1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuws van de German Desk: Dekt uw Duitse bedrijfsschadeverzekering u met betrekking tot een bedrijfssluiting zonder dat COVID-19 in de verzekeringsvoorwaarden wordt genoemd volgens de Duitse wet?

Nieuws van de German Desk: Dekt uw Duitse bedrijfsschadeverzekering u met betrekking tot een bedrijfssluiting zonder dat COVID-19 in de verzekeringsvoorwaarden wordt genoemd volgens de Duitse wet?

Ondernemers sluiten verzekeringen af om de kostenrisico's voor hun bedrijf tot een minimum te beperken.
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd 30 december 2021
Laatst gewijzigd 30 december 2021

Het is echter van belang deze verzekeringsvoorwaarden regelmatig te controleren en zo nodig aan nieuwe omstandigheden aan te passen, zoals blijkt uit de volgende uitspraak van het Oberlandesgericht Dresden, vonnis d.d. 15.6.2021 - 4 U 98/21.

Veel ondernemers hebben al vóór de COVID-19-pandemie bedrijfsschadeverzekeringen afgesloten en zijn nu in de veronderstelling dat deze ook dekking bieden in geval van een bedrijfssluiting. Maar geldt dit ook voor een bedrijfssluiting in verband met de COVID-19-pandemie?

Het Oberlandesgericht Dresden heeft dit nu beoordeeld. De eiser, een restaurantexploitant, had begin 2019 een inventarisverzekering inclusief bedrijfsschadeverzekering afgesloten. De verzekeringsvoorwaarden bepaalden onder meer dat de verzekeraar schadevergoeding moest betalen ingeval de bevoegde overheid specifiek in de verzekeringsvoorwaarden omschreven maatregelen zou nemen op grond van wetten ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten bij de mens. In de verzekeringsvoorwaarden was voorts bepaald dat de sluiting van een bedrijf geacht wordt te hebben plaatsgevonden, indien de overheid het verzekerde bedrijf geheel of gedeeltelijk sluit ter voorkoming en verspreiding van meldingsplichtige ziekten of ziekteverwekkers bij de mens of indien zij daarom aan alle werknemers van het bedrijf een werkverbod oplegt. De meldingsplichtige ziekten en ziekteverwekkers werden opgesomd in de verzekeringsvoorwaarden. COVID-19 was niet opgenomen, omdat het ten tijde van de sluiting van het contract nog onbekend was. De verzekeraar was van mening dat de opsomming van de ziekten en ziekteverwekkers limitatief was dat de bedrijfsverzekering geen andere dan de opgesomde ziekten en ziekteverwekkers zou moeten dekken.

Het Oberlandesgericht Dresden heeft het standpunt van de verzekeraar gevolgd en verklaard dat een dergelijke clausule, zoals in de verzekeringsvoorwaarden van de gedaagde verzekeraar was opgenomen, voor het begrip van een gemiddelde verzekeringnemer als beslissend moet worden beschouwd; een uitbreiding tot bedrijfssluitingen wegens COVID-19 was uitgesloten. De rechtbank oordeelde dat dit geen oneerlijk nadeel voor de verzekeringnemer vormde. Het doel van de verzekering bleef alsnog behouden. De verzekeringnemer had dus moeten nagaan of COVID-19 gedekt was, aangezien de lijst van de opgesomde ziekten en ziekteverwekkers limitatief was.

Eiser was dus niet gedekt voor een bedrijfssluiting in het kader van de COVID-19 pandemie door zijn bedrijfsschadeverzekering.

Dit voorbeeld toont aan dat het belangrijk is uw verzekeringsvoorwaarden regelmatig te evalueren en ze zo nodig aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.