1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

In de Kamerbrief Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring van 28 mei 2014 heeft minister Kamp van economische zaken aangekondigd dat hij met een erkenningsregeling komt voor de erkenning van producentenorganisaties die actief zijn buiten de sector groeten en fruit. Hierdoor krijgen meer producenten van landbouwproducten de mogelijkheid hun producten gezamenlijk te verkopen zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels.Nieuwe Integ...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 19 juni 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In de Kamerbrief Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring van 28 mei 2014 heeft minister Kamp van economische zaken aangekondigd dat hij met een erkenningsregeling komt voor de erkenning van producentenorganisaties die actief zijn buiten de sector groeten en fruit. Hierdoor krijgen meer producenten van landbouwproducten de mogelijkheid hun producten gezamenlijk te verkopen zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels.

Nieuwe Integrale GMO-Verordening
Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe Integrale GMO-Verordening (iGMO) van toepassing geworden. De iGMO introduceert een nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening in de landbouw (GMO). In deze GMO  is een belangrijke rol weggelegd voor onder andere (unies van) producentenorganisaties. Met deze introductie wordt beoogd de positie van de primaire landbouwproducenten in de keten verder te versterken. Producenten kunnen in een producentenorganisatie, ook wel aangeduid als telersvereniging, de krachten bundelen en samenwerken op diverse terreinen. Voorwaarde is wel dat de producentenorganisatie is erkend.

Voor een aantal sectoren, waaronder de sectoren groenten en fruit en zuivel, bestonden al Europese regels voor de erkenning van (unies van) producentenorganisaties. Deze erkenningsregels zijn nu geharmoniseerd, gestroomlijnd en uitgebreid tot alle sectoren van de iGMO. Het betreft onder andere de sectoren granen, suiker, gedroogde voedergewassen, zaaizaad, groenten en fruit, levende planten en producten van de bloementeelt, rundvlees, melk en zuivelproducten, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, eieren, pluimveevlees, ethylalcohol uit landbouwproducten en producten van de bijenteelt.

Op nationaal niveau moeten de erkenningsregels nader worden uitgewerkt. Voor de sector groenten en fruit is dat al gebeurd in de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit. De minister heeft nu aangekondigd ook voor andere landbouwsectoren met een erkenningsregeling te komen.

Het belang van de nieuwe erkenningsregels
De landbouwsector moet net als elke andere economische sector rekening houden met de mededingingsregels. Hoewel er in de landbouwsector een apart mededingingsregime geldt, is het in beginsel niet toegestaan dat producenten van landbouwproducten prijsafspraken maken. Zo bezien is gezamenlijke verkoop niet mogelijk. Gezamenlijk verkoop impliceert immers dat er prijsafspraken worden gemaakt. Indien de producenten echter een producentenorganisatie oprichten, is gezamenlijke verkoop wel toegestaan, mits de producentenorganisatie als zodanig is erkend. Door gezamenlijke verkoop kunnen producenten van landbouwproducten dus hun positie op de markt verstevigen en proberen zo betere prijzen te krijgen voor hun producten.

De erkenning
De ervaring in de sector groenten en fruit leert dat het verkrijgen en behouden van een erkenning niet vanzelf gaat. Een producentenorganisatie moet aan diverse eisen voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. Zo moet de producentenorganisatie een minimum aantal leden hebben en bovendien in staat zijn haar leden effectief te ondersteunen. Daarnaast dient de gezamenlijke verkoop daadwerkelijk in handen te zijn van de producentenorganisatie. De leden van een erkende producentenorganisatie kunnen hun producten dus niet langer zelf verkopen. De producentenorganisatie moet met andere woorden de regie hebben over de afzet. Het ontbreken van regie over de afzet kan met zich mee brengen dat de erkenning wordt ingetrokken.

Slot
Alle producenten van landbouwproducenten die onder de iGMO vallen, hebben nu de mogelijkheid om hun afzet te bundelen ten einde een betere prijs te kunnen bedingen voor hun producten. Normaal is gezamenlijke verkoop veelal in strijd met de mededingingsregels. In de landbouwsector stuit gezamenlijke verkoop echter niet op mededingingsbezwaren, mits de producenten de gezamenlijke verkoop laten uitvoeren door een erkende producentenorganisatie. Nieuwe kansen voor bijvoorbeeld varkens- en rundveehouders, bloementelers en telers van gedroogde voerdergewassen dus.