Zoeken
  1. Milieuzonering en vergunningvrije en –plichtige bijgebouwen bij een woning

Milieuzonering en vergunningvrije en –plichtige bijgebouwen bij een woning

In geval van milieuzonering bij bedrijventerreinen is het uiteraard van belang dat de VNG-richtafstanden in acht worden genomen. Bij het vaststellen van de zonering overeenkomstig de VNG-systematiek moet de afstand tussen een milieubelastende activiteit tot een milieugevoelige functie in beginsel gemeten worden van het bestemmingsvlak/de perceelgrens van een bedrijf tot de uiterste situering van de gevel van een woning die op grond van het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk...
Artikel | 17 januari 2017 | Jasper Molenaar
In geval van milieuzonering bij bedrijventerreinen is het uiteraard van belang dat de VNG-richtafstanden in acht worden genomen. Bij het vaststellen van de zonering overeenkomstig de VNG-systematiek moet de afstand tussen een milieubelastende activiteit tot een milieugevoelige functie in beginsel gemeten worden van het bestemmingsvlak/de perceelgrens van een bedrijf tot de uiterste situering van de gevel van een woning die op grond van het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Daar gaat het in de praktijk nog wel eens verkeerd. Zo ook bij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Spekholzerheide”.

VNG-systematiek
In een uitspraak van 11 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:46) vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1.” voor een deel van een perceel, omdat de afstand tussen de gronden met de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1” en de in de nabijheid gelegen gronden met de bestemming "Wonen", waarop bijgebouwen zijn toegelaten, minder dan 100 meter bedraagt. Dat is niet in overeenstemming met de richtafstand zoals aanbevolen in de VNG-brochure. Uitgaande van de VNG-systematiek dient een afstand van 100 meter te worden aangehouden tussen gronden met een (generieke) categorie 4.1-aanduiding en milieugevoelige objecten.

Bijgebouwen en milieugevoelige functies
Uit de verbeelding volgt dat de raad bij het bepalen van de 100 meter afstand als uitgangspunt heeft genomen de bouwvlakken op de percelen met de bestemming "Wonen". De raad heeft hiermee miskend dat de bouwregels van het plan het oprichten van bijgebouwen mogelijk maakt ten noorden van de bouwvlakken. Het plan verzet zich niet tegen een gebruik van bijgebouwen voor milieugevoelige functies. Zo kunnen bijgebouwen blijkens de planregels in gebruik worden genomen voor het uitoefenen van een beroep aan huis. Dit betekent dat de afstand niet in overeenstemming is met de richtafstand als aanbevolen in de VNG-brochure. De Afdeling heeft daarbij gewezen op haar eerdere uitspraak van 22 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX5263), waaruit volgt dat ook de voor bewoning bestemde vergunningvrije en -plichtige bijgebouwen, vrijstaand dan wel aaneen gebouwd, deel uitmaken van de “woning”. Dit leidt tot een vernietiging van de planregeling voor het betreffende perceel met betrekking tot de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1” wegens strijd met de bij het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

De uitspraak van 11 januari 2017 is niets nieuws onder de zon, maar het is goed om de hierin vervatte uitgangspunten omtrent milieuzonering goed op het netvlies te hebben. Voor meer informatie over bestemmingsplannen en bedrijventerreinen neem contact op met Jasper Molenaar, advocaat sectie Overheid en Vastgoed.