De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen noodzaak als gevolg van wijzigingen na vaststelling bestemmingsplan

Geen noodzaak als gevolg van wijzigingen na vaststelling bestemmingsplan

Bij besluit van 23 maart 2009 heeft de Kroon goedkeuring onthouden aan een onteigeningsbesluit van de raad van de gemeente Oirschot. Volgens de Kroon ontbrak de noodzaak aan de onteigening.In de eerste plaats stelde de Kroon vast dat de te onteigenen grond, die onderdeel was van het erf bij de woning van reclamanten, in het bestemmingsplan uit 2000 bestemd was als langzaamverkeersroute en doorsteek naar een nieuwe doorbraak richting het centrum. De beoogde doorbraak zou echter wegens gewijzig...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 18 mei 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Bij besluit van 23 maart 2009 heeft de Kroon goedkeuring onthouden aan een onteigeningsbesluit van de raad van de gemeente Oirschot. Volgens de Kroon ontbrak de noodzaak aan de onteigening.
In de eerste plaats stelde de Kroon vast dat de te onteigenen grond, die onderdeel was van het erf bij de woning van reclamanten, in het bestemmingsplan uit 2000 bestemd was als langzaamverkeersroute en doorsteek naar een nieuwe doorbraak richting het centrum. De beoogde doorbraak zou echter wegens gewijzigde planologische inzichten niet worden uitgevoerd. Het oorspronkelijk beoogde doel van de realisatie van de doorsteek, een rechtstreekse korte verbinding met het centrum, zou dus niet meer worden bereikt.

In de tweede plaats had de gemeente in 2006 aan reclamanten met toepassing van art. 19 WRO een vergunning verleend voor de bouw van een dubbele garage achter de woning. Aan deze toestemming was onlosmakelijk het gevolg verbonden dat de reclamanten bij eventuele realisatie van de doorsteek een gedeelte daarvan zouden mogen blijven gebruiken als oprit naar de garages. Daarmee heeft de gemeente een situatie doen ontstaan die naar de aard strijdig zou zijn met het scheppen van een veilige langzaamverkeersroute.
Het zelfde gold tot slot voor het beoogde gebruik van de doorsteek ter hoogte van de supermarkt ten behoeve van de bevoorrading, met het nodige los- en laadverkeer. Ook dit door de gemeente beoogde werkverkeer doet volgens de kroon afbreuk aan een veilige langzaamverkeersroute.
Alles overziende was de Kroon van oordeel dat door de sinds de vaststelling van het bestemmingsplan gegroeide situaties rond De Schaaf aan de onteigening de noodzaak ontbrak.

Dit KB maakt duidelijk dat de Kroon zich in haar onderzoek naar de noodzaak van de onteigening vergewist van de planologische en feitelijke ontwikkelingen sinds de vaststelling van het bestemmingsplan dat dient als onteigeningsgrondslag. In deze onteigening hadden reclamanten hun huiswerk goed gedaan door het indienen van uitvoerige bedenkingen over de feitelijke situatie. Maar ook zonder gerichte bedenkingen moet de gemeente er rekening mee houden dat goedkeuring aan de onteigening kan worden onthouden, als de in het bestemmingsplan beoogde situatie en doelstellingen achterhaald zijn.
Zie voor de volledige tekst: KB 23 maart 2009, nr. 09.00780, Stcrt. nr. 65.

En verder…
Er zijn in april 2009 ook nog andere Koninklijke Besluiten gepubliceerd. De hyperlinken naar deze KB’s en een zeer korte omschrijving zijn hierna opgenomen.

KB 21 februari 2009, nr. 09.000476, Stcrt. nr. 66
Onteigening Titel IV door de gemeente Tilburg ten behoeve van de aanleg van een verbindingsweg.
Minnelijke verwerving.

KB 5 maart 2009, nr. 09.000597, Stcrt. nr. 73
Onteigening Titel IV door de gemeente Utrecht ten behoeve van de realisering van winkels en woningen.
Minnelijk overleg; privaatrechtelijke aspecten van het onderhandelingsproces staan niet in de administratieve goedkeuringsprocedure ter beoordeling.

KB 16 maart 2009, nr. 09.000700, Stcrt. nr. 75
Onteigening op grond van art. 72a ow ten behoeve van de aanleg van een nieuwe Stolperophaalbrug, de reconstructie van een T-aansluiting van twee provinciale wegen naar een rotonde, alsmede de aanleg van een parallelweg in de gemeente Zijpe.
Verrichten grondwerkzaamheden door eigenaar; minnelijk overleg.

Tot slot…

Op 24 april 2009 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een aantal procesrechtelijke aspecten. In de conclusie van de advocaat-generaal zijn interessante overwegingen te vinden over de verhouding tussen onderhandelingen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het vereiste minnelijk overleg in de zin van art. 17 onteigeningswet.
Op dit arrest zal later deze maand in een afzonderlijke nieuwsbrief nader worden ingegaan.