1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe handreiking Bepalen depositie-effect wegverkeer binnen 5 km

Nieuwe handreiking Bepalen depositie-effect wegverkeer binnen 5 km

Naar aanleiding van de ViA15-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tussenuitspraak van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105) heeft BIJ12 in samenwerking met het Rijk en de provincies een handreiking opgesteld voor het bepalen van het depositie-effect van wegverkeer binnen een afstand van 5 km van de weg.
Leestijd 
Auteur artikel Bart de Haan
Gepubliceerd 25 mei 2021
Laatst gewijzigd 25 mei 2021

ViA15-uitspraak

In de ViA15-uitspraak heeft de Afdeling kort gezegd geoordeeld dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat beter moet motiveren waarom de berekeningen van de stikstofneerslag op omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en de A12 volledig zijn. Die berekeningen worden uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator 2020. Daarin wordt onder meer het rekenmodel SRM2 gebruikt. Dit rekenmodel houdt geen rekening met stikstofuitstoot door wegverkeer op een afstand van meer dan 5 km van de weg. De Afdeling oordeelde dan ook dat niet goed genoeg was gemotiveerd dat uit de SRM2-berekeningen volledig, precies en definitief kon worden geconcludeerd dat het Tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor de omliggende Natura 2000-gebieden.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor meer infrastructurele projecten, omdat zonder nadere onderbouwing geen gebruik gemaakt kan worden van het SRM2-rekenmodel, totdat de uitkomsten van onderzoek naar maximale rekenafstanden voor alle emissiebronnen bekend zijn. Tot die tijd is het de vraag hoe met de huidige AERIUS Calculator, met het SRM2-rekenmodel, verantwoord kan worden aangetoond wat het depositie-effect van een project met wegverkeer is, gelet op de wijze waarop SRM2 binnen 5 km rekent.

Werkinstructie

De Handreiking van BIJ12 bevat een werkinstructie voor vergunningverleners en initiatiefnemers waarmee voor ieder project kan worden onderbouwd of de maximale rekenafstand van 5 km een betekenisvolle rol kan spelen bij de beoordeling van de depositie-effecten. Daarbij is een instructie opgenomen hoe het depositie-effect van wegverkeer binnen een afstand van 5 km te bepalen is met behulp van eigen rekenpunten in de AERIUS Calculator 2020.

Niet voor ieder project geschikt

De werkinstructie uit de handreiking is niet voor ieder project geschikt. In paragraaf 2.3 van de handreiking worden voorbeelden gegeven van situaties waarin de werkinstructie geen uitkomst biedt. Het gaat daarbij om projecten waarbij over een te grote lengte effecten optreden en om situaties waarin de berekeningen na toepassing van de werkinstructie uitkomen op een depositie hoger dan 0,00 mol ha/jaar binnen 5 km. In dergelijke gevallen kan in overleg met het bevoegd gezag verkend worden of maatwerk een oplossing kan bieden. Uiteindelijk moet het bevoegd gezag beoordelen of de in de berekening gehanteerde uitgangspunten representatief zijn voor de situatie en de uit te voeren activiteiten.

Heeft u vragen over de betekenis van stikstofdepositie voor uw project? Neem contact op met Bart de Haan.