De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe beleidsregels voor Wet natuurbescherming-vergunningen

Nieuwe beleidsregels voor Wet natuurbescherming-vergunningen

De provincies hebben op 8 oktober 2019 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. De verwachting is dat daarmee snel weer vergunningen kunnen worden verleend. Toestemming voor projecten die stikstofdepositie tot gevolg hebben zouden daarmee weer mogelijk moeten worden gemaakt als de betreffende activiteiten niet leiden tot een stijging van de depositie. In de praktijk zijn er veel projecten die feitelijk een daling van stikstofbelasting tot gevolg hebben.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 11 oktober 2019
Laatst gewijzigd 11 oktober 2019
 

Bronmaatregelen

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van het een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het Kabinet.

Vergunningverlening

Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat een project per saldo geen stikstof uitstoot of dat dit project geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met bijvoorbeeld schonere technieken of door te salderen. Dit laatste kan door externe saldering. De uitstoot wordt in dat geval beperkt met schonere technieken of een beperkte stijging van de emissie wordt gesaldeerd met een veel grotere daling van een andere bron. Extern salderen is volgens de beleidsregels nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving. Die projecten die wél effect zouden hebben op de Natura 2000-gebieden kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn maar wel voldoende compensatie, gebruikmaken van de ADC-toets.

De standaard tekst voor de beleidsregels zijn te raadplagen via deze link. Wij raden u aan om in geval van een specifiek project via de website van de provincie waarin het project is gelegen de beleidsregels te raadplegen.

Heeft u vragen over stikstof en de toepassing van de beleidsregels? Neem contact op met Jasper Molenaar en Bart de Haan.