De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoogwater geen onvoorziene omstandigheid

Hoogwater geen onvoorziene omstandigheid

In 2016 was er ongebruikelijk hoogwater in de Waal maar van een onvoorziene omstandigheid -en dus aanspraak van de opdrachtnemer op een bijbetaling- was geen sprake.
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 28 februari 2020
Laatst gewijzigd 28 februari 2020
 

Het hoogwater in de Waal in de zomer van 2016 heeft destijds geresulteerd in stillegging van het werk aan de nevengeul in de Stadswaard te Nijmegen. Als gevolg daarvan heeft het werk vertraging opgelopen. De rechtbank Gelderland heeft op 12 februari 2020 geoordeeld dat het hoogwater en alle gevolgen van dien voor rekening en risico komen van de opdrachtnemer.

Aanbesteding onder toepassing UAV-GC 2005

In 2015 is de provincie Gelderland onder toepassing van de UAV-GC 2005 een nationale openbare aanbestedingsprocedure gestart voor de opdracht “Inrichting Stadswaard”. De UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen) zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden. In paragraaf 44 lid 1 van de UAV-GC 2005 is bepaald:

Behoudens het bepaalde in § 45 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend recht op

kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien:

(a) deze UAV-GC 2005 daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de

Opdrachtnemer kan worden toegerekend, of

(b) kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de

Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen de

Opdrachtnemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in § 4 lid 7 genoemde

verplichting, of

(c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Annex XIV bij de aannemingsovereenkomst die partijen hebben ondertekend bepaalt, voor zover van belang, met betrekking tot de risico-allocatie:

Onderstaande risico's zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer:

(…)

  1. Alle fluctuaties in (grond)waterpeil in welke mate dan ook.

Onvoorziene omstandigheid

De opdrachtnemer vraagt de rechtbank (onder andere) te verklaren voor recht dat de gevolgen van het exceptionele hoogwater voor rekening en risico van de provincie komen, waarbij een beroep wordt gedaan op paragraaf 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005.

De rechtbank overweegt dat voor de vraag of sprake is van een onvoorziene omstandigheid niet beslissend is of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. Het komt er slechts op aan van welke veronderstellingen partijen zijn uitgegaan; of zij in de mogelijkheid van het optreden van de onvoorziene omstandigheden hebben (willen) voorzien, althans stilzwijgend de mogelijkheid hebben verdisconteert. Partijen hebben volgens de rechtbank de mogelijkheid van hoogwater voorzien in annex XIV onder h., waarin is bepaald dat de gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtnemer komen. Daar komt bij dat de rechter terughoudendheid moet betrachten bij aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden.

Conclusie

In dit geval gaat het, naar het blijkt, slechts om één week vertraging als gevolg van hoogwater. De opdrachtnemer heeft onvoldoende toegelicht waarom een dergelijke geringe vertraging een onvoorziene omstandigheid is. Van haar mocht verwacht worden om enige vertraging bij een project als dit in te calculeren, onafhankelijk van de oorzaak van de vertraging. Het hoogwater komt derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer.