De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK): Staffel en voorwaarden

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK): Staffel en voorwaarden

Tijdens Prinsjesdag 2020 is melding gemaakt van een nieuwe regeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is vormgegeven als een afdrachtvermindering loonheffingen. De hoogte van de BIK wordt gebaseerd op een staffel. De nadere invulling van deze staffel is, in navolging van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 september 2020, in de nota van wijziging van 5 oktober 2020 bekendgemaakt. De inhoud van deze nota van wijziging zetten wij hieronder uiteen.
Auteur artikelRené Sueters
Gepubliceerd06 oktober 2020
Laatst gewijzigd06 oktober 2020
Leestijd 

Doelstelling BIK

De verwachting bestaat dat door de Covid-19 crisis de investeringen zullen achterblijven. De BIK moet een stimulans zijn om toch te investeren en zelfs investeringen naar voren te halen. De BIK wordt vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffingen en is daarmee een investeringsregeling die qua systematiek goed overeenkomt met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Deze vormgeving heeft het voordeel dat de tegemoetkoming ook ten gunste komt van werkgevers die investeren maar geen winst maken.

De belangrijkste punten uit de voorafgaand aan de nota van wijziging gepubliceerde brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 september 2020, hebben wij reeds besproken in onze blog van 30 september 2020.

Staffel

De BIK richt zich nadrukkelijk ook op het MKB: Verwacht wordt dat circa 60% van de subsidie bij het MKB terecht komt. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen:

 • Voor het totale investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige bedraagt de afdrachtvermindering 3% van het investeringsbedrag;
 • Voor het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige bedraagt de afdrachtvermindering 2,44% van het investeringsbedrag.

Fiscale eenheden

Voor investeerders die deel uitmaken van een fiscale eenheid in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, mogen investeringen die in aanmerking komen voor de BIK onder voorwaarden op eenheidsniveau in plaats van op individueel investeerdersniveau worden bekeken.

Hiervoor is echter wel van belang dat de fiscale eenheid, als geheel bezien, baangerelateerde investeringen doet, waarvoor deze (afgezien van de omvang van de investeringen) in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zoals bedoeld in artikel 3.41 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Naar keuze van de aanvrager wordt één inhoudingsplichtige uit de fiscale eenheid aangewezen als BIK-inhoudingsplichtige. De aangewezen BIK-inhoudingsplichtige kan vervolgens een aanvraag voor de BIK indienen met betrekking tot de baangerelateerde investeringen van de gehele fiscale eenheid.

De (aangewezen) BIK-inhoudingsplichtige die de BIK-verklaring aanvraagt, mag het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering zoals opgenomen in de aanvraag, zelf toedelen aan de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Als de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige geen toedeling aangeeft, wordt het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering volledig aan deze BIK-inhoudingsplichtige toegekend.

De BIK kan onder voorwaarden ook worden toegepast door een samenwerkingsverband, indien het samenwerkingsverband kwalificeert als inhoudingsplichtige.

Toepassing BIK

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande, meer specifieke, stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (WAMIL).

Doordat investeerders de BIK tegelijk met de reeds bestaande stimuleringsmaatregelen kunnen toepassen, wordt geborgd dat de bestaande stimulans om te investeren in nieuwe (groene) bedrijfsmiddelen in stand blijft.

Voorbeelden

Ter illustratie volgen hieronder enkele voorbeelden van hoe de BIK (in samenloop met andere stimuleringsmaatregelen) kan worden toegepast:

Bedrijfsmiddel

Machine

Elektrische bestelauto

Zonnepanelen voor zonnepark

Bedrag

€ 1.000.000

€ 75.000

€ 10.000.000

BIK

 

 

 

Tot en met € 5.000.000

3%

3%

3%

Boven € 5.000.000

n.v.t.

n.v.t.

2,44%

Overige toepasselijke regelingen

n.v.t.

KIA (5,5%) + MIA (9%)

EIA (11,25%)

Effectief voordeel

€ 30.000 (3%)

€ 13.142 (17,5%)

€ 1.397.000 (13,97%)

 

Voorwaarden

Om er voor te zorgen dat de nieuwe BIK minder fraudegevoelig is dan de oude Wet op de investeringsrekening (WIR), kent de BIK een aantal waarborgen:

 • De BIK gaat gelden voor investeringen gedaan tussen 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022;
 • De BIK kan alleen worden toegepast als de investeringen met een laatste betaling in 2021 en 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na afloop van de volledige betaling in gebruik zijn genomen;
 • De BIK is alleen van toepassing op nieuwe (niet eerder gebruikte) bedrijfsmiddelen;
 • De BIK kan niet worden toegepast op verplichtingen ter zake van de verbetering van bedrijfsmiddelen en voortbrengingskosten ter zake van bedrijfsmiddelen;
 • De investeerder moet voor de verzilvering van de BIK loonheffing voor personeel afdragen. Wanneer de investeerder geen personeel heeft en daardoor geen loonheffingen afdraagt, kan geen gebruik worden gemaakt van de BIK (met uitzondering van investeerders die deel uitmaken van hierboven genoemde fiscale eenheden).

Uitgesloten investeringen

De volgende investeringen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing van de BIK:

 • investeringen in woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
 • investeringen in personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer;
 • investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur;
 • investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover personen die behoren tot hetzelfde huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, personen die behoren tot hun huishouden of verbonden lichamen.

Aanvraag en ondergrens

De investeerder kan toepassing van de BIK aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is niet noodzakelijk om per investering een aanvraag in te dienen; in één aanvraag kunnen meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen worden opgenomen. Een investeerder kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen.

Vanuit een oogpunt van doelmatigheid wordt een minimum gesteld aan de hoogte van de investering:

 • Als minimale investering per bedrijfsmiddel die onderdeel kan uitmaken van een aanvraag geldt een bedrag van € 1.500;
 • Als minimale investering per volledige aanvraag geldt een bedrag van € 20.000.

Een aanvraag dient uiterlijk binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de baangerelateerde investering heeft plaatsgevonden te worden gedaan.

De RVO controleert de ingediende aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. De BIK-verklaring geeft de investeerder toestemming om de BIK toe te passen in de loonaangifte van het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven.

Uitvoering

In de nota van wijziging geeft de staatssecretaris aan dat het RVO en de Belastingdienst ondertussen zijn gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de BIK. De RVO start de communicatie naar ondernemers per 1 januari 2021. Het aanvraagloket zal in ieder geval per 1 september 2021 openen.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.