1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Onteigening PAS Deurnsche Peel

Onteigening PAS Deurnsche Peel

In het KB over de PAS-maatregelen voor de Deurnese Peel oordeelt de Kroon dat de onverbindend verklaring van de PAS niet afdoet aan het publieke belang van onteigening ter uitvoering van een inpassingsplan voor PAS-herstelmaatregelen.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 07 mei 2020
Laatst gewijzigd 11 mei 2020

Na het eerste PAS-KB (onteigeningsplan PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid) oordeelt de Kroon ruim twee maanden later over het verzoek tot onteigening ter uitvoering van PAS-maatregelen in Deurne. Anders dan bij het onteigeningsplan voor het Lingegebied en de Diefdijk moest de Kroon in het KB Deurne oordelen over meerdere PAS-gerelateerde zienswijzen.


PAS-herstelmaatregelen

Het verzoek tot onteigening is gebaseerd op Titel IV, ter uitvoering van het inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne. Het gaat daarbij om de bestemmingen Natuur, Water en twee dubbelbestemmingen voor archeologie. De PAS-herstelmaatregelen bestaan uit het verhogen van waterpeilen in al bestaande natuur, het minimaliseren van peilfluctuaties en het inrichten van een nieuwe natuurzone. Omdat niet alle percelen een passende natuurbestemming hebben is de bestemming in het inpassingsplan aangepast. Dat plan maakt de realisering van de noodzakelijke maatregelen mogelijk.
De wijze van planuitvoering blijkt uit het inpassingsplan, het Overzicht maatregelen per perceel dat als bijlage bij de zakelijke beschrijving is gevoegd, het Projectplan Waterwet Leegveld, de Inrichtingsschetsen onteigeningsplan Leegveld, en de Maatregelenkaart Leegveld.

Commentaar: Uit het KB blijkt niet welke van de door de Kroon opgesomde maatregelen op de te onteigenen percelen worden gerealiseerd. Ik ga ervan uit dat het gaat om de realisering van een nieuwe natuurzone. Bij een maatregel als het minimaliseren van peilfluctuaties valt immers niet in te zien waarom onteigening noodzakelijk is.

Publiek belang na PAS-uitspraak 29 mei 2019

De eigenaren wijzen erop dat de onverbindend verklaring van het PAS door de Afdeling betekent dat er geen mogelijkheid meer is om herstelmaatregelen door te voeren op basis van het PAS. Dat geldt ook voor de benodigde herstelmaatregelen in het gebied. Daarmee is er geen sprake meer van een publiek belang.

De Kroon overweegt, conform haar vaste lijn, dat het hier gaat om uitvoering van het inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne dat door Provinciale Staten van Noord Brabant is vastgesteld, en dat daarmee het publiek belang van de onteigening is gegeven. De bestuursrechter zal in de procedure op grond van de Wro de gevolgen van de PAS-uitspraak voor het inpassingsplan bepalen. In verband daarmee worden aan het Koninklijk Besluit de gebruikelijke voorwaarden verbonden die zien op het uitbrengen van de dagvaarding en op het vervallen van het besluit.

De Kroon wijst het verzoek van de eigenaren om de besluitvorming in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure op te schorten af omdat opschorting volgens de Kroon niet mogelijk is vanwege de strikte wettelijke termijnen voor de administratieve procedure.

Commentaar: uit dit KB blijkt maar weer eens dat de Kroon de deur dicht houdt voor zelfrealisatie van maatschappelijke voorzieningen. Ook bevestigt de Kroon dat van de grondeigenaar die overweegt de bestemming zelf te realiseren een actieve opstelling wordt verwacht. Op basis van het bestemmingsplan en het exploitatieplan, en evt. andere documentatie zoals een DSO, kan en moet de eigenaar een concreet plan opstellen en bij de gemeente indienen.

Heeft u vragen over dit artikel of over onteigening? Neemt u gerust contact op met Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de ervaren onteigeningsspecialisten van Dirkzwager.