Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven (1)

Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari 2023. Slecht nieuws voor zorgaanbieders. Zij kunnen de besluitvorming nog beïnvloeden. Geïnteresseerden hebben namelijk tot 21 augustus 2017 de tijd om via de opengestelde internetconsultatie een reactie op het conceptbesluit te geven.Het BesluitOn...
Auteur artikelSjaak van der Heul
Gepubliceerd08 augustus 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari 2023. Slecht nieuws voor zorgaanbieders. Zij kunnen de besluitvorming nog beïnvloeden. Geïnteresseerden hebben namelijk tot 21 augustus 2017 de tijd om via de opengestelde internetconsultatie een reactie op het conceptbesluit te geven.

Het Besluit

Ondernemingen moeten hun voornemen tot (i) fusie, (ii) overname of (iii) oprichting van een volwaardige joint-venture melden bij de ACM als de drempelwaarden uit de Mededingingswet worden overschreden. Dat is het geval als de betrokken ondernemingen (i) een gezamenlijke omzet hebben van EUR 150 miljoen en (ii) ten minste twee van hen ieder individueel in Nederland een omzet behalen van EUR 30 miljoen. De Mededingingswet voorziet in de mogelijkheid de Minister bij besluit de omzetdrempels in transitiesectoren verlaagt voor de duur van 5 jaar indien relatief lage omzetten in combinatie met hoge marktaandelen worden behaald. Die combinatie kan tot gevolg hebben dat concurrentiebeperkende concentraties (zonder drempelverlaging) aan de aandacht van de ACM ontsnappen.

Tot op heden heeft de Minister voor één sector van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, de zorgsector. Als twee betrokken ondernemingen in het voorgaande jaar een omzet van ten minste EUR 5.5 miljoen hebben behaald met het verlenen van zorg zijn de omzetdrempels (sinds 2008 telkens voor vijf jaar) verlaagd tot (i) een gezamenlijk omzet van EUR 55 miljoen en (ii) een omzet van tenminste twee van hen ter waarde van minimaal EUR 10 miljoen.

De minister geeft drie redenen voor zijn voornemen de verlaagde omzetdrempels te verlengen:

  • de zorgsector is nog steeds in transitie. Voorbeelden zijn volgens de minister de recente invoering van de Wlz en Wmo 2015, de ontwikkeling van de risicoverevening en de afschaffing van het representatiemodel bij onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars;

  • marktmacht van zorgaanbieders als gevolg van een informatievoorsprong (op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit) ten opzichte van zorginkopers en patiënten;

  • hoge marktaandelen doordat zorgaanbieders veelal actief zijn op relatief kleine/lokale geografische markten (door de beperkte reisbereidheid van patiënten).


Commentaar

In de zorgsector zal het voornemen van de Minister niet met gejuich worden ontvangen. Naast de administratief belastende zorgspecifieke concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit (waarover ik mij kritisch uitliet), levert de melding bij de ACM een extra kostenpost op die niet aan zorg kan worden besteed. In aanvulling op de advocaat- en adviseurskosten, is vanaf het moment van melding bij de ACM een forfaitair bedrag aan de ACM verschuldigd van EUR 17.450,--.

Bovendien kan getwijfeld worden aan de effectiviteit van de drempelverlaging. Van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2017 heeft de ACM als gevolg van de verlaagde drempels 34 extra concentratiemeldingen ontvangen. Geen van deze meldingen heeft tot een (voorlopig) concentratieverbod zijdens ACM geleid. Daar komt bij dat de ACM een groot deel van haar besluiten in de zorgsector verkort afdoet omdat zij zonder uitgebreid onderzoek kan vaststellen dat de voorgenomen concentratie geen mededingingsbezwaren oplevert, bijvoorbeeld vanwege beperkte overlap van activiteiten. Verkorte besluiten leveren geen guidance op voor zorgondernemingen met fusieplannen waardoor het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden (a raison van EUR 17.450,--). Kan de schaarse capaciteit van de ACM niet effectiever worden ingezet?

Overigens heeft de ACM in periode 2013 tot en met 2016 wel de voorgenomen fusies van VUmc en AMC alsmede van het Albert Schweitzerziekenhuis en Rivas Ziekenhuis (vooralsnog) tegengehouden. Deze fusies waren echter ook meldingsplichtig geweest zonder de verlaagde omzetdrempels.

Voor hulp bij het opstellen van uw reactie op de consultatie of voor vragen of advies over de meldingsprocedure bij de ACM en/of de toepassing van het mededingingsrecht (in de zorgsector en daarbuiten), kunt u natuurlijk contact opnemen met de vakgroep mededingingsrecht van Dirkzwager.