De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Onteigening Nunspeet: eerste onteigening ter uitvoering van omgevingsvergunning

Onteigening Nunspeet: eerste onteigening ter uitvoering van omgevingsvergunning

Bij Koninklijk Besluit van 23 april 2015 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen voor de realisering van een bedrijventerrein en een rondweg. Het is het eerste KB waarbij wordt onteigend voor de uitvoering van een omgevingsvergunning.Eerste KB ter uitvoering van omgevingsvergunningHet Koninklijk Besluit ziet op het onteigeningsplan Bedrijventerrein en Oostelijke Rondweg Nunspeet. In het bestemmingsplan Voor het bedrijventerrein was eerst ook een rondweg opgenomen, maar daar had de R...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd09 juni 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Bij Koninklijk Besluit van 23 april 2015 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen voor de realisering van een bedrijventerrein en een rondweg. Het is het eerste KB waarbij wordt onteigend voor de uitvoering van een omgevingsvergunning.

Eerste KB ter uitvoering van omgevingsvergunning

Het Koninklijk Besluit ziet op het onteigeningsplan Bedrijventerrein en Oostelijke Rondweg Nunspeet. In het bestemmingsplan Voor het bedrijventerrein was eerst ook een rondweg opgenomen, maar daar had de Raad van State een streep door gehaald. Om die reden heeft het college aan de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de realisering van de rondweg. Die omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden, behoudens met betrekking tot de kap van twee bomen.

Voor zover ons bekend is dit het eerste Koninklijk Besluit op grond van het bepaalde in art. 77 lid 1 sub 3e: ten behoeve van de uitvoering van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wabo van het geldende bestemmingsplan is afgeweken,

Nbw-vergunning vernietigd: (geen) uitvoerbaar plan?

In hun zienswijze hebben reclamanten de vraag gesteld of sprake is van een uitvoerbaar plan omdat op dat moment geen sprake was van een onherroepelijke Nbw-vergunning. De Kroon overweegt dat de Afdeling bestuursrechtspraak bij uitspraak van 24 december 2014, nr. 201309655/1/R2, uitspraak heeft gedaan inzake de aan de gemeente verleende Natuurbeschermingswet 1998-vergunning (verder te noemen: Nbw-vergunning). Die vergunning is noodzakelijk voor de aanleg en in gebruik name van de Oostelijke Rondweg en het bedrijventerrein De Kolk. De Afdeling heeft deze vergunning vernietigd vanwege onvolkomenheden in de vereiste passende beoordeling. De uitspraak van de Afdeling biedt volgens de gemeente voldoende ruimte voor de verlening van een nieuwe Nbw-vergunning, omdat de Afdeling in de uitspraak de vereiste duidelijkheid aangeeft voor de wijze waarop een passende beoordeling voor de Nbw-vergunning moet worden opgesteld. De gemeente zal uitgaande daarvan een nieuwe beoordeling opstellen. Rekening houdend met de vereiste zienswijzetermijn kan uiterlijk in oktober 2015 een nieuwe Nbw-vergunning verleend worden. Als vervolgens tegen dat besluit beroep wordt ingesteld, kan een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, gelet op het bepaalde in de Crisis- en herstelwet, binnen een termijn van zes maanden worden verwacht. Dat betekent dat de gemeente uiterlijk medio 2016 over een onherroepelijke Nbw-vergunning verwacht te beschikken. Daarna wil de gemeente direct met de aanleg van de rondweg en het bedrijventerrein aanvangen.

De Kroon overweegt dat in het kader van de onderhavige administratieve onteigeningsprocedure geen zelfstandige uitspraken kunnen worden gedaan over, en niet kan worden vooruit gelopen op de mogelijke afloop van een dergelijke procedure. De Kroon oordeelt dan ook dat de termijn van realisering van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zal vallen binnen de termijn van vijf jaar, die hij bij de beoordeling van het urgentiecriterium hanteert. Daarbij merkt de Kroon nog op dat de uitvoering van het werk eerst kan worden gestart nadat de benodigde planologische procedures zijn doorlopen en de benodigde vergunningen en ontheffingen zijn verleend.

Kortom, de vernietiging van de vergunning staat aan de aanwijzing ter onteigening niet in de weg.

Heeft u vragen over dit KB of wilt u meer weten over onteigening? Neem gerust contact op met de onteigeningsadvocaten van Dirkzwager: Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars.