Zoeken
  1. Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op bijbetalingsproblematiek

Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op bijbetalingsproblematiek

Op 17 april jl. heeft minister Kamp (SZW) nadere regels gesteld met betrekking tot de bijbetalingslasten van werkgevers bij de waardeoverdracht van pensioenen. Deze regels zijn neergelegd in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens de toelichting bij het ontwerpbesluit moet enerzijds de inbreuk op de waardeoverdracht van pensioenen voor werknemers zo beperkt mogelijk blijven, anderzijds moet het besluit de bi...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd25 april 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 17 april jl. heeft minister Kamp (SZW) nadere regels gesteld met betrekking tot de bijbetalingslasten van werkgevers bij de waardeoverdracht van pensioenen. Deze regels zijn neergelegd in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens de toelichting bij het ontwerpbesluit moet enerzijds de inbreuk op de waardeoverdracht van pensioenen voor werknemers zo beperkt mogelijk blijven, anderzijds moet het besluit de bijbetalingslasten van (kleine) werkgevers effectief beperken. In mijn eerdere bijdrage ben ik al ingegaan op een aankomende tijdelijke regeling. In aanvulling hierop wordt hier ingegaan op de wijzigingen die het ontwerpbesluit voor de waardeoverdracht van pensioenen met zich meebrengt.

Kleine werkgever

Het ontwerpbesluit beperkt de bijbetalingslasten specifiek voor kleine werkgevers. Bij het begrip kleine werkgever wordt in het ontwerpbesluit aansluiting gezocht bij het begrip zoals dat in de sociale zekerheid wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas door het UWV de grens vastgesteld tussen grote en kleine werkgevers. In 2012 is de grens gesteld op € 755.000 van het premieplichtige loon. Een werkgever die op of onder deze grens zit van het premieplichtige loon wordt als kleine werkgever aangemerkt.

Grens beperking bijbetalingslasten

Volgens het ontwerpbesluit zijn pensioenuitvoerders niet verplicht om mee te werken aan waardeoverdracht als de bijbetalingslasten voor de kleine werkgever meer dan €15.000,- en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedragen. Blijven de lasten voor de kleine werkgever onder deze grenzen dan is de pensioenuitvoerder verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht en bestaat er een plicht voor de werkgever om eventuele bijbetalingslasten te voldoen (tenzij partijen iets anders in de uitvoeringsovereenkomst zijn overeengekomen). De ontvangende uitvoerder moet bepalen of de grenzen van het besluit worden overschreden en of aan de aanvullende eis van de kleine werkgever is voldaan. Hiertoe kan de ontvangende uitvoerder de benodigde gegevens bij de werkgever opvragen, waarbij de werkgever een maand de tijd heeft om deze informatie te verschaffen. Als de werkgever niet binnen de termijn de benodigde informatie verschaft, dan zal er voor de werkgever een plicht ontstaan tot bijbetaling.

Tot slot

Het ontwerpbesluit van minister Kamp is een tijdelijke regeling, in afwachting van een meer fundamentele discussie over waardeoverdracht. Het besluit zal volgens de toelichting per 1 juli 2012 in werking treden. Het besluit biedt slechts een oplossing voor kleine werkgevers die met forse bijbetalingslasten geconfronteerd worden. Grote werkgevers kunnen sowieso geconfronteerd blijven worden met bijbetalingsproblematiek, ongeacht de hoogte van de bijbetalingslast. Zij doen er dan ook verstandig aan hierover specifieke afspraken te maken, bijvoorbeeld in de uitvoeringsovereenkomst of in het kader van het aanname- of ontslagbeleid.