De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kadastrale onderzoeken bij de registratie van netwerken

Kadastrale onderzoeken bij de registratie van netwerken

De bevoegd aanlegger van een netwerk, bestaande uit kabels en/of leidingen, kan de aanleg van dit netwerk door een notaris laten inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor krijgt het netwerk een unieke kadastrale aanduiding en is het vatbaar voor overdracht of bezwaring (met bijvoorbeeld een hypotheek).Onderzoek bevoegd aanleggerschapDegene die een net wil registreren zal aan de notaris bewijsstukken moeten overhandigen die aantonen dat hij bevoegd aanlegger is van dat net. Hiervoor moet onder an...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 08 december 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De bevoegd aanlegger van een netwerk, bestaande uit kabels en/of leidingen, kan de aanleg van dit netwerk door een notaris laten inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor krijgt het netwerk een unieke kadastrale aanduiding en is het vatbaar voor overdracht of bezwaring (met bijvoorbeeld een hypotheek).

Onderzoek bevoegd aanleggerschap
Degene die een net wil registreren zal aan de notaris bewijsstukken moeten overhandigen die aantonen dat hij bevoegd aanlegger is van dat net. Hiervoor moet onder andere op perceelniveau worden gecontroleerd of de betreffende grondeigenaren toestemming hebben verleend voor de aanleg van het net. Het eerste onderzoek betreft dus het kadastrale onderzoek, dat door de notaris kan worden uitgevoerd, en houdt in het rechercheren van alle percelen waarin het net is aangelegd. Als het net in veel percelen is gelegd, kan een netwerk BA-kaart het onderzoek vereenvoudigen. Een netwerk BA-kaart (van Bevoegd Aanleggerschap) is een digitale kaart die inzicht geeft in de eigendomstoestand van de kadastrale percelen waarin het net is aangelegd. Op deze kaart wordt onder andere weergegeven of het net in publieke grond is aangelegd of in particuliere grond. Ook is te zien welke kadastrale percelen belast zijn met een zakelijk recht van degene die beweert bevoegd aanlegger te zijn.

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen
Als het onderzoek naar het bevoegd aanleggerschap is afgerond en de notaris de akte van registratie heeft opgesteld, vraagt de notaris een onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken aan. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door het Kadaster, stelt vast of er al een eigendomclaim of beslag is aangetekend in de openbare registers. Aangezien het net nog niet als zodanig was geregistreerd bij het Kadaster kan een dergelijke claim of beslag niet worden aangetekend in de openbare registers op het netwerk zelf. De claim of het beslag wordt in zo’n geval aangetekend op een (aantal) belangrijk(e) perce(e)l(en) waarin het net is aangelegd. Het niet registreren van een net wil namelijk niet zeggen dat het bijvoorbeeld niet vatbaar is voor beslag.

Zodra een netwerk is geregistreerd, en daarmee een eigen kadastrale aanduiding heeft gekregen, kan het beslag worden aangetekend op de kadastrale legger van dit netwerk. Bij een voorgenomen overdracht of bezwaring hoeft dit onderzoek niet meer te worden aangevraagd en kan worden volstaan met een kadastrale recherche (gelijk aan die van bijvoorbeeld een woning) via het Kadaster-on-line.

Onderzoek eerdere teboekstellingen
Een laatste onderzoek dat het Kadaster kan uitvoeren in opdracht van degene die een net wil registreren, is het onderzoek naar eerdere teboekstellingen op netwerken. Het Kadaster onderzoekt op grond van een aangeleverde hartlijn van het net of in de kadastrale registratie een identiek net aanwezig is. Dit om te voorkomen dat een net twee keer geregistreerd wordt en er daarmee (weer) onduidelijkheid ontstaat over de eigendomsverhoudingen. De kans dat een net tweemaal wordt geregistreerd is door de notariële tussenkomst klein, maar zeker niet uit te sluiten. Als een net is geregistreerd op basis van de Overgangsregeling (artikel 155a Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) is waarschijnlijk geen onderzoek gedaan op perceelniveau, waardoor het mogelijk is dat een deel van het net (per abuis) is geregistreerd, zonder dat degene die registreerde daartoe bevoegd was (bijvoorbeeld omdat degene die registreert dat deel wel in beheer/onderhoud had). Ook zijn de eerste gevallen bekend waarbij doelbewust tot registratie is overgegaan terwijl diegene niet de bevoegd aanlegger was (waarvan hij de notaris wel van heeft weten te overtuigen). Daar komt bij dat degene die op basis van de Overgangsregeling bevoegd is een net te registreren (degene die zich op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg) een ander kan zijn dan de bevoegd aanlegger. Beide partijen zijn op grond van de wet bevoegd het netwerk kadastraal te registreren. Ook zijn er notarissen die het onderzoek naar het bevoegd aanleggerschap (zeer) beperkt uitvoeren, waardoor het risico wordt gelopen dat een verkeerde partij als bevoegd aanlegger wordt aangemerkt. Een onderzoek naar eerdere teboekstellingen is dus een belangrijk onderzoek voor de rechtszekerheid van de eigendomssituatie van te registreren netwerken.

Tot slot
Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd en van geen bezwaren is gebleken, kan de notaris overgaan tot het passeren van de akte van registratie en inschrijving daarvan in de openbare registers. Ons kantoor is gespecialiseerd in de registratie en overdracht van netwerken. Wilt u meer weten over dit onderwerp of onze dienstverlening, neem dan contact op met Anouk Bisseling.