Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. In vrijwaring opgeroepen in een Duitse procedure; wat nu?

In vrijwaring opgeroepen in een Duitse procedure; wat nu?

In onze dagelijkse praktijk komt het dikwijls voor dat een Nederlandse onderneming in een procedure voor een Duitse rechtbank door een van de partijen in vrijwaring wordt opgeroepen. Dit kan veel vragen oproepen voor de betrokken onderneming. Wat nu te doen, wat is wijsheid?
Leestijd 
Auteur artikel Susanne Hermsen-Pfeiffer
Gepubliceerd 21 mei 2019
Laatst gewijzigd 21 mei 2019
 

Uitgangspunt
Indien een partij van mening is dat zij een vordering op een derde heeft wanneer zij in een lopende procedure in het ongelijk wordt gesteld (bijvoorbeeld bij een regresvordering binnen een leveringsketen), roept die partij dikwijls de betreffende derde in vrijwaring op. De derde wordt dan verzocht zich te voegen en de partij te ondersteunen bij haar verdediging. Een voorbeeld: Partij A heeft van partij B een machine gekocht, inclusief montage in het bedrijf van A. B heeft een onderdeel van die machine op haar beurt bij C ingekocht en de machine door D bij A laten monteren. De machine functioneert niet goed, en A vordert van B voor een Duitse rechtbank schadevergoeding omdat de machine niet goed functioneert. B stelt zich op het standpunt dat de machine bij levering perfect functioneerde en ook op de juiste wijze is gemonteerd; het gebrek is veroorzaakt door een bedieningsfout van A zelf. A en B verschillen hierover van mening. B roept C en D vervolgens in vrijwaring op, omdat B regres tegen C en/of D wil nemen wanneer B in het ongelijk wordt gesteld.

Voorwaarde voor oproeping in vrijwaring
Voor het oproepen in vrijwaring gelden voorwaarden. Enerzijds moet een procedure aanhangig zijn en moet een partij middels een conclusie de derde formeel in vrijwaring oproepen. Anderzijds mag een oproeping in vrijwaring niet zonder grond geschieden. Degene die oproept, moet ervan uitgaan dat hij op de opgeroepen derde een vordering tot vrijwaring (d.w.z. een regresvordering) kan hebben wanneer de rechtszaak ongunstig voor hem afloopt. Bovendien moet de stand van zaken in de procedure worden aangegeven (beslissing, bewijzen, rechtsmiddelen enz.) zodat de opgeroepene zo goed mogelijk kan nagaan of het voor hem zin heeft om zich te voegen of niet. Oproepen in vrijwaring is mogelijk tot het einde van de laatste mondelinge behandeling.

Juridische gevolgen van een oproeping in vrijwaring
Het is de bedoeling om de derde - bij een eventuele regresprocedure tegen die derde - te binden aan de beslissingen van de hoofdzaak. De opgeroepene kan in de regreszaak dus niet meer stellen dat de beslissing in de hoofdzaak onjuist is, hiermee wordt geen rekening meer gehouden. Dit betekent dat in de regreszaak wordt voortgeborduurd op de uitkomst van de hoofdzaak ten gunste van degene die oproept. Bovendien wordt door een oproeping in vrijwaring de verjaring gestuit.

In dit verband is niet het tijdstip van de voeging relevant, maar het tijdstip waarop voeging mogelijk was op grond van de oproeping in vrijwaring. Normaal gesproken is dit kort nadat kennis is gegeven van de oproeping in vrijwaring en de conclusie is betekend. Een oproeping in vrijwaring heeft derhalve effect, ongeacht of de derde zich voegt of niet.

Opties voor de derde
Het staat de derde vrij zich al dan niet te voegen. Indien hij zich voegt, kan hij zich scharen aan de kant van de partij die hem in vrijwaring heeft opgeroepen maar ook aan de kant van de andere partij. Wanneer hij zich voegt, kan hij proceshandelingen verrichten en rechtsmiddelen instellen, die vervolgens worden toegerekend aan de partij die hij ondersteunt. Zelf wordt hij echter geen partij in het geding. Wanneer de derde zich niet voegt, heeft de oproeping in vrijwaring desondanks het hierboven omschreven effect. Indien hij zich voegt bij de tegenpartij, heeft de oproeping in vrijwaring effect tegenover beide partijen.

Afwegingen bij de beslissing
De derde heeft er doorgaans belang bij om kennis te nemen van het geschil tussen de partijen in de hoofdzaak om indien nodig in te kunnen grijpen. Daarom is het raadzaam zich te voegen bij een van de partijen in geval van een oproeping in vrijwaring. Bovendien heeft een oproeping in vrijwaring gevolgen voor de opgeroepene, ook al voegt hij zich niet. Het heeft daarom meestal wel zin om actief deel te nemen aan de procedure, die dan tegen de opgeroepene werkt. Door zich te voegen, neemt hij in ieder geval kennis van alle stukken en zittingen en kan hij hierop reageren.