1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nog geen privacyverklaring op uw homepage? Dan wordt het nu echt tijd!

Nog geen privacyverklaring op uw homepage? Dan wordt het nu echt tijd!

Wie op zijn homepage geen privacyverklaring heeft die conform de voorschriften is, kan op straffe van aanzienlijke boetes een verbod opgelegd krijgen om zijn homepage online te zetten. Dit geldt met name wanneer niet voldaan wordt aan de informatieplichten op grond van artikel 13 AVG.
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd 16 oktober 2018
Laatst gewijzigd 16 oktober 2018

Wie op zijn homepage geen privacyverklaring heeft die conform de voorschriften is, kan op straffe van aanzienlijke boetes een verbod opgelegd krijgen om zijn homepage online te zetten. Dit geldt met name wanneer niet voldaan wordt aan de informatieplichten op grond van artikel 13 AVG.

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming is al sinds mei 2018 van kracht. Veel ondernemingen hebben deze gelegenheid te baat genomen om hun privacyverklaringen aan te passen. Toch zijn er nog steeds veel homepages te vinden met ontoereikende of ontbrekende privacyverklaringen. Het Landgericht (vgl. arrondissementsrechtbank) Würzburg heeft nu in een procedure inzake voorlopige rechtsbescherming bepaald dat een homepage op straffe van aanzienlijke boetes niet meer geëxploiteerd mag worden als de privacyverklaring tekortkomingen of fouten vertoont.

In de zaak die aanhangig was gemaakt, had de exploitant niet voldaan aan zijn plichten krachtens artikel 13 AVG. Zo ontbraken bijvoorbeeld de informatie met betrekking tot het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, een verklaring over de doorgifte van gegevens en het gebruik van cookies en analysetools. Verder werd er geen informatie verstrekt over de rechten van de betrokkenen.

Op grond hiervan was het Landgericht Würzburg niet alleen van mening dat er sprake was van schending van het gegevensbeschermingsrecht maar ook van de wet inzake oneerlijke mededinging. Terwijl het in de literatuur omstreden is of artikel 13 AVG een marktgedragsregel overeenkomstig de wet inzake oneerlijke mededinging is, is het Landgericht Würzburg daar wel van uitgegaan. De gedaagde kreeg op straffe van een geldboete het verbod opgelegd de homepage verder te exploiteren.

Hoewel daarmee nog niet definitief beslist is of overtredingen van artikel 13 AVG een schending van een concurrentieverbod inhouden, wordt met deze beslissing wel duidelijk dat exploitanten van websites bij niet-naleving van de plichten krachtens de AVG het risico lopen dat hun website tijdelijk uit de lucht wordt gehaald.

Dit kan door concurrenten en advocaten als een 'uitnodiging' opgevat worden om exploitanten van homepages, die hun plichten op grond van de AVG niet nakomen, te vermanen en met mededingingsrechtelijke sancties te dreigen. Krachtens de wet inzake oneerlijke mededinging kunnen in Duitsland concurrenten tegen betaling van kosten vermaand worden of verplicht worden een handeling na te laten. Per overtreding kunnen dan hoge boetes opgelegd worden. En als het tot een proces komt, kan de homepage bovendien tijdelijk uit de lucht gehaald worden.

Denk er dus aan als u een homepage exploiteert, dat u aan uw plichten op grond van de AVG voldoet. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.