1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inschrijving zonder UEA is ongeldig

Inschrijving zonder UEA is ongeldig

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in een recent vonnis dat de inschrijving van een inschrijver, die vergat een UEA in te dienen, terecht door de aanbestedende dienst als ongeldig terzijde is gelegd. Het gegeven dat de inschrijver aan de hand van metadata kon bewijzen dat het UEA voor inschrijving rechtsgeldig was ondertekend en ingescand maakte het oordeel niet anders.
Leestijd 
Auteur artikel Liz Bras
Gepubliceerd 05 januari 2023
Laatst gewijzigd 09 januari 2023

In aanbestedingszaken is de laatste tijd een tendens in de rechtspraak te zien dat soepeler moet worden omgegaan met kennelijke omissies in een inschrijving. Global Media & Entertainment BV (hierna: “Global Media”) dacht daarvan in de volgende situatie gebruik te kunnen maken, maar kreeg uiteindelijk de kous op de kop. Global Media schreef in op een aanbesteding van de gemeente Tilburg voor Dienstenconcessie “Reclame exploitatie voor Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines”. Bij het indienen van haar inschrijving vergat Global Media het door haar ingevulde en reeds rechtsgeldig ondertekende UEA mee te sturen.

In de aanbestedingsdocumenten is bepaald dat inschrijvers die het UEA niet of slechts gedeeltelijk hebben ingevuld of waarvan het UEA ontbreekt bij inschrijving uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.

Gelet op deze bepaling in de aanbestedingsstukken zag de gemeente Tilburg zich genoodzaakt om de inschrijving van Global Media als ongeldig terzijde te leggen. Global Media meende dat die beslissing van de gemeente niet evenredig en disproportioneel is en dat de gemeente haar de gelegenheid had moeten bieden om het gebrek te herstellen. Daarvoor was redengevend dat Global Media kon bewijzen dat zij ten behoeve van haar inschrijving het UEA rechtsgeldig had ondertekend en vervolgens had ingescand. De betreffende scan was echter niet meegezonden.

De voorzieningenrechter brengt in dit vonnis nog eens in herinnering dat er geen ruimte is om te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel als een handeling zonder meer met uitsluiting is gesanctioneerd in de aanbestedingsstukken. Kortom, de gemeente had Global Media terecht geen herstelmogelijkheid geboden.

Het is verdedigbaar dat in dit geval ook als het ontbreken van het UEA niet was gesanctioneerd met uitsluiting de voorzieningenrechter tot eenzelfde oordeel had moeten komen. Het UEA dient er immers vaak toe om de inschrijving te bevestigen en moet altijd door een daartoe bevoegd persoon ondertekend worden. Een inschrijving zonder rechtsgeldig ondertekend UEA kan daarom strikt genomen als voorwaardelijke inschrijving worden aangemerkt. De ondernemer kan dan altijd achteraf zeggen dat hij niet bevoegd was om het aanbod (de inschrijving) te doen. Die situatie lijkt mij zeer onwenselijk omdat de weg dan ook open ligt om meer manipulatieve inschrijvingen te doen.

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, de inschrijving op een aanbesteding of het beoordelen van aanbestedingsdocumenten, neem dan contact op met Liz Bras.