1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Koninklijk Besluit onteigening doortrekking A15 gepubliceerd!

Koninklijk Besluit onteigening doortrekking A15 gepubliceerd!

Het KB ViA15 van 3 juli 2019 maakt duidelijk dat zorgvuldig moet worden omgegaan met (het aanbod aan) de pachter. Ook komen de gevolgde procedure, een wijzigingsbesluit ter loskoppeling van het project van de PAS, en de verplichtingen op grond van de AVG aan de orde.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 26 juli 2019
Laatst gewijzigd 26 juli 2019

De onteigening wordt verzocht om de realisatie van het project ViA15 mogelijk te maken. Het gaat om de wijziging en doortrekking van de A15 met bijkomende werken zoals aansluitingen. Om weg te vertraging vanwege de stikstofproblematiek te voorkomen is gekozen voor een gewijzigd tracébesluit waarbij de vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming niet meer is gekoppeld aan het PAS.


Rectificatie terinzagelegging
De terinzagelegging van de stukken was niet correct verlopen: verzuimd was het ontwerp besluit tot onteigening ter inzage te leggen. Dat leidt tot een tweede terinzageleggingsperiode. Zienswijzen die betogen dat deze rectificatie zo niet kan en dat een nieuw verzoek had moeten worden ingediend worden verworpen.


Aanbod aan onjuiste pachter
in twee gevallen had de staat een aanbod gedaan aan de voormalig pachter. Volgens de Kroon was de verzoeker op de hoogte van de gewijzigde pachtconstructie. De bewuste pachtgronden worden dan ook niet ter onteigening aangewezen (zie onder Ad 8.1 en Ad 17.2).


Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Een eigenaar had de Kroon in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG) verzocht om geen vertrouwelijke gegevens ter inzage te leggen. Niettemin waren zowel eigendomsgegevens als persoonlijke gegevens ter inzage gelegd. Aan het verzoek om alle gegevens te verwijderen was geen gehoor gegeven.
De Kroon wijst erop dat voor de verwerking van persoonsgegevens van belanghebbenden in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure geen toestemming (als bedoeld art. 6 lid 1 sub a AVG) nodig is. De grondslag voor deze verwerking is een wettelijke verplichting (als bedoeld in art. 6 lid 1 sub c AVG), te weten artikel 63 van de onteigeningswet. In artikel 63, eerste lid, van deze wet is bepaald dat op de voorbereiding van de beslissing tot onteigening afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Ingevolge artikel 63, tweede lid, onder 2 sub b worden de namen van de eigenaars van de te onteigenen onroerende zaken (zoals vermeld in de Basisregistratie Kadaster) ter inzage gelegd samen met het ontwerp van het koninklijk besluit. De persoonsgegevens die in deze documenten zijn opgenomen zijn openbare gegevens uit de Basisregistratie Kadaster. De openbaarheid van de Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Overige persoonsgegevens van reclamant zijn niet ter inzage gelegd. De verwerking van de persoonsgegevens van reclamanten is hiermee in lijn met de AVG.


Wilt u meer weten over onteigening? Neemt u contact op met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, de onteigeningsadvocaten van Dirkzwager!