1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Interpretatieperikelen bestemmingsplan: “woning” is niet hetzelfde als “wonen”

Interpretatieperikelen bestemmingsplan: “woning” is niet hetzelfde als “wonen”

Wonen vindt in veel gevallen plaats in een woning, maar de definitie van “woning” zegt nog niets over wat nu precies feitelijk onder “wonen” wordt verstaan. Dit werd recentelijk weer duidelijk in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij het onderwerp van de procedure is de huisvesting van arbeidsmigranten. De huisvesting van deze doelgroep leidt in de praktijk met regelmaat tot bestemmingsplandiscussies en daarbij behorende interpretatieperikelen.
Leestijd 
Auteur artikel Marleen Vermeulen
Gepubliceerd 02 juli 2018
Laatst gewijzigd 02 juli 2018

Het probleem in deze zaak is dat “woning“ wel gedefinieerd is in het bestemmingsplan, maar het begrip “wonen” niet. Onder “woning” wordt verstaan: een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. De bestemming “wonen” houdt volgens het bestemmingsplan in dat gronden bestemd zijn voor (onder meer) wonen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen had de eigenaar van een woning onder oplegging van een dwangsom gelast om het gebruik van de woning in strijd met het bestemmingsplan te staken. In de woning wonen namelijk tien arbeidsmigranten die aangeven geen familie van elkaar te zijn, afzonderlijk van elkaar boodschappen doen en niet gezamenlijk eten. Het college heeft geconcludeerd dat zij geen huishouden vormen en dat het gebruik van de woning daarmee afwijkt van de bestemming “wonen”. Dat is op het eerste oog geen gekke gedachte gelet op de definitie van een “woning”.

Algemeen spraakgebruik
De eigenaar van de woning is het hier niet mee eens. Bij de rechtbank krijgt hij gelijk. De rechtbank overweegt dat het begrip "wonen" in het bestemmingsplan niet nader is gedefinieerd en dat voor de uitleg van dat begrip niet naar enige planregel is verwezen, zodat aansluiting dient te worden gezocht bij het algemeen spraakgebruik. In het algemeen spraakgebruik dienen onder "wonen" diverse vormen van huisvesting te worden begrepen, waaronder ook het verhuren van een woning aan buitenlandse werknemers. De in het bestemmingsplan opgenomen bepalingen die zien op het gebruik van de woning, verbieden de verhuur aan buitenlandse werknemers niet. 

Diverse uiteenlopende vormen van huisvesting
De Afdeling bevestigt de uitspraak van de rechtbank:

“Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 10 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL7013, heeft de rechtbank, nu de betekenis van de term "wonen" in het bestemmingsplan niet nader is bepaald en in het bestemmingsplan voor de betekenis van die term niet naar enig voorschrift is verwezen, voor de uitleg van die term terecht aansluiting gezocht bij het algemeen spraakgebruik en onder die term diverse uiteenlopende vormen van huisvesting begrepen. Gelet hierop en zoals eveneens kan worden afgeleid uit voormelde uitspraak heeft de rechtbank voorts terecht overwogen dat, onder deze omstandigheden, het gebruik van het pand ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werknemers niet in strijd is met de daarop rustende bestemming.”

Nu er geen sprake is van een overtreding, sneuvelt de last onder dwangsom.

Commentaar
Het is voor velen misschien evident dat “wonen” in een “woning” plaatsvindt en dat het daarom duidelijk is wat onder “wonen” wordt verstaan. Bovengenoemde uitspraak bewijst echter het tegendeel. Als het begrip “wonen” niet in het bestemmingsplan is gedefinieerd, dan mag géén aansluiting worden gezocht bij de in het bestemmingsplan gegeven definitie van het begrip “woning”. Van een met het bestemmingsplan strijdig gebruik is dan geen sprake, zodat handhavend optreden niet mogelijk is. Mocht u als gemeente of eigenaar te maken krijgen met een soortgelijk handhavingsverzoek controleer dan eerst of de definities van “wonen” en “woning” in het bestemmingsplan zijn opgenomen of dat er een expliciete relatie gelegd is tussen de definitiebepaling en de bestemmingsregel.

Heeft u vragen over de interpretatie van bestemmingsplannen of bestuursrechtelijke handhaving neem dan contact op met Marleen Vermeulen.