijven en instelling fiscaal tijdelijk te ontlasten, waardoor liquiditeiten beschikbaar blijven voor de bedrijfsvoering.

Hieronder is puntsgewijs een aantal concrete aandachts- en actiepunten genoemd om liquiditeiten zoveel mogelijk binnen uw organisatie beschikbaar te houden. Overige fiscale maatregelen en tegemoetkomingen zijn in een afzonderlijk artikel behandeld.

Aanvraag tot uitstel van betaling van belasting

1.Uitstel tot 3 maanden (beleid tot 1 september 2020): online of schriftelijk

 • Het beleid met betrekking tot het uitstel van betaling zoals die geldt in de periode van 12 maart tot en met 19 juni 2020 is verlengd tot 1 september 2020 (brief EZ 20 mei 2020).
 • Via een formulier kan online bij de Belastingdienst kan uitstel van betaling worden gevraagd.
 • Voor aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen kan het verzoek om uitstel van betaling voor meerdere belastingen in één keer tegelijk plaatsvinden. 
 • Voor de volgende belastingen moet in het formulier per belasting apart een verzoek om uitstel van betaling worden gedaan: accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, en milieubelastingen (energiebelastingen, opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater).
 • Inloggen vindt plaats met de (persoonlijke) DigiD van de ondernemer, werknemer van de onderneming (rechtspersoon) of fiscaal dienstverlener. 
 • De aanvraag wordt schriftelijk door de Belastingdienst bevestigd. Met betaling kan direct worden gestopt.
 • Het verzoek hoeft maar één keer te worden ingediend en geldt vervolgens ook voor nieuwe aanslagen die worden opgelegd. Dit beleid geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingediend.
 • Het uitstel wordt automatisch voor 3 maanden verleend nadat het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen. Er worden geen aanvullende voorwaarden gesteld. 
  Voorbeeld: een naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari 2020 wordt opgelegd op 21 april 2020 met uiterste betaaldatum 5 mei 2020. De Belastingdienst ontvangt een verzoek om uitstel van betaling met dagtekening 1 mei 2020. Er wordt uitstel van betaling verleend tot 1 augustus 2020. Voor de naheffingsaanslag loonheffingen over de maand maart 2020 met dagtekening 21 mei 2020 wordt vervolgens automatisch uitstel van betaling verleend tot 1 augustus 2020.
 • Deze uitstelregeling geldt ook voor belastingschulden over tijdvakken van vóór de corona-crisis.
 • In het verzoek moet worden aangegeven dat de onderneming door de corona-crisis (tijdelijk) in betalingsproblemen is gekomen. 
 • Voor aanslagen (w.o. omzetbelasting) die worden opgelegd aan een vennootschap onder firma of maatschap vraagt de V.o.f. of maatschap zelf het uitstel van betaling aan. De vennoten of maten vragen zelfstandig uitstel van betaling voor aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting van aan hun toe te rekenen winst uit de V.o.f. of maatschap.
 • Schriftelijk aanvragen van uitstel van betaling voor aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen kan via Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen.
 • Voor accijns en verbruiksbelasting kan schriftelijk uitstel van betaling worden gevraagd nadat een naheffingsaanslag is opgelegd via Douane / Amsterdam, Postbus 3070 6401 DN Heerlen of per e-mail douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.
 • Na afloop van de uitstelperiode van 3 maanden dient - als dat nodig is - een nieuw verzoek om uitstel van betaling te worden ingediend.

2. Uitstel langer dan 3 maanden: schriftelijk

 • Het beleid met betrekking tot het verzoek om uitstel van betaling voor langer dan drie maanden zoals deze geldt voor de periode 12 maart tot en met 19 juni 2020 wordt verlengd tot 1 september 2020 (brief EZ 20 mei 2020).
 • Aanvraag tot schriftelijk uitstel van betalingen voor een periode van langer dan 3 maanden voor opgelegde en nog niet (volledig) betaalde belastingaanslagen is mogelijk via Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen.
 • Er wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend. De ontvanger bepaalt aan het einde van de uitstelperiode van 3 maanden of nadere informatie nodig is.
 • Bij een totale belastingschuld van minder dan Euro 20.000 wordt uitstel verleend als uit meegestuurde bewijsstukken van omzetcijfers, bestellingen of reserveringen van de afgelopen maanden een aanzienlijke daling blijkt.
 • Bij een totale belastingschuld boven Euro 20.000 is voor uitstel van betaling een verklaring van een externe derde-deskundige (zoals externe accountant, fiscalist, financier of branche-organisatie) nodig.
 • De externe derde-deskundige moet in de verklaring (informatie Belastingdienst 6 mei 2020):
  a) aannemelijk maken dat, op het moment waarop uitstel wordt gevraagd of kort daarna, er betalingsproblemen zijn of zullen ontstaan;
  b) laten blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis;
  c) een liquiditeitsprognose opnemen aan de hand van feiten en omstandigheden, bekend op het moment van verzoek om bijzonder uitstel van betaling;
  d) toelichten welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.
 • Vanaf 19 juni 2020 zal bij een verzoek de aanvullende eis worden gesteld dat de onderneming verklaart dat er geen dividenden of bonussen zullen worden uitgekeerd of eigen aandelen zullen worden ingekocht (brief EZ 20 mei 2020). 
 • Het uitstel duurt totdat het uitstel door de Belastingdienst wordt ingetrokken; dat zal niet vóór 1 september 2020 plaatsvinden. Na intrekking van het uitstel zal de Belastingdienst een passende betalingsregeling aanbieden. Deze regeling wordt door het kabinet uitwerkt (brief EZ 20 mei 2020).

3. Uitstel voor overige belastingen en heffingen

 • Aanvraag tot uitstel van betaling is ook mogelijk voor vergelijkbare belastingen van het Caribisch gebied.
 • De regeling van versoepeld uitstel van betaling geldt niet voor de dividendbelasting.
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten geadviseerd voor gemeentelijk aanslagen en heffingen het Rijksoverheidsbeleid te volgen of een gespreide betaling aan te bieden.
 • Waterschappen hebben aangegeven coulant te zullen omgaan met verzoeken tot uitstel van betaling.

4. Melding betalingsonmacht

Voor de loonheffing, btw, accijns, kansspelbelasting, premieafdrachten aan een bedrijfspensioenfonds en diverse verbruiks- en milieubelastingen is van belang dat tijdig een melding wegens betalingsonmacht wordt gedaan om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken. De melding moet plaatsvinden binnen twee weken na de dag dat de belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan. Dat is binnen twee weken nadat betaling op aangifte had moeten plaatsvinden! Hier moet niet worden gewacht totdat de aanslag of premienota is ontvangen. Deze melding is vooral van belang als de verwachting bestaat dat de belasting helemaal niet kan worden betaald.

De melding betalingsonmacht moet plaatsvinden door middel van een formulier dat verkrijgbaar is op de website van de Belastingdienst.

Volgens een mededeling van het Ministerie van Financiën van 8 april 2020 is een melding van betalingsonmacht voor de loonheffing en omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt niet meer afzonderlijk nodig als door de bestuurder van een commerciële onderneming uitstel van betaling wordt gevraagd in verband met corona. Dit geldt voor naheffingsaanslagen over reeds verstreken en toekomstige tijdvakken waarover in verband met corona uitstel van betaling is (wordt) gevraagd. Hier geldt ons inziens wel: "beter een keer teveel dan niet gemeld". Wij raden dan ook aan om de betalingsonmacht zo spoedig mogelijk te melden met behulp van voornoemd formulier.

Volgens de Belastingdienst zijn meldingen van betalingsonmacht tijdig en rechtsgeldig als sprake is van een verzoek om uitstel van betaling in verband met de corona-crisis voor belastingtijdvakken vanaf februari 2020. Als de belasting over tijdvakken van vóór februari 2020 nog niet is betaald, dan had de melding betalingsonmacht volgens de gebruikelijke regels moeten plaatsvinden. 

Het melden van betalingsonmacht kan ook andere - niet bedoelde - gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • De Belastingdienst kan terug te vorderen en verschuldigde belasting eerder met elkaar gaan verrekenen.
 • In bestaande overeenkomsten - bijvoorbeeld met de bank - kunnen bepalingen zijn opgenomen die ertoe leiden dat een overeenkomst met directe ingang en zonder schriftelijke kennisgeving is beëindigd.
 • Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen moet de bestuurder alert zijn in verband met eventuele civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid als later blijkt dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen jegens derden kon voldoen.

5. Aanslagregeling: inkomsten- en vennootschapsbelasting

 • Verlagen of intrekken van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting via de ondernemersportaal bij de Belastingdienst.
 • Verlagen of intrekken van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020.

  Digitaal kunt u dit zelf doen via de ondernemersportaal van de Belastingdienst of via uw belastingadviseur. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, dan kan dit schriftelijk via een formulier van de website van de Belastingdienst.

 • Aanvraag tot uitstel van betaling voor opgelegde en nog niet (volledig) betaalde aanslagen inkomsten - en vennootschapsbelasting over boekjaren vóór 2020.
 • Geen verzoek bij de Belastingdienst indienen tot het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting over boekjaren vóór 2020.

  Let wel: er is 4% respectievelijk 8% belastingrente verschuldigd tot 1 juni 2020, daarna bedraagt de belastingrente door tijdelijke maatregel 0,01%. Voor aanslagen over het boekjaar 2019 opgelegd met een dagtekening vóór 1 juli 2020 is geen belastingrente verschuldigd.
 • Aanvragen van een voorlopige carry-back-beschikking vennootschapsbelasting naar het boekjaar 2018 als in het boekjaar 2019 een fiscaal verlies is geleden. 

  Het verlies over 2019 wordt voor 80% in aanmerking genomen. Het verschil wordt bij de definitieve aanslagregeling verrekend. Een voorwaarde is dat de aanslag vennootschapsbelasting 2018 definitief is vastgesteld.

 • In de aangifte vennootschapsbelasting 2019 kan voor verwachte fiscale verliezen 2020 die gerelateerd zijn aan de coronacrisis een zogenoemde fiscale coronareserve 2019 worden opgenomen. Dit leidt tot een teruggave van reeds betaalde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 of minder verschuldigde vennootschapsbelasting over 2019 als eerder nog niet betaald was. De coronareserve dient in 2020 geheel vrij te vallen.
 • Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 25 mei 2020 naar aanleiding van kamervragen geantwoord dat hij met de invoering van de coronareserve geen noodzaak ziet de huidige termijnen van verliesverrekening (1 jaar terug en zes jaar vooruit) te verruimen.

6. Omzetbelasting en loonheffing

 • Aanvraag tot deblokkering van g-rekeningen voor bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken. Als voorwaarde voor deblokkering geldt dat de invordering is opgeschort omdat voor deze belastingen uitstel van betaling is gevraagd en verkregen in verband met de corona-crisis. Normaal gesproken wordt alleen het overschot gedeblokkeerd.

Neem gerust contact op met uw fiscalist bij Dirkzwager, die kan u nader informeren over de mogelijkheden in uw situatie.