Zoeken
  1. Non-conformiteit zadels geen uitgemaakte zaak

Non-conformiteit zadels geen uitgemaakte zaak

Veelvuldig wordt er geschreven over de non-conformiteit van een paard. Een niet-professionele ruiter koopt van een handelaar een paard dat geschikt moet zijn voor de wedstrijdsport. De handelaar is van dit vereiste op de hoogte. Na aankoop en levering van het paard blijkt het paard een stalgebrek te hebben; het is een luchtzuiger. Het paard voldoet daarmee niet aan de overeenkomst, het heeft immers niet de kwaliteiten die de koper er redelijkerwijs van mocht verwachten. Omdat er sprake is van...
Artikel | 13 maart 2015 | Dirkzwager
Veelvuldig wordt er geschreven over de non-conformiteit van een paard. Een niet-professionele ruiter koopt van een handelaar een paard dat geschikt moet zijn voor de wedstrijdsport. De handelaar is van dit vereiste op de hoogte. Na aankoop en levering van het paard blijkt het paard een stalgebrek te hebben; het is een luchtzuiger. Het paard voldoet daarmee niet aan de overeenkomst, het heeft immers niet de kwaliteiten die de koper er redelijkerwijs van mocht verwachten. Omdat er sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, wordt aangenomen dat het gebrek al bestond ten tijde van de aankoop als een dergelijk gebrek zich binnen zes maanden na de aankoop heeft geopenbaard. Het is vervolgens aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek pas na aankoop ontstaan is. Zie hierover het artikel over stalgebreken en het artikel over bewijsvermoeden bij non-conformiteit.

In de paardensport zijn het echter niet alleen de paarden die moeten voldoen aan de overeenkomst, maar natuurlijk ook alle andere aan de sport gerelateerde producten. De rechtbank Noord-Holland heeft op 26 november 2014 een uitspraak gedaan over de non-conformiteit van zadels. Eiser had via de tussenpersoon A, twee zadels gekocht van Koole: de M-boom en de L-boom. Met beide zadels deden er zich problemen voor. De M-boom was ernstig verkleurd en de L-boom veroorzaakte klachten bij het paard. De vraag is in hoeverre Koole tekort is geschoten in de nakoming van de koopovereenkomsten.

Van belang is ten eerste het feit dat de zadels verkocht zijn met tussenkomst van A als bemiddelaar, niet af doet aan de aansprakelijkheid van Koole. Koole en A waren een samenwerking aangegaan, op grond waarvan A namens Koole kopers voorlicht over producten en ook de nazorg verleent.

Wat betreft de M-boom acht de kantonrechter het voldoende duidelijk dat het zadel non-conform is. Dat het zadel ondanks de verkleuringen wel gewoon gebruikt kan worden, maakt dit niet anders. A is ook deze mening toegedaan en hij heeft geprobeerd Koole er toe te bewegen het zadel terug te nemen. Koole weigerde dit. Eiser heeft de koopovereenkomst ontbonden en Koole is gehouden om de koopsom aan eiser terug te betalen.

Eiser heeft een deskundige ingeschakeld om de L-boom te onderzoeken. De deskundige komt tot de conclusie dat de L-boom inderdaad niet goed ligt op het paard Wishfull en dat het zadel niet geschikt is voor het paard en dit ook niet zal worden. De deskundige geeft ook aan dat het onwaarschijnlijk is dat de bouw van het paard op de specifieke punten waar het om gaat, veranderd is.

De kantonrechter overweegt vervolgens dat op het deskundigenrapport niet de conclusie kan worden gebaseerd dat het zadel op zichzelf gebrekkig is, maar enkel dat het voor het paar Wishfull niet geschikt is. Dit betekent echter niet dat het zadel ook voor andere paarden niet geschikt is. Daarnaast stelt Koole dat het feit dat het zadel niet geschikt is voor het paard Wishfull, te wijten is aan veranderingen in de bouw van het paard omdat het gedurende enkele maanden minder is bereden. Dit wordt onderschreven door A, die door Koole wordt ingeschakeld als deskundige en wiens deskundigheid is niet weersproken. De kantonrechter kan dan ook niet anders dan een derde deskundige inschakelen om dit geschil te kunnen beslechten.

De ligging van een zadel op een paard is uiteraard van groot belang. Uit de uitspraak blijkt echter niet of het zadel speciaal is aangeschaft voor het paard Wishfull, terwijl het deskundigenrapport enkel ingaat op de ligging van het zadel op het paard Wishfull. Dit is onverstandig als het zadel niet expliciet gekocht is voor dit paard, omdat kennelijk het L-boom zadel nog wel geschikt kan zijn voor andere paarden en er dus niet perse sprake is van non-conformiteit. De definitieve uitkomst van deze zaak is nog niet bekend, maar de kantonrechter heeft aangegeven het verstandig te achten als partijen er onderling uit zouden kunnen komen, mede gelet op het relatief kleine belang van deze zaak.