De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nadeelcompensatie: peildatum, waardevermindering erfpachtrecht, wettelijke rente

Nadeelcompensatie: peildatum, waardevermindering erfpachtrecht, wettelijke rente

In een uitspraak van 30 juni 2010 heeft de Raad van State geoordeeld over de toekenning van nadeelcompensatie op basis van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Door vaststelling van de beleidslijn zijn gewenste uitbreidingsmogelijkheden niet meer te realiseren. Een van de vragen die centraal staat in deze procedure is de vraag welke datum geldt als peildatum voor de toekenning van de nadeelcompensatie. Deze vraag is van belang aangezien de kosten die gemaakt zijn voor bouw-, sloop- en overig...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 06 juli 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In een uitspraak van 30 juni 2010 heeft de Raad van State geoordeeld over de toekenning van nadeelcompensatie op basis van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Door vaststelling van de beleidslijn zijn gewenste uitbreidingsmogelijkheden niet meer te realiseren. Een van de vragen die centraal staat in deze procedure is de vraag welke datum geldt als peildatum voor de toekenning van de nadeelcompensatie. Deze vraag is van belang aangezien de kosten die gemaakt zijn voor bouw-, sloop- en overige activiteiten na de peildatum niet voor vergoeding in aanmerking komen. De Afdeling overweegt dat als peildatum heeft te gelden de datum waarop de beleidslijn is gepubliceerd. Op deze datum was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid duidelijk dat de uitbreidingsmogelijkheden niet meer konden worden verwezenlijkt. Zoals de Afdeling al eerder heeft overwogen is niet vereist dat verwezenlijking van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel volledig en onherroepelijk vast staat. Evenmin is vereist dat de schadeveroorzakende maatregel tot in detail is uitgewerkt of dat de omvang van de nadelige gevolgen nauwkeurig kan worden bepaald. Beslissend is of op het moment van investering de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel zodanig kenbaar was, dat hiermee bij de beslissing tot investering rekening kon worden gehouden.

Een andere vraag die in deze procedure aan de orde was, is de vraag of er op peildatum sprake was van waardevermindering van het erfpachtrecht. De Afdeling overweegt dat voor de beoordeling van de vraag of de Beleidslijn heeft geleid tot waardevermindering van het erfpachtrecht, een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de waarde van de gronden en de hoogte van de canon in de periode direct voor en in de periode direct na de peildatum. In dit geval had de rechtbank terecht aannemelijk geacht dat een potentiële koper de jaarlijkse canon in het licht van de vervallen uitbreidingsmogelijkheden als te hoog zal ervaren, en zal verlangen dat bij het bepalen van de koopprijs daarmee rekening wordt gehouden. In zoverre  is er dus sprake van waardevermindering van het erfpachtrecht, en dus van vermogensschade.

De Afdeling oordeelt verder dat het feit dat inzichten van een deskundige op kennis en ervaring zijn gebaseerd, niet wegneemt dat diens gedachtengang duidelijk en voldoende controleerbaar moet zijn. Voor de berekening van de gederfde winst moet worden uitgegaan van de potentiële reële winst, en moet rekening worden gehouden met omstandigheden die van invloed zijn op het winstpotentieel. In principe geldt de datum van ontvangst van een verzoek om schadevergoeding als uitgangspunt voor de berekening van de wettelijke rente. Daarvan kan worden af geweken indien na dat verzoek gegevens worden overgelegd die leiden tot het toekennen van een hogere vergoeding.