Zoeken
  1. Onteigening Pijnacker-Nootdorp: meerdere onteigeningslijsten, ontbrekende functieaanduiding

Onteigening Pijnacker-Nootdorp: meerdere onteigeningslijsten, ontbrekende functieaanduiding

In het KB Pijnacker-Nootdorp legt de Kroon uit dat soms met meerdere lijsten te onteigenen onroerende zaken wordt gewerkt.Onteigeningsplan Fes-OostlandDe beoogde onteigening heeft betrekking op de aanleg van de Oostelijke Randweg te Pijnacker met bijkomende werken, en de aanleg van een groenzone/recreatiegebied. realisering van een gedeelte van de provinciale weg N316. Een aantal grondeigenaren verzet zich tegen de onteigening en dient een zienswijze in. De Kroon reageert uitgebreid op de ing...
Artikel | 13 april 2017 | Hanna Zeilmaker
In het KB Pijnacker-Nootdorp legt de Kroon uit dat soms met meerdere lijsten te onteigenen onroerende zaken wordt gewerkt.

Onteigeningsplan Fes-Oostland
De beoogde onteigening heeft betrekking op de aanleg van de Oostelijke Randweg te Pijnacker met bijkomende werken, en de aanleg van een groenzone/recreatiegebied. realisering van een gedeelte van de provinciale weg N316. Een aantal grondeigenaren verzet zich tegen de onteigening en dient een zienswijze in. De Kroon reageert uitgebreid op de ingediende zienswijzen, en overweegt onder meer het volgende.

Formeel/procedureel
De onteigeningswet kent geen verplichting om de onteigeningslijst te waarmerken. Ondergeschikte aanpassingen van de lijst zijn mogelijk; in dat geval worden er twee lijsten ter inzage gelegd.
De Kroon vraagt wel om de lijst te waarmerken als behorende bij het verzoekbesluit, om zeker te zijn dat alleen onroerende zaken ter onteigening worden voorgedragen waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen. In deze onteigening waren twee lijsten ter inzage gelegd: een gewaarmerkte lijst en een nadien aangepaste, niet gewaarmerkte lijst. De aanpassingen waren tekstueel en niet zodatnig dat er andere onroerende zaken op de lijst waren gekomen. (commentaar: In dat geval zou een nieuwe waarmerking niet volstaan maar moet er ook een nieuw verzoekbesluit worden genomen!) Beide lijsten lagen ter inzage; de Kroon vindt dit een aanvaardbare werkwijze.

Kring van belanghebbenden: inspanningsverplichting
In het geval van meerdere ingeschreven vennootschappen en een vereniging op hetzelfde adres en met dezelfde directeur en grootaandeelhouder, waarbij de financiële en bestuurlijke verwevenheid van de vennootschappen in het begin van de onderhandelingen met de directeru-grootaandeelhouder is besproken levert het toezenden van een kennisgeving aan slechts een van de vennootschappen geen gebrek op. (commentaar: wij adviseren niettemin om alle bij de kvk ingeschreven vennootschappen als belanghebbende op te geven!)

Kennisgeving: Niet alle functieaanduidingen hoeven in de kennisgeving te worden vermeld.
In de kennisgeving moet in ieder geval de zakelijke inhoud worden vermeld, en voor welke bestemmingen wordt onteigend. De specificatie van de bestemmingen met de verschillende functieaanduidingen kan in de zakelijke beschrijving worden opgenomen. Het gaat erom of belanghebbenden door kennisneming van de kennisgeving een voldoende beeld hebben kunnen vormen van de voorgestane ontwikkeling in het plangebied.

Artikel 38 ow, aankoop geheel De verzoeker kan niet worden verplicht om tot totale uitkoop over te gaan.
De mogelijkheid van artikel 38 Onteigeningswet, waarbij belanghebbenden onder omstandigheden de overneming van het geheel te vorderen, komt pas in het kader van de gerechtelijke procedure aan de orde.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.