1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Invoeringsregeling Omgevingswet is gereed

Invoeringsregeling Omgevingswet is gereed

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de invoeringswet- en -regelgeving. De Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regelen de belangrijkste onderdelen van het overgangsrecht van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Ook vullen deze de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan en zorgen deze ervoor dat bepaalde regelingen worden gewijzigd of ingetrokken. De Invoeringsregeling die daar onder hangt regelt op deze onderwerpen de op hetzelfde niveau hangende Omgevingsregeling en bevat een aantal specifieke thema’s. De Invoeringswet en het besluit zijn al gereed. Nu is ook de Invoeringsregeling klaar.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 04 december 2020
Laatst gewijzigd 04 december 2020

Publicatie Staatscourant
De Invoeringsregeling is op 3 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee zijn alle onderdelen van het invoeringstraject afgerond. De Omgevingsregeling bevat 6 inhoudelijke thema’s: (1) aanwijzing en geometrisch begrenzen van locaties, (2) regels voor het verrichten van activiteiten, (3) gegevensverstrekking, (4) meet- en rekenregels voor besluiten, (5) monitoring en informatie, en (6) financiële bepalingen. De Invoeringsregeling vult deze thema’s op onderdelen aan. Ter verduidelijking wordt verwezen naar onderstaande Infographic van het Ministerie:

Infographic van Ministerie

Bron: Minister, aan de slag met de Omgevingswet

Voorbeelden van gereguleerde thema’s
Een van de voor de praktijk belangrijkste onderwerpen uit de regeling zijn de aanvraagvereisten die gelden voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld “bouwen”) waarvoor een vergunning nodig is. Ook staan er tarieven in voor de vergunningen voor activiteiten waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. Nieuw zijn de regels voor de juridische borging van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) die met de Invoeringsregeling is toegevoegd aan de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling zal nog worden aangevuld door de regelingen uit de aanvullingssporen geluid, bodem, natuur en grondeigendom, zo kondigt het Ministerie aan.

Vragen?
Wilt u meer weten over de Invoeringsregeling? Neem gerust contact met ons op. Dirkzwager heeft voor de overheden en het bedrijfsleven een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jasper Molenaar.