1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Fiscale coronareserve 2019 maakt versnelde verliesverrekening 2020 mogelijk (update 19 juni 2020)

Fiscale coronareserve 2019 maakt versnelde verliesverrekening 2020 mogelijk (update 19 juni 2020)!

Op 8 mei 2020 heeft het kabinet een maatregel gepubliceerd waardoor een te verwachten verlies over het boekjaar 2020 voor zover dat gerelateerd is aan de coronacrisis, al in aanmerking mag worden genomen in de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019. Er mag een zogenoemde fiscale coronareserve worden gevormd die leidt tot een verlaging van verschuldigde vennootschapsbelasting. Hierdoor komen in 2020 liquiditeiten beschikbaar voor de bedrijfsvoering. Op 19 juni 2020 heeft Staatssecretaris Vijlbrief een aanvullende toelichting gegeven aan de hand van vragen vanuit de Tweede Kamer.
Leestijd 
Auteur artikel Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 24 juni 2020
Laatst gewijzigd 24 juni 2020
 

De fiscale coronareserve is een eenmalige extra tegemoetkoming in de vennootschapsbelasting bedoeld om het bedrijfsleven te ondersteunen in de zoektocht naar liquiditeiten voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De regeling geldt niet voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Waarom is een coronareserve nodig?

In de bestaande wettelijke regeling van verliesverrekening kan door middel van een zogenoemde (voorlopige) carry-back een fiscaal verlies over 2020 met een fiscale winst van 2019 worden verrekend. Hiervoor is vereist dat de aangifte over 2020 is ingediend en de definitieve aanslag over 2019 is opgelegd. Dit zou betekenen dat een teruggave van betaalde vennootschapsbelasting over 2019 als gevolg van de verrekening van het verlies over 2020 pas in de loop van 2021 kan plaatsvinden. Het kabinet vindt deze termijn in de huidige tijd te lang.

Wat houdt een coronareserve in?

In de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 mag een soort voorziening (fiscale coronareserve) worden gevormd voor een te verwachten verlies over het boekjaar 2020 voor zover dat gerelateerd is aan de coronacrisis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een omzetderving wegens de door de overheid genomen coronamaatregelen. Het in aanmerking te nemen coronaverlies over 2020 bedraagt maximaal het totale fiscale verlies over het gehele boekjaar 2020. Hierdoor worden positieve overige resultaten van het boekjaar 2020 met het verwachte coronaverlies gesaldeerd. De omvang van de coronareserve is gemaximeerd tot het bedrag van de fiscale winst over 2019 zonder rekening te houden met de coronareserve. De toevoeging aan de reserve wordt ten laste van de fiscale winst over 2019 gebracht. Hierdoor kan op een voorlopige aanslag 2019 betaalde vennootschapsbelasting worden teruggevraagd of is uiteindelijk geen of minder vennootschapsbelasting verschuldigd op een definitieve aanslag. Er kan een aanvulling op de aangifte 2019 worden gedaan als die al is ingediend. De coronareserve dient uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig vrij te vallen en te worden opgenomen in de fiscale winst. Voor gebroken boekjaren kan de reserve worden gevormd in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. De reserve valt vrij in het daaropvolgende boekjaar.

Hoe moet het coronaverlies over 2020 worden bepaald?

In het beleidsbesluit van 8 mei 2020 zijn geen concrete richtlijnen opgenomen over de bepaling van de omvang van het te verwachten fiscale coronaverlies over 2020. Dit betekent dat de onderneming zelf een inschatting moet maken, bijvoorbeeld aan de hand van de interne financiële administratie van de onderneming zoals prognoses, budgetten en realisaties voor 2020 en cijfers over 2019. Bepalend zijn de feiten en omstandigheden zoals die bekend zijn bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of bij het indienen van een herziening van een reeds ingediende aangifte. Bij de aangifte vennootschapsbelasting of een verzoek om vermindering van de voorlopige aanslag over 2019 hoeven geen bewijsstukken aan de Belastingdienst te worden meegezonden. De belastingplichtige moet bij vragen van de Belastingdienst aannemelijk te kunnen maken dat recht bestaat op de toepassing van de fiscale coronareserve zoals die in de (herziene) aangifte is opgenomen.

Is vorming van een fiscale coronareserve altijd voordelig?

Het is verstandig de voor- en nadelen vooraf goed in kaart te brengen. De coronareserve leidt tot een tijdelijke verruiming van de liquiditeit van de onderneming. De dotatie aan de coronareserve verlaagt weliswaar de fiscale winst van het boekjaar 2019, maar door de vrijval van de coronareserve in 2020 wordt de fiscale winst over 2020 verhoogd. De dotatie en de vrijval van de coronareserve kunnen ook gevolgen hebben voor andere fiscale regelingen waarvan de toepassing afhankelijk is van de omvang van de fiscale winst. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de hoogte van het belastingtarief in het desbetreffende jaar, verliesverrekening, renteaftrekbeperking, innovatiebox en verrekening van buitenlandse bronbelasting. Het kabinet heeft aangegeven geen compenserende maatregelen te zullen treffen voor de eventuele negatieve gevolgen van een coronareserve.

Als blijkt dat de inschatting van het coronaverlies over 2020 achteraf te hoog is geweest

Achteraf kan blijken dat het coronaverlies over 2020 te hoog is ingeschat. Hierdoor zal de coronareserve voor een te hoog bedrag in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 zijn meegenomen. Zolang de aangifte over 2019 nog niet door de Belastingdienst is geregeld, kan de belastingplichtige dit te corrigeren door middel van een herziening van de ingediende aangifte. Dat is niet nodig als bij het samenstellen en indienen van de aangifte over 2019 een redelijke inschatting is gemaakt van het coronaverlies over 2020 op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en informatie. De coronareserve moet in het boekjaar 2020 immers weer vrijvallen. Staatssecretaris Vijlbrief erkent dat de hoogte van de door belastingplichtigen opgevoerde fiscale coronareserve voor de Belastingdienst moeilijk te toetsen is. Hieruit volgt dat de Belastingdienst meer nadruk zal gaan leggen op een controle op de toepassing van de verplichte vrijval van de coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting over 2020.   

In het beleidsbesluit van 8 mei 2020 is opgemerkt dat fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de coronareserve zoveel mogelijk door de Belastingdienst zal worden bestreden. 

Slot

Het kabinet heeft besloten geen tijdelijke verruiming van de termijn van de achterwaartse verrekening (carry-back) van verlies in te voeren. Onder de huidige wetgeving bedraagt die termijn één jaar. 

 

Neem gerust contact op met een van onze fiscalisten als u behoefte heeft aan een toelichting of de mogelijkheden van een fiscale coronareserve voor uw onderneming eens wil bespreken.