De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Derde belanghebbenden in belangen geschaad door ontbreken persoonlijke kennisgeving?

Derde belanghebbenden in belangen geschaad door ontbreken persoonlijke kennisgeving?

Op 6 augustus 2009 heeft de Kroon groen licht gegeven voor de onteigeningen ten behoeve van de tweede Waalbrug voor de gemeente Nijmegen, ofwel de Stadsbrug. Als gevolg daarvan zal het bestaande industrieterrein op de zuidelijke oever van de Waal ingrijpend worden herverkaveld en gerevitaliseerd.In deze onteigeningsprocedure was in twee gevallen niet voldaan aan de verplichting tot het doen van een persoonlijke kennisgeving als bedoeld in art. 3:13 Awb.In het eerste geval was aan de dochteron...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 02 september 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

Op 6 augustus 2009 heeft de Kroon groen licht gegeven voor de onteigeningen ten behoeve van de tweede Waalbrug voor de gemeente Nijmegen, ofwel de Stadsbrug. Als gevolg daarvan zal het bestaande industrieterrein op de zuidelijke oever van de Waal ingrijpend worden herverkaveld en gerevitaliseerd.In deze onteigeningsprocedure was in twee gevallen niet voldaan aan de verplichting tot het doen van een persoonlijke kennisgeving als bedoeld in art. 3:13 Awb.
In het eerste geval was aan de dochteronderneming die op het te onteigenen perceel haar transportbedrijf uitoefent, geen persoonlijke kennisgeving gedaan. Wel was aan de beheermaatschappij een kennisgeving toegezonden. De Kroon oordeelt dat daarmee niet is voldaan aan de wettelijke bepalingen. Dat mag de eigenaar niet baten op grond van:

    • de volledige financiële en bestuurlijke verwevenheid tussen beide vennootschappen waardoor het transportbedrijf redelijkerwijze op de hoogte was of kon zijn van de kennisgeving aan de beheermaatschappij;

 

    • het tijdig indienen van zienswijzen en bedenkingen door beide vennootschappen, zodat de dochtermaatschappij door de gebrekkige kennisgeving niet in haar belangen is geschaad.In het tweede geval was verzuimd aan de onderhuurder van de huurder van een tankstation een persoonlijke kennisgeving te doen. De gemeente erkende deze omissie, maar stelde zich op het standpunt dat de onderhuurder van haar verhuurder een kopie van de kennisgeving had ontvangen en daardoor niet in haar belangen was geschaad.
De Kroon overweegt, met verwijzing naar het KB van 21 maart 2007 (Capelle aan den IJssel), dat op de gemeente een inspanningsverplichting rust om derde belanghebbenden op te sporen, en dat belanghebbenden niet afhankelijk behoren te zijn van door derden verstrekte informatie. De gemeente heeft niet voldaan aan haar inspanningsverplichting. Echter ook hier geldt dat de onderhuurder niettemin tijdig haar zienswijzen naar voren heeft kunnen brengen en door het verzuim dus niet in haar belangen is geschaad.
In beide gevallen: geen reden voor onthouding goedkeuring. De vraag rijst natuurlijk hoe het oordeel van de Kroon zou hebben geluid als de beheermaatschappij wél, maar de dochteronderneming géén zienswijze en bedenkingen naar voren zou hebben gebracht….
KB 6 augustus 2009, nr. 09.002010, Strcrt. Nr. 12662, onteigening gemeente Nijmegen

En verder…
In de maanden juli en augustus 2009 zijn er ook verscheidene andere Koninklijke Besluiten gepubliceerd. De hyperlinken naar deze KB’s zijn met een zeer korte omschrijving hierna opgenomen.

KB 30 juni 2009, nr. 09.001727, Stcrt. nr. 10687, onteigening gemeente Amsterdam
Onteigening Titel IV Ow ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Vernieuwing boven ’t Y’ dat voorziet in de uitbreiding van een winkelcentrum in Amsterdam Noord; buurtcafé, vervangende locatie, terugkeer op dezelfde plek onmogelijk.

KB 1 juli 2009, nr. 09.001759, Stcrt. nr. 11221, onteigening gemeente Winterswijk
Onteigening Titel IV Ow ten behoeve van de uitbreiding van het recreatiegebied ’t Hilgelo en de winning van zand; overeenkomsten tot doorverkoop doen niet af aan de noodzaak tot onteigening ten dienste van het publiek belang.

KB 3 juli 2009, nr. 09.001824, Stcrt. nr. 11573, onteigening gemeente Oosterhout
Onteigening Titel IIa Ow ten behoeve van de reconstructie van een weg; planologische bezwaren, compensatiegrond.

KB 6 augustus 2009, nr. 09.002110, Stcrt. nr. 12659, onteigening gemeente Uden
Onteigening Titel IV Ow ten behoeve van de herontwikkeling van het westelijk deel van het centrum van Uden; noodzaak tot onteigening ontbreekt voor gronden met bestemming ‘Stedelijk Groen’ in verband met onduidelijkheid locatie riolering en ontbreken van concrete inrichtingsplannen voor deze bestemming, goedkeuring onthouden aan perceelsgedeelte dat kleiner is dan gedeelte waarvoor gemeente aanbod heeft gedaan.

Tot slot…
In juli en augustus 2009 heeft de Hoge Raad geen arrest met betrekking tot onteigening gewezen.