1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Grote overschrijding verrekenbare hoeveelheden: niet verrekenprijs maar vaststellen nieuwe marktconforme prijs

Grote overschrijding verrekenbare hoeveelheden: niet verrekenprijs maar vaststellen nieuwe marktconforme prijs

Een forse overschrijding van verrekenbare hoeveelheden die wegens een fout in het bestek reeds ten tijde van de aanbesteding bekend had moeten zijn, leidt tot een aanpassing van de verrekenprijs naar een markconforme prijs ten tijde van inschrijving.
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 28 maart 2022
Laatst gewijzigd 28 maart 2022

Overschrijding verrekenbare hoeveelheden

De Gemeente Voerendaal en Gemeente Simpelveld hebben een opdracht voor het uitvoeren van het bestek ‘Groot Onderhoud Wegen 2019’ gezamenlijk aanbesteed. BLM Wegenbouw heeft op de aanbesteding ingeschreven en de opdracht gekregen om het bestek uit te voeren. . BLM Wegenbouw heeft bij de uitvoering van het bestek aanzienlijk meer asfaltbeton aangebracht dan de hoeveelheid die is vermeld in het bestek, namelijk 115,02 ton in plaats van 4,90 ton (een overschrijding van bijna 2250%).

Aannemer wil verrekenprijs l gemeente wil nieuwe prijs

BLM Wegenbouw wil de werkzaamheden die de in het bestek opgenomen hoeveelheid overschrijden afrekenen tegen de voor die bestekspost overeengekomen prijs. De aannemer doet daarbij een beroep op paragraaf 39 lid 1 UAV 2012. De gemeenten stellen dat BLM Wegenbouw bij de uitvoering van de werkzaamheden had moeten waarschuwen voor de aanzienlijke overschrijding van de in het bestek opgenomen hoeveelheid. De gemeenten doen een beroep op de prijsaanpassingsmogelijkheid van paragraaf 39 lid 2 UAV 2012.

Systematiek paragraaf 39 UAV

Paragraaf 39 lid 1 UAV 2012 geeft recht op verrekening van de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden conform de overeengekomen prijs, als de in het bestek opgenomen hoeveelheden te hoog of te laag blijken te zijn om het werk overeenkomstig het bestek tot stand te brengen. Dit betekent dat partijen in beginsel niet telkens met elkaar hoeven te overleggen over de vergoeding bij wijzigingen van verrekenbare hoeveelheden.

Paragraaf 39 lid 2 UAV 2012 bevat een uitzondering op het eerste lid voor overschrijdingen van de in het bestek opgenomen hoeveelheden met meer dan 10%. In die gevallen zullen opdrachtgever en aannemer een gewijzigde verrekenprijs met elkaar overeenkomen als de verrekenprijs te laag of te hoog blijkt te zijn. Deze uitzondering beoogt enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de opdrachtnemer te beschermen tegen onverwachte financiële gevolgen van grote afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. Daarom kunnen de verrekenbare hoeveelheden niet te allen tijde en zonder meer tegen de overeengekomen verrekenprijs worden afgerekend. Wanneer duidelijk is dat een van de partijen geen rekening heeft gehouden met de forse financiële gevolgen van een onverkorte toepassing van de overeengekomen verrekenprijs, kan de andere partij gehouden zijn om uit zichzelf in overleg te treden over de verdere uitvoering van het werk.

Rechter: marktconforme prijs ten tijde van inschrijving

De rechtbank Limburg oordeelt bij vonnis van 9 februari 2022 dat het voor BLM Wegenbouw al in een vroeg stadium duidelijk was dat de in het bestek vermelde hoeveelheid asfaltbeton veel te laag was om de opgedragen werkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren. De fout had met een eenvoudige rekensom ontdekt kunnen worden. BLM Wegenbouw wist bovendien dat de financiële gevolgen voor de gemeenten fors zouden zijn. BLM Wegenbouw mocht daarom niet verwachten zonder meer te kunnen afrekenen tegen de oorspronkelijke verrekenprijs.

BLM Wegenbouw had in ieder geval na de eerste week van de uitvoering moeten overleggen met de gemeenten over de verdere uitvoering van het bestek en de financiële consequenties van de kennelijke fout voor partijen. De gemeenten dienen dan ook in de toestand te worden gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd als BLM Wegenbouw wel met hen in overleg was getreden. De rechtbank gaat ervan uit dat de werkzaamheden voor deze bestekpost na overleg alsnog zouden zijn uitgevoerd door BLM Wegenbouw of door een andere partij. Dit betekent volgens de rechtbank dat de overschrijding van de bestekpost moet worden verrekend tegen marktconforme eenheidsprijzen zoals die ten tijde van de uitvoering van het werk golden.

Partijen krijgen de gelegenheid om overeenstemming te bereiken over het door de Gemeente nog te betalen bedrag. In het geval geen overeenstemming wordt bereikt, zal de rechtbank een deskundige inschakelen voor de vraag wat de marktconforme prijs voor de werkzaamheden was ten tijde van de uitvoering van die werkzaamheden. 

Conclusie

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de in het bestek opgenomen verrekenhoeveelheden overschreden worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat op basis van paragraaf 39 lid 1 UAV 2012 partijen niet om de haverklap met elkaar in overleg hoeven te treden over de vergoeding bij (beperkte) overschrijdingen. In deze zaak betrof het echter een aanzienlijke overschrijding (ruim meer dan 10%).  Terecht oordeelt de rechter dan ook dat een nieuwe -marktconforme- prijs moet worden vastgesteld.