De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe normering beloning interim topfunctionarissen

Nieuwe normering beloning interim topfunctionarissen

Er is wederom nieuwe WNT regelgeving op komst. Op 9 juli 2015 is een ontwerpbesluit gepubliceerd met nieuwe beloningsregels voor ingehuurde topfunctionarissen. Onder ingehuurde topfunctionaris wordt verstaan een topfunctionaris zonder dienstverband, werkend als zelfstandige (al dan niet via een management-B.V.) of bijvoorbeeld ingehuurd via een bureau. Alhoewel het niet ondenkbaar is dat een topfunctionaris permanent werkzaam is zonder dienstverband, ziet deze regelgeving vooral op de interim...
Leestijd 
Auteur artikel Jokelien Brouwer-Harbach (uit dienst)
Gepubliceerd18 augustus 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Er is wederom nieuwe WNT regelgeving op komst. Op 9 juli 2015 is een ontwerpbesluit gepubliceerd met nieuwe beloningsregels voor ingehuurde topfunctionarissen. Onder ingehuurde topfunctionaris wordt verstaan een topfunctionaris zonder dienstverband, werkend als zelfstandige (al dan niet via een management-B.V.) of bijvoorbeeld ingehuurd via een bureau. Alhoewel het niet ondenkbaar is dat een topfunctionaris permanent werkzaam is zonder dienstverband, ziet deze regelgeving vooral op de interim functionarissen. Wat mogen deze topfunctionarissen verdienen?

Hoe was het geregeld onder WNT 1?

Onder WNT 1 was sprake van het zogenaamde 6-maanden-criterium. Dat hield in dat het beloningsmaximum (de WNT-norm) pas hoefde te worden toegepast wanneer een interim topfunctionaris binnen een periode van 18 maanden 6 maanden of langer aan het werk was. De eerste 6 maanden gold er dus geen beloningsmaximum. Echter, werd deze 6 maanden termijn overschreden, dan gold het beloningsmaximum en wel met terugwerkende kracht. Dit leidde in de praktijk tot situaties waarin opdrachten werden beëindigd nog voor dat ze waren voltooid. Dit is één van de ongewenste effecten die de regering wil tegen gaan.

Wijziging onder WNT 2

Onder WNT 2 is het criterium voor interim topfunctionarissen aangepast en hoeft de WNT-norm pas te worden toegepast nadat 12 maanden binnen een periode van 18 maanden is gewerkt. Dus vanaf de dertiende maand en –heel belangrijk- niet met terugwerkende kracht.

Geldt er dan helemaal geen bezoldigingsnorm in de eerste 12 maanden? Nee,  WNT 2 bepaalt ook dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels zullen worden gesteld voor het beloningsmaximum gedurende de eerste 12 maanden. Er komt dus wel degelijk een normering aan voor de beloning in de eerste 12 maanden van de opdracht.

Ontwerpbesluit

Op 9 juli 2015 is het ontwerpbesluit gepubliceerd. Dit ontwerpbesluit heeft als vertrekpunt dat de beloning van de ingehuurde topfunctionarissen vanaf werkdag 1 wordt genormeerd, zij het dat er voor hen de eerste 12 maanden een hoger maximumbeloning geldt. Na 12 maanden geldt het gewone beloningsmaximum van de WNT.

De normering is opgebouwd uit 2 normen per 6 maanden die in hoogte aflopend zijn:

-          € 144.000,- voor de eerste 6 maanden; en

-          € 108.000,- voor de tweede 6 maanden.

In totaal mag in het eerste jaar dus € 252.000,- worden betaald, dit is een all-in bedragen, exclusief BTW, maar inclusief zaken administratie- en bureaukosten en kosten van bemiddeling. Naast deze maximumnormen per 6 maanden gaat bovendien een maximum uurtarief van € 175,- om excessieve beloning bij parttime functievervulling te voorkomen.

In de hoogte van de 2 maxima per 6 maanden is rekening gehouden met niet-declarabele uren van de topfunctionaris als gevolg van acquisitie, administratie, verzuim, verlof etc. etc. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de eerste periode veelal een grotere inzet geboden is dan na verloop van tijd. Bij het maximum van € 144.000,- voor de eerste 6 maanden kan de topfunctionaris met het maximumtarief van € 175,- per uur gemiddeld 4 dagen per week declareren. Bij het maximum van € 108.000m,- kan gemiddeld 3 dagen per week worden gedeclareerd. Oftewel, op jaarbasis kan gemiddeld 3,5 dagen per week worden gedeclareerd en is de –naar mening van de regering- gebruikelijke 30% van de tijd beschikbaar voor niet-declarabele uren.

Het verhoogde beloningsmaximum voor ingehuurde topfunctionarissen wordt gerechtvaardigd door het feit dat veelal bijzondere competenties gevraagd worden en dat voor die functionaris financiële risico’s bestaan die bij een vast dienstverband niet aan de orde zijn. Daarnaast, zo vermeld het ontwerpbesluit, moet worden uitgegaan van aanvullende kosten zoals overhead (30%) en bemiddelingskosten (veelal 10%).

Overgangsregeling

In de WNT zoals die nu geldt, is bepaald dat zolang deze algemene maatregel van bestuur nog niet in werking is getreden, de wettelijke regeling voor vóór 1 januari 2015 geldt. Verwachting is dat dit besluit per 1 januari 2016 in werking zal treden. Er zal dan ook een overgangsregeling van toepassing zijn. Deze houdt in dat op 1 januari 2016 reeds bestaande afspraken ten aanzien van de beloning van interim topfunctionarissen tot 1 juli 2016 zullen worden gerespecteerd en dat de beloning per 1 juli 2016 aan de nieuwe normering dient te voldoen.

De internetconsultatie over dit ontwerpbesluit staat nog open tot 31 augustus 2015. In mijn volgende blogbericht zal een up date geven van eventuele wijzigingen.